Rigorózní řízení

Pravidla rigorózního řízení na FSV UK

V rámci rigorózní zkoušky musí uchazeč prokázat hlubší teoretické znalosti, přehled o časopisecké a publikační produkci a schopnost tvůrčí aplikace odborných vědomostí. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova uděluje akademický titul doktor filozofie PhDr. (uváděn před jménem).

Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program a získal titul magistr podle § 46 zákona o vysokých školách, získal titul magistr podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, pokud nezískal titul doktor podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách.

Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři. Přílohy přihlášky tvoří ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo doklady podle § 25 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Součástí přihlášky je sdělení oblasti studia a oboru, v němž hodlá uchazeč skládat rigorózní zkoušku a názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce. Přihlášku si lze vyzvednout na oddělení PGS FSV u paní Navrátilové, místnost č. 205. nebo stáhnout zde.

Rigorózní řízení je placené. Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Více detailů v rigorózním řádu FSV UK. 

Státní rigorozní zkouška

Rigorozní zkoušky probíhají dvakrát ročně, zpravidla v březnu a říjnu. Podrobnosti o ústní zkoušce stanovuje garant magisterského studia, resp. rada garantů. Garant vymezí, z kterých předmětů bude vykonána rigorózní zkouška a zároveň sestaví seznam základní požadované literatury ke zkoušce. Zkouška se koná před zkušební komisí, průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

Státní rigorózní zkouška je klasifikována prospěl/a - neprospěl/a. Klasifikaci prospěl/a komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč rigorózní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.

Okruhy k rigorózní zkoušce: Makroekonomie, Mikroekonomie

Rigorózní práce

Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oboru ekonomie. Rigorózní práci uchazeč zpravidla konzultuje s konzultantem, kterého ustanovuje garant. Konzultantem může být profesor, docent nebo odborný asistent.

Rigorózní práce musí mít všechny náležitosti kvalifikační práce (vázaná v tvrdých deskách, odevzdává se ve dvou vyhotoveních, obsahuje resumé v angličtině v rozsahu cca 400 slov). 

Rigorózní práce je oponována nejméně dvěma oponenty. Pokud to garant uzná za vhodné (např. při nesouhlasném hodnocení práce oponenty), může si garant vyžádat další posudky. Připomínky oponentů musí pak být uchazečem zodpovězeny při rigorózní zkoušce. 

Rigorózní řízení v akademickém roce 2014/2015

S platností od 1. 11. 2014 byly zrušeny pochvaly děkana za vynikající závěrečnou práci. Pro práce, které získaly pochvalu děkana a u nichž bude rigorózní řízení započato před 1. 10. 2015, budou komise postupovat dle staré metodiky (práce s pochvalou budou uznávány za práce rigorózní).

U prací, jimž nebyla udělena pochvala děkana, je nutnou podmínkou pro uznání diplomové práce za práci rigorózní publikování celé práce nebo její části, přičemž publikací se rozumí bodově hodnocené výstupy podle aktuálních kritérií Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Komise pro rigorozní řízení v oblasti ekonomie a financí očekává publikaci buď v podobě článku indexovaného ve Scopus či Web of Science anebo monografii v respektovaném nakladatelství.

Rigorózní řízení od 1. 10. 2015

Nový rigorózní řád v současné chvíli prochází legislativním schvalováním a počátek jeho účinnosti je plánován na 1. 10. 2015. Navrhovaný rigorózní řád mimo jiné obsahuje:

  1. Ustanovení, podle nějž je součástí rigorózní práce prohlášení uchazeče, že rigorózní práce ani její část nebyla využita k získání jiného akademického titulu. (Nebude tedy možné v rigorózním řízení předložit přepracovanou či rozšířenou práci diplomovou.)
  2. Ustanovení, podle kterého je nutnou podmínkou pro uznání diplomové práce jako práce rigorózní publikování celé práce nebo její části. Publikací se rozumí bodově hodnocené výstupy podle aktuálních kritérií Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V tomto případě uchazeč do přihlášky přikládá ověřitelnou informaci o dané publikaci  (resp. důkaz o její existenci - odkaz na web vydavatele, titulní stránku atp.). Komise pro rigorozní řízení v oblasti ekonomie a financí očekává publikaci buď v podobě článku indexovaného ve Scopus či Web of Science anebo monografii v respektovaném nakladatelství.
  3. Ustanovení, podle kterého je rozsah rigorózní práce minimálně 80 normostran (normostrana je definována počtem 1800 znaků s mezerami na stranu).
  4. Ustanovení, podle kterého se rigorózní řízení započaté před nabytím účinnosti nového rigorózního řádu řídí rigorózním řádem platným v době podání přihlášky k rigoróznímu řízení.

Partneři

ČSOB
Deloitte
McKinsey & Company

Sponzoři

CRIF
EY