Mgr. Monika Slabá

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Ekonomie, Finance a bankovnictví
Členství: Doktorandi

Kontakt

Kancelář:
Email: monika [DOT] slaba [AT] yahoo [DOT] com
Telefon: 774 177 583

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Rok začátku PhD studia: 2008
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky: 09/2011
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:

Disertační téma:
Deregulace a liberalizace trhu se zemním plynem – záměry EU a česká realita

Disertační teze:
Práce dokumentuje (ne)soulad původního cíle EU vytvořit jednotný evropský liberalizovaný trh se zemním plynem s reálnými dopady na výkonnost plynárenského trhu v prostředí České republiky. Kapitola 1 přibližuje čtenáři diskuse teoretických i praktických ekonomů o způsobu liberalizace energetických odvětví. Kapitola 2 popisuje vizi Evropské komise o liberalizaci a integraci trhu se zemním plynem včetně nástrojů, kterými se EU k vytýčeným cílům rozhodla dojít. Zároveň však také upozorňuje na některé obecné vlastnosti trhu s plynem, které omezují kompetence EU při dosahování stanovených cílů. Kapitola 3 popisuje skutečné dopady implementace evropských záměrů v konkrétních podmínkách České republiky: nejprve definuje specifické podmínky českého plynárenského trhu, poté popisuje, jakým způsobem byly záměry EU implementovány v prostředí České republiky. Důraz je kladen na čtyři klíčové prvky liberalizace: legislativní implementaci evropských záměrů v ČR, otevírání trhu (včetně deregulace ceny dodávky), regulaci přístupu třetích stran k plynárenské infrastruktuře a unbundling. Kapitola 4 shrnuje dopady všech výše uvedených veličin na reálnou výkonnost českého plynárenství a kriticky je srovnává s vizí EU.

Volitelné předměty (absolvované):
Investiční bankovnictví
Podnikové finance

Životopis

Vzdělání

Karlova Universita, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií

Odborná praxe

viz ZIVOTOPIS

Veřejné aktivity

Vedení seminářů:
Teorie Her (2000/2001, 2002/2003, 2003/2004) - M.Tegze
Maticové hry (2000/2001, 2002/2003, 2003/2004) - M.Tegze

Ocenění

Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci: "Kvalitativní analýza příčin problémů českých bank ve světle modelu SCP"

Nabídka témat závěrečných prací

Ke stažení

Annual_Update_of_ISP-2015-2016
Disertační práce k malé obhajobě
Hodnoceni doktoranda - FSV - 2014-2015
Zivotopis 2013

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB