JEB045 - Financial Management

Kredit: 6
Role předmětu: Anglicky
Bakalářský - povinně volitelný
Bakalářský - vše
BEF - elective
Semestr - letní
Garanti: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Stránky kurzu: JEB045
Literatura: Core
Brealey R.A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance, 9th edition, McGraw-Hill, 2007
(or in Czech from Computer Press Praha 2000 (5.vyd)

Supplementary
Bodie Z., Merton R., Finance, Prentice Hall New Jersey,2000, ISBN 0-13-310897-X
Buckley A., Ross S., Westerfield R., J.F. Jaffe, Corporate Finance Europe, McGrawHill, 1998
Shapiro A., Balbier S., Modern Corporate Finance, Prentice Hall London

Popis: Základní pojmy podnikových financí, jako je finanční analýza firemních výkazů, kritéria investičního rozhodování v podmínkách rizika atd. Jako východisko je rozebrána současná hodnota hotovostních toků s návazností na určení ceny obligací a akcií, jakož i výnosu do doby splatnosti u obligací. Je diskutována konstrukce diskrétního a spojitého složeného úrokování resp.diskontního faktoru. Dále je formulován model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) a jsou rozebírány pohyby přímky cenného papíru (SML) v důsledku vlivu averze k riziku a inflace. V závěru kursu jsou vyloženy způsoby měření a aplikace koeficientů beta a alfa pro odhad očekávaných výnosů akcií a obligací firem s důsledky pro odhad alternativních nákladů kapitálu firem. Tento přístup umožňuje integrovat různé varianty financování firem se zřetelem k jejich nákladnosti (WACC). Aktualne case studies

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance