JEM087 - Účetnictví cenných papírů

Kredit: 6
Role předmětu: Česky
EEI a HP - povinně volitelný
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
NEVYUČUJE SE
Semestr - letní
Garanti: Ing. Monika Hollmannová
Stránky kurzu: JEM087
Literatura: Dědič, J., Pauly, J.: Cenné papíry, Prospektrum, Praha 1994
Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje, Polygon, 2. vydání 1999
Baloušek - Schránil: Podvojné účetnictví v bankách, C.H. BECK Praha 2002

Březinová, H., Doktor, J., Mrkvičková, A.: Cenné papíry, deriváty a kurzové rozdíly, Metodické aktuality Svazu účetních č.2, Svaz účetních 2002
IASC 32 Financial instruments: Dislosure and presentation
IASC 39 Financial instruments: Recognition and measurement
Zákony, vyhlášky a opatření MF:
č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník
č. 563/1991 Sb. O účetnictví
č. 591/1992Sb. O cenných papírech
č. 530/1990 Sb. O dluhopisech
č. 530/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový
č. 248/1992 Sb. O investičních společnostech a fondech
č. 214/1992 Sb. O burze cenných papírů (č. 251/2000 Sb.)
č. 15/1998 Sb. O komisi pro cenné papíry
Prováděcí vyhlášky č. 500 a 501/2002 Sb. k zákonu o účetnictví
Národní účetní standardy
Doporučená literatura:
Prof.Ing. D.Kovanicová: Problémy oceňování ve světle moderního finančního účetnictví 1-3 (Časopis Účetnictví leden-březen 2004)
WWW stránky: například www.pse.cz, www.ucetni svet.cz, www.finance.cz,
www.ifrs.cz: Sbližování standardů rok 2003 autor: Robert Mládek, 01.08.2003
Popis: Předmět je zaměřen na právní úpravu a účetní metodiku cenných papírů a derivátů v účetnictví českých podnikatelských subjektů. Jedná se především o způsoby oceňování cenných papírů a jejich zachycení v účetnictví investorů i emitentů. Dále se zabývá daňovou problematikou operací s cennými papíry a deriváty a také postupy účtování některých finančních institucí (obchodníků s cennými papíry a investičních společností a fondů).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY