Detail grantu

GAUK 192215 - Odhad finančních heteroagentních modelů pomocí metody simulované maximální věrohodnosti

Řešitel: PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Popis: Po nezdaru tradičních finančních modelů v letech 2007/8 získaly agentní přístupy ve finančním modelování pozornost jak v akademickém, tak finančním světě. Množství projektů proto zkoumá možnosti jak doplnit či dokonce nahradit současné mainstreamové přístupy ke tvorbě politik např. na úrovni centrálních bank. Ačkoliv je empirický odhad neopomenutelnou součástí modelovacího cyklu, kupodivu neexistuje mnoho příkladů odhadů heteroagentních modelů v oblasti financí. Navíc, ohlédneme-li se deset let nazpět v odborné literatuře, nenajdeme ani obecný konsenzus ohledně metodologie, ani přesvědčivé shrnující výsledky. Tato situace je způsobena dvěmi zásadními komplikacemi. Zaprvé, značně nelineální struktura a komplexita těchto systémů nedovoluje využití klasickým odhadních metod. Zadruhé, velké množství stupňů volnosti, parametrů a možných kombinací nastavení modelů vyžaduje značnou výpočetní kapacitu pro jejich analýzu. Cílem tohoto projektu je navrhnout obecný metodologický rámec pro empirické odhady heteroagentních modelů ve financích založený na nové metodě simulované maximální věrohodnosti (Kristensen and Shin, 2012). Tuto metodu budeme komplexně testovat na vybraných heteroagentních finančních modelech, nicméně se domníváme, že se v budoucnu daná metodologie zobecní např. i pro multi-agentní makroekonomické modely.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: accepted for financing in March 2015
Konec: 2015
Publikace:

Estimation of financial agent-based models with simulated maximum likelihood

Estimation of financial agent-based models with simulated maximum likelihood

Konference:

CFE 2015: 9th Conference on Computational and Financial Econometrics

Econophysics Colloquium 2015

First Bordeaux-Milano Joint Workshop on Agent-Based Macroeconomics

WEHIA 2015: 20th Annual Workshop on Economic Science with Heterogeneous Interacting Agents + WEHIA Doctoral Summer School

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY