Detail publikace

Lisabonská strategie, její hlavní směry a nástroje

Autor: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 44
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/44
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: European Union, European Council, strategy, information society, globalization, knowledge-based economy, innovation, sustainable growth,competitiveness, social cohesion
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Lisabonská strategie přijatá Evropskou radou na jaře 2000 má přispět k tomu, aby se do roku 2010 Evropská unie stala "nejkonkurenčnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností". Je to program,který reaguje jednak na slabá místa Unie ( vysoká míra nezaměstnanosti, zaostávání ve výzkumu a inovační činnosti,překážky pro podnikání, vylučování ze společnosti),jednak na nové výzvy vnějšího prostředí (globalizace a nástup nové ekonomiky). Tyto skutečnosti vyžadují "radikální transformaci evropské ekonomiky".
Bylo vytyčeno celkem devět směrů této transformace : 1.Vytvořit informační společnost pro všechny, 2. Vytvořit evropský výzkumný prostor, 3. Odstranit překážky pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky, 4. Provádět ekonomickou reformu spojenou s dokončováním vnitřního trhu, 5. Vytvořit integrované finanční trhy,6. Lépe koordinovat makroekonomické politiky, 7. Provádět aktivní politiku zaměstnanosti, 8.Modernizovat evropský sociální model, 9. Udržitelný rozvoj a kvalita života. Všechny tyto směry usilují o hospodářskou, sociální a ekologickou "obnovu" ( renewal). Hlavní záměr spočívá v oživení evropské ekonomiky s cílem plně využít jejího potenciálu a posílit její konkurenční schopnost, zejména vůči hlavním obchodním rivalům, USA a Japonsku. K řízení lisabonského procesu nebyla zřízena žádná nová instituce ani žádný nová nástroj. Mimořádně důležitou roli hraje Evropská rada,která se stala řídícím, monitorovacím a hodnotícím orgánem. Každým rokem na jaře je zvláštní zasedání Evropské rady věnováno hodnocení nové strategie.Nové členské země byly vyzvány,aby se aktivně do nové strategie zapojily.Byl odmítnut návrh, aby se vzhledem k současnému rozšíření upravily její cíle. Úkoly lisabonské strategie jsou společné pro budoucí a současné členské státy.
Ke stažení: WP 44

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance