prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc. - Publikace

Články v impaktovaných časopisech

2013 Fair Majorities in Proportional Voting, Kybernetika, vol. 49 (2013), No. 3, pp. 498-505 (IF 0.619)

2008 National and Ideological Influence in the European Parliament (Národní a ideologický vliv v Evropském Parlamentu), Control and Cybernetics, 37, No. 3 , Control and Cybernetics, 37, No. 3

2007 Publication Portfolio of the Czech Economists and Problems of Rankings (Publikační portfolio českých ekonomů a problémy rankingů), Ekonomický časopis - Journal of Economics, vol. 55, No. 7, pp. 623-645, Ekonomický časopis - Journal of Economics, 55, 2007, No. 7, pp. 623-645

2005 Institucionální vědecký kapitál a individuální výkonnost ekonomů v ČR (Institutional Research Capital and Individual Performance of Economists in the CR), Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 55, 2005, č. 11-12, 531-545

2001 Regional Reform in the Czech Republic and Regional Disparities in the Extending European Union., Prague Economic Papers, 10, No. 1, 24-36.

2001 Reweighting the Votes in the Council of Ministers, Double Simple Majority Rule and the Nice Compromise., Prague Economic Papers, 10, No. 4, 291-308.

2000 Kdo jsou 'principals ' a kdo 'agents'?, Finance a úvěr, 50, č. 11, 648-650.

2000 New Issues in Voting Power Analysis., Prague Economic Papers, 9, No. 2, 171-186.

2000 Rozhodování o nadměrných rozpočtových deficitech v EMU, Finance a úvěr, 50, No. 6, 348-360.

1999 Privatization, Ownership Structure and Trasnsparency: How to Measure the True Involvement of the State., European Journal of Political Economy, 15, 1999, No. 4, 605-618.

1997 Power, Power Indices and Intuition., Control and Cybernetics, 26, 1997, No. 4, 613-615

1997 Votes, Seats and Power: 1996 Parliamentary Election in the Czech Republic., Communist and Postcommunist Studies, 30, 1997, No. 3, 289-305

1996 Weights and Votes in European Union, Extension and Institutional Reform, Prague Economic Papers, 5, No. 2, 161-174.

1995 Voting as an Optimal Choice., Prague Economic Papers, 4, No. 3, 277-284.

1992 Power Distribution in Czecho-Slovak Parliaments, Control and Cybernetics, 21, 1992, No. 2, 193-206

1990 Lexicographic Geometric Programming., European Journal for Operational Research, 51, 1990, 259-269

Články v recenzovaných časopisech

2011 Neo-classical model of labor mobility between two countries revisited: introduction of the concepts of propensity to migration and the indicator of migration cost, Economics and Management

2011 Turnovec F. (2011), Fair Voting Rules in Committees, Strict Proportional Power and Optimal Quota., Homo Oeconomicus

2009 Turnovec F. (2009), Fairness and Squareness: Fair Decision Making Rules in the EU Council?, Operations Research and Decisions

2009 Turnovec F. (2009), How much of Federalism in the European Union?, The Romanian Review of European Governance Studies

2008 Efficiency of Fairness in Voting Systems, Homo Oeconomicus

2008 National, Political and Institutional Influence in European Union Decision Making (Národní, politický a institucionální vliv v rozhodování Evropské Unie), AUCO Czech Economic Review, 2, No. 2, 154-173. , AUCO Czech Economic Review, 2, No. 2, 154-173.

2007 New Measure of Voting Power (Nová míra hlasovací síly), AUCO-Czech Economic Review, vol. 1, No. 1, pp. 4-14 , AUCO-Czech Economic Review, 1, 2007, No. 1, pp. 4-14

2005 Arithmetics of Property Rights: A Leontief-type Model of Ownership Structures (Aritmetika vlastnických práv: Leontiefovský model vlastnických struktur), Homo Oeconomicus, 22, 2005, No. 3, 371-380

2002 Comments on Rio Ono and Shigeo Muto, Stability of Japan's Coalition Cabinet., Power and Fairness, Jahrbuch fur Neue Politische Oekonomie, 20, 311-312

2002 Evaluation of Commission's Proposal of Double Simple Majority Voting in the Council of Ministers., Power and Fairness, Jarbuch fur Neue Politische Oekonomie, 20, 2002, 103-126

2001 Family Capitalism vs. Capitalism of Agents: a Leontief-type Model Ownership Structures., Bulletin of the Czech Econometric Society, 7, No. 13, 73-82.

1997 Unexpected Results of the 1996 Czech Senate Elections, Central Europen Journal for Operations Research and Economics, 5, No. 1, 89-94.

1996 1996 Parliamentary Election in the Czech Republic: Electoral Preferences and Distribution of Power, Central European Journal for Operations Research and Economics, 4, No. 3, 231-238.

1992 Computation of Power Indices in Multicameral Quota Majority Games, Czechoslovak Journal for Operations Research, 1, No. 3, 228-232.

1992 Differentiation and Changes in Power Distribution in the Federal Parliament of CSFR, Czechoslovak Journal for Operations Research, 1, No. 1, 67-51

1992 The 1992 CSFR General Parliamentary Election, Czechoslovak Journal for Operations Research, 1, No. 2, 159-162.

1992 What if... A Simulation of Possible Results of the 1992 CSFR Election under Hypothesis of Different Thresholds, Czechoslovak Journal for Operations Research, 1, No. 4, 315-327.

1991 A Priori Power Distribution in Czechoslovak Parliaments., Ekonomicko-matematický obzor, 27, 1991, No. 3, 289-297

1990 Programové systémy pre optimalizačné výpočty na profesionálnych osobných počítačoch., Ekonomicko-matematický obzor 26, č. 1, 83-95.

1984 Programové systémy pro optimalizační výpočty, Ekonomicko-matematický obzor, 20, č. 4, 443-459.

1983 Lexikografická maximalizace, Ekonomicko-matematický obzor, 19, č. 3, 275-297.

1981 A Quick Matrix Multiplication in the Simplex Method, Ekonomicko-matematický obzor, 17, No. 2, 180-182.

1980 Algoritmus lineárního programování s polynomiální složitostí, Ekonomicko-matematický obzor, 16, č. 4, 468-470.

1980 Programový systém PPS/LPTS pro podporu výuky lineárního programování, Ekonomicko-matematický obzor, 16, č. 4, 328-332.

1979 Speciální matice pro konstrukci testovacích úloh, Ekonomicko-matematický obzor, 15, č. 4, 361-380.

1978 Analýza spolehlivosti výsledků při řešení úloh lineárního programování, Ekonomicko-matematický obzor, 14, č. 1, 37-52.

1978 Ešte raz o paradoxe "viac za menej", Ekonomicko-matematický obzor, 14, č. 1, 104-106.

1976 Estimating Errors in the Linear Programming Simplex Methods (Odhady chyb v simplexových metodách lineárního programování), Mitteilungen, Mathematische Gesellschaft der DDR, Heft 1/2-1976, 82-87.

1975 Základní pojmy teorie her II, Matematika a fyzika ve škole, 6, č. 5, 321-330.

1974 O jednom ekonomickom paradoxe v modeloch lineárneho programovania, Ekonomicko-matematický obzor, 10, č. 4, 374-386.

1974 Základní pojmy teorie her I, Matematika a fyzika ve škole, 5, č. 4, 241-251.

1971 Kooperatívna teória hier, Ekonomické rozhľady, č. 7-8, 243-266.

1971 Metóda výpočtu všetkých rovnovážnych bodov v niektorých modeloch teórie hier, Ekonomické rozhľady, č. 4, 243-266.

1971 The Double Description Method for Basic Solutions with Orthogonality Property, Ekonomicko-matematický obzor, 7, č. 1, 31-47.

1971 Zobecněný sedlový bod a rovnovážné problémy, Ekonomicko-matematický obzor, 7, 406-418.

1970 Ekonomická rovnováha v podmienkach monopolistickej konkurencie., Ekonomický časopis SAV, 18, č. 2, 143-160.

1969 Marginálna analýza konkurenčnej rovnováhy, Ekonomický časopis SAV, 17, No. 10, 925-940

1969 Nutné a postačující podmínky pro rovnovážné body v konvexní nekooperativní hře, Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 5, č. 3, 343-353.

1969 Všeobecná ekonomická rovnováha v podmienkach dokonalej konkurencie, Ekonomický časopis SAV, 17, č. 9, 838-852.

1969 Výrobní strategie podniku v modelech tržního socialismu, Ekonomický časopis SAV, 17, No. 7, 632-645.

1968 Ekonomická analýza a teorie her, Ekonomický časopis SAV, 16, č. 8, 717-733

1968 Úprava dekompozičního algoritmu pro řešení úloh lineárního propgramování se shora omezenými proměnnými, Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 4, č. 3, 351-358.

1966 Dvě přibližné metody řešení všeobecného distribučního problému., Ekonomicko-matematický obzor ČSAV 2, č. 2, 125-141.

Odborné knihy

2012 Advanced Economics of European Integration: selected issues, Charles University in Prague, Faculty of social sciences

2003 Political Economy of European Integration., Karolinum, Charles University Press

2003 Regional Dimension of Economic Integration in Extending European Union I,II (372 pp.), Wydawnictwo Wysza Szkola, Wroclaw

2003 Wstep do ekonomii integracji europejskiej., Wydawnictwo Wysza Szkola, Wroclaw

2003 Public Choice, Models, Methods and Applications, Karolinum, Charles University Press

2002 Modelling and Simulation of Decision Making Procedures in Extending European Union (118 pp), Economics Institute of Academy of Sciences of the CR

2001 Public Choice: Arithmetic of Voting and Calculus of Power, Academia Istropolitana Nova Research Series, 140 pp.

2000 Models of European Union Decision Making, Academia Istropolitana Nova, 23 pp.

1999 Transition, European Integration and Institutional Change, Bohatá, M. and F. Turnovec (eds.), CERGE-EI, Prague., CERGE-EI, Prague, 340 p.

1998 Czech Republic 1997: the Year of Crises, 64 pp., CERGE-EI, Charles University in Prague and Economics Institute of Academy of Sciences of the CR

1998 Czech Republic 1998: Facing Reality, 89 pp., CERGE-EI, Charles University in Prague and Economics Institute of Academy of Sciences of the CR

1997 Czech Republic 1996, Basic Socio-economic Indicators, 51 pp., CERGE of Charles University

1993 Mikroekonomická teória: Spotrebiteľ, Firma, Trh, Vydavateľské a edičné stredisko VŠP, 209 stran.

1992 Úvod do mikroekonomickej teórie, 216 stran., Vydavateľstvo VŠE

1992 Základy počítačové techniky, 182 str., Nakladatelství ROAD

1991 LOTUS 1-2-3, 202 str., Vydavateľstvo PROFIS

1991 Teória hier a rozhodovania, 229 str., Vydavateľstvo ALFA

1989 Skúste to s BASICom, 269 str., Vydavateľstvo SMENA

1988 Matematika, počítačové praktikum, ES VŠE v Bratislavě, 194 s.

1987 Řešení úloh matematického programování systémem MPSX, 156 stran., Státní pedagogické nakladatelství

1968 Vybrané kapitoly z teórie hier, ES VŠE Bratislava, 186 s.

1967 Teória hier, 182 s., Slovenské pedagogické nakladateľstvo

1966 Metódy teórie maticových hier, ES VŠE v Bratislavě, 215 s.

Kapitoly v knize

2013 Fair Voting Rules in Committees, Springer Verlag

2011 Strict Proportional Power and Fair Voting Rules in Committees, Petrosyan L.G. and N. A. Zenkevich (eds), Contribution to Game Theory and Management IV

2009 Turnovec F. (2009), Lessons of Transformation in the Czech Republic: 1990-2000, Ichimura S., Sato T. and W.E.James (editors), Transition from Socialist to Market Economies, Comparison of European and Asian Experience, Palgrave Macmillan

2008 Inter-Institutional and Intra-Institutional Influence in European Union Decision Making (Vnitro-institucionální a mezi-institucionální vliv v rozhodování Evropské Unie). In: Cahlík T. at al., European Union Governance-Challenges and Opportunities, Matfyzp, Matfyzpress, UK v Praze

2008 Labor migration and welfare effects of free mobility of labor in the common market, Mejstrik, M. et al. (2008), Social-economic models and policies to support active citizens: Czech Republic and Europe

2008 Labour migration and welfare effects of free mobility of labour in the common market (Pracovní migrace a efekty blahobytu volného pohybu pracovních sil v podmínkách společného trhu), in: Mejstřík, M. at al., Social-Eeconomic Models and Policies to Support, Mejstřík, M. at al., Social-Economic Models and Policies to Support Active Citizens: Czech Republic and Europe. Matfyzpress, Prague, 89-102.

2008 Turnovec F., Mercik J.W. and M. Mazurkiewicz (2008), Power Indices Methodology: Decisiveness, Pivots and Swings, in: Braham M. and F. Steffen, eds., “Power, Freedom and Voting”, Chapter 2, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 23-37., Springer Verlag

2008 Политическая система и экономический переход (Politický systém a ekonomická transformace)., Ю. Хорват (составитель), В. Немчинов (научный редактор): Переходный период в экономике Центральной Европы: итоги первого десятилетия. Издательство Логос, Москва 2008.

2004 Does Voting over National Dimension Provide more National Influence in the European Parliament than Voting over Ideological Dimension? (Poskytuje hlasování podle národní příslušnosti více národního vlivu v Evropském parlamentu než hlasování podle stranick, Owsinski, J. W. ed., Integration, Trade, Innovation and Finance: From Continental to Local Perspectives, Warszawa, Polish Operational and Systems Research Society, 173-186

2004 Power Indices: Swings or Pivots?, Reasoned Choice (ed. Matti Wiberg), The Finnish Political Science Association, 374-390.

2003 Evaluation of National, Political and International Influence in Consultation, Cooperation and Co-decision Procedures of the EU Decision Making, J. Kacprzyk and D. Wagner (eds), Group Decision and Voting, 65-84

2003 Introduction to Regional Economics of European integration, Regional Dimension of Economic Integration I (Mercik, J.W. and F. Turnovec, eds.), Wysza Szkola, Wroclaw, 13-16.

2003 National and Institutional Influence in Extending European Union, Mercik, J.W. and F. Turnovec (eds.), Regional Dimension of Economic Integration II, 94-140.

2003 Regional Reform and NUTS II Regions in the Czech Republic, Mercik, J.W. and F. Turnovec (eds.), Regional Dimension of Economic Integration I, 100-121.

2002 Economics in the Czech Republic, Three Social Science Disciplines in Central and Eastern Europe (M. Kaase and V. Sparschuh, eds.), 50-64.

2002 Flexible Integration and the Excessive Deficit Procedure in the EMU, Turnovec. F.at al, Modelling and Simulation of Decision Making Procedures in Extending EU, 108-119 .

2002 Voting in the Council of Ministers of the EU, Double Simple Majority Rule and the Nice Compromise, Turnovec. F. at al, Modelling and Simulation of Decision Making Procedures in Extending EU, 7-32.

2000 Electoral Rules and Fate of Nations, Czechoslovakia's Last Parliamentary Election, Kraus, M. and A. Stanger (eds.), Irreconcilable Differences? Explaining Czechoslovakia's Dissolution, 107-136.

2000 Privatization and Transparency, Evidence from the Czech Republic, Holscher, J. (ed.), Financial Turbulencies and Capital Markets in Transition Countries, 83-108.

2000 The Czech Republic on its Way to the European Union, Czech Republic 2000, Quo Vadis? (J. Hanousek and D. Munich eds.), CERGE-EI, 78-89.

1999 Political Economy of Social Welfare Reform, Collier, I. et. al, eds., Welfare States in Transition - East and West, 17-28.

1999 Political Transformation of the Czech Society (Politická transformace české společnosti), J. Hanousek, ed., Czech Republic 1999, Back to the Drawing Board. CERGE-EI, 17-28.

1998 Monotonicity of Power Indices (Monotonicita indexů hlasovací síly), in: Stewart, T. and R.C. van den Honert, eds., "Trends in Multi-criteria Decision Making", Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 199-214. , Stewart, T. and R.C. van den Honert, eds., "Trends in Multicriteria Decision Making", 199-214.

1997 Distance Games and Goal Programming Models of Voting Behaviour (Hry se vzdálenostmi a modely volebního chování s použitím cílového programování), in: Caballero, R., Ruiz, F. and R. Steuer, eds., “Advances in Multiple Objective and Goal Programming“, Sprin, Caballero, R., Ruiz, F. and R. Steuer, eds.,

1997 MCDM and Models of Voting Decision Making, Fandel, G. and T. Gal, eds.,

1997 Politický systéma a ekonomická transformace, Švejnar, J. ed. "Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě", Academia, 47-84.

1995 The Political System and Economic Transition (Politický systéma a ekonomická transformace), J. Svejnar, ed., Czech Republic and Economic Transition in Eastern Europe, Academic Press, 407-103.

1990 Optimalizačné modely a matematické programovanie, In: Optimálne programovanie (ed. A. Laščiak), Alfa, Bratislava, 15-37.

1970 Ekonomická rovnováha a teorie her, Sojka, J. ed., K štrukturálnym problémom rozvoja ekonomiky Slovenska, Epocha, 18-31.

1966 Matematické základy lineárního programování, Vědecké programování v zemědělství (M. Rašovský ed.), VŠZ Brno, 5-32.

IES Working Papers

2015 Two Kinds of Voting Procedures Manipulability: Strategic Voting and Strategic Nomination, IES Working Papers 11/2015

2012 Quota Manipulation and Fair Voting Rules in Committees, IES Working Papers 8/2012

2009 Turnovec F. (2009), Efficiency of Fairness in Voting Systems, IES Working Papers 13/2009

2009 Turnovec F. (2009), Fairness and Squareness: Fair Decision Making Rules in the EU Council?, IES Working Papers 1/2009

2009 Turnovec F. (2009), How much of Federalism in the European Union, IES Working Papers 19/2009

2008 Duality of Power in the European Parliament (Dualita rozložení sil v Evropském Parlamentu), IES Working Papers 2008/6

2007 Dochází k reálné diferenciaci ekonomických vysokoškolských vzdělávacích institucí na výzkumně zaměřené a výukově zaměřené?,

2006 Publication Portfolio of the Czech Economists and Problems of Rankings (Publikační portfolio českých ekonomů a problémy rankingů), IES Working Paper 2006/30

2005 Arithmetics of Property Rights: A Leontief-type Model of Ownership Structures, IES WP 2005/70

2005 New Measure of Voting Power, IES Working Paper Series, WP 69, 19 pp.

2004 Ćeská ekonomická věda na mezinárodním akademicém trhu: měření vědeckého kapitálu vysokoškolských a dalších výzkumných pracovišť, IES WP 2004/53

2004 Economic Research in the Czech Republic: Entering International Academic Market, IES Working Paper Series, WP. 47, 10 pp.

2004 Economic Research in the Czech Republic:Entering International Academic Market, IES WP 2004/47

2004 Power Indices: Shapley-Shubik or Penrose-Banzhaf?, IES WP 2004/48

2002 Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000, IES Workin Paper Series, WP 22, 22 pp.

2002 Economic Research and Education in the Czech Republic 1989-2000, IES WP 2002/22

2002 Evaluation of National, Political and Institutional Influence in Consultation, Co-operation and Co-decision Procedures of the EU Decisoin-Making, IES WP 2002/24

2001 Česká republika na cestě do Evropské unie, IES Working Paper Series, WP 6, 16 pp.

2001 Česká republika na cestě do Evropské unie, IES WP 2001/6

2001 Flexible Integration and the Excessive Deficit Procedure in the EMU, IES Working Paper Series, WP 11, 23 pp.

Články ve sborníku

2014 Sensitivity Analysis of a Priori Power Indices, Springer Internatial Publishing

2012 Dictatorship versus Manipulability Dilemma, Reiff, M. and Lukacik, M. (eds.), Proceedings of the International Scientific Conference QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS, Multiple Criteria Decision Making XVI, Vydavateĺstvo Ekonom, Bratislava. (Listed in the Thomson Reuters ISI Index to Social Science

2012 Two-dimensional Voting Bodies, the Case of European Parliament., RAMÍK, J. and STAVÁREK, D. (eds.), Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. (Listed in the Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP))

2011 Fair Voting Majorities in Proportional Representation, Mathematical Methods in Economics 2011, part II (listed in the Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP) and the Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Pr

2011 Transition of Votes for Consecutive Elections – Ecological Regression Modelling, Mathematical Methods in Economics 2011, part I (listed in the Thomson Reuters ISI Index to Social Sciences & Humanities Proceedings (ISSHP))

2010 Mathematics of Politics, Economics Methodology in Political Science, Quantitative Methods in Economics, Proceedings of the International Conference, 6th-8th October 2010, Smolenice, Slovakia

2010 Strict proportional power and fair voiting rules in committee, Game Theory and Management, Petrosyan L. A. and N. Zeenkevich eds.

2009 Turnovec F. (2009), Council, Commission and European Parliament in European Union Decision Making., Policy Modeling 2009

2008 Estimating power in treaty ratification (Odhad síly v ratifikačním procesu), In: Jan W. Owsiński, Zbigniew Nahorski, Tomasz Szapiro eds., Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość, IBS PAN, Warszawa, 39-44 , Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość, Jan W. Owsiński, Zbigniew Nahorski, Tomasz Szapiro (eds.), IBS PAN, 39-44.

2006 Transfer preferencji elektoratu w wyborach parlamentarnych 2001, 2005 w Polsce (Transféry volebních preferencí v parlamentních volbách 2001 a 2005 v Polsku), Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit

2004 Česká ekonomická věda na mezinárodním akademickém trhu: měření vědeckého kapitálu vysokoškolských a dalších výzkumných pracovišť, Kotábová V., Pražová I. Schneider O., Rozvoj české společnosti v Evropské unii, Matfyzpress, Praha 2004, 77-84

2004 Economic Research in the Czech Republic: Entering International Academic Market, Quantitative Methods in Economics, Proceedings of the International Conference, The Slovak Society for Operations Research, 187-194.

2004 Epsilon-stability of Power Distribution, Podejmowanie decyzji: Podstawy metodyczne i zastosowania. Badania Operacyjne i Systemowe (R. Kulikowski, J. Kacprzyk, R. Slonimski eds.), 129-141.

2004 Power Indices: Shapley-Shubik or Penrose-Banzhaf?, Podejmowanie decyzji: Podstawy metodyczne i zastosowania. Badania Operacyjne i Systemowe (R. Kulikowski, J. Kacprzyk, R. Slonimski eds.), 121-128.

2004 Regional Decomposition in Ecological Regression, Proceedings of the 15th International Conference on System Science, vol. III (Z. Bubnicki, A. Grzech, eds.), 487-493.

2003 Politometrics: Models and Quantitative Methods in Political Science, II. Kongres českých politologů (V. Dvořáková a A. Heroutová eds.), Česká společnost pro politické vědy, 153-160.

2002 Decision Making Games in the European Union, Proceedings of the 37th Annual Conference of the Operational Research Society, New Zealand, University of Auckland, 245-254.

2001 European Integration, Institutional Reform and National Interests, Kabele, J. and L. Mlčoch (eds.), Institucionalizace (ne)zodpovědnosti: globální svět a české zájmy, sv. 2, 56-77.

1999 Decision Making Games in Extending the European Union, B. Steunenberg, ed., Widening the European Union. European Science Foundation, NEMEU, University of Twente, 71-100.

1999 Models of Ownership Structures, M. Goga et al, eds., Quantitative Methods in Business and Management. University of Economics, Bratislava, 414-420.

1999 Ten Years of Political Transformation of the Czech Republic, Bohata, M. and F. Turnovec (eds.), Transition, European Integration, and Institutional Change, CERGE-EI, Prague, 101-126.

1997 Integrating Top International Standards in the Central European Systems, Europe of Universities (J. Jensen ed.), ISES , 52-56.

1995 Political Profiles of Visegrád Countries in 1995., The Integration of Central and Western Europe (E.J.Kirchner ed.), University of Essex, 113-146.

1995 The Structure of Ph.D. Studies in Economics at the Center pf Economic Research and Graduate Education of the Charles University in Prague, Proceedings of Symposium on Training of Ph.D. Students (K.E.Frandsen ed.), Tubingen, 61-64.

1989 Konsensus ako pravidlo volebného rozhodovania, Viackriteriálna optimalizácia III (V. Mlkynarovič ed.), VŠE v Bratislavě, s. 48-52.

1989 Test Problems Generators for Mathematical Programming Software, In: Mathematische Optimierungtheorie und Andwendungen (ed. K. H. Elster), Technische Hochshulle Illmenau, 248 - 251.

1982 Automatizované systémy výuky a jejich místo v ASŘ vysokých škol, In: Automatizované informační a řídící systémy ve školství (ed. J. Podroužek), SPN Praha, 37-44.

1982 Lexicographic Optimization Problems in Production Scheduling, In: Optimization Theory, Methods and Applications (ed. F. Nožička), ČSVTS Praha, 295-306.

1982 Test Problems for Mathematical Programming Software, In: Mathematische Methoden in der Okonomie (ed. K. Lommatzsch), Humboldt Universität Berlin, 63-67.

1976 Global and Local Sensitivity Analysis in an Open Leontief's Input-Output System, In: Mathematische Optimierungstheorie und Ihre Anwendungen (ed. K. H. Elster), TH Illmenau, 143-146.

1973 Použitie Kuhn-Tuckerových podmienok na tvorbu úloh matematického programovania s vopred zadanými riešeniami, II. celostátní konference o matematických metodách v ekonomii, EÚ ČSAV, VP 35, 41-68.

1967 Ekonomické aplikace maticových her, . Husár, ed., Sborník Katedry kybernetiky VŠE v Bratislave, SPN , 143-155.

1967 Niektoré možnosti využitia stability optimálneho riešenia úloh lineárneho programovania, Husár, J. ed., Sborník Katedry kybernetiky VŠE v Bratislave, SPN, 143-155.

1967 One Class of Polyhedral Games, Proceedings: Arbeitstagung Spieltheorie, Institut fur Hohere Studien and Wissenschaftliche Forschung, Wien, 10 pp.

Překlad

1995 Makroekonómia a nová makroekonómia (překlad do slovenštiny části monografie Felderera a Homburga Makroökonomik und neue Makroökonomik), Elita Bratislava, 1995.

1975 Makroekonomická teória (překlad do slovenštiny monografie R. G. D. Allena Macro-economic Theory), Účelová publikace VVS OSN Bratislava, 1975 (520 str., spolupřekladatel J. Šimkovic, podíl 325 str.).

Ostatní

2004 Power Indices: Shapley-Shubik or Penrose-Banzhaf?, IES Working Paper Series, WP 48, 11 pp.

2003 Politometrics: Econometrics for Political Sciences, Research report PRE 31, Wroclaw University of Technology (17 pages).

2000 A Leontief-type Model of Ownership Structures, Methodology and Applications., WP No. 13, The Vienna Institute for International Economic Studies, 23 pp.

2000 Evaluation of Commission's Proposal of Double Simple Majority Voting Rule in the Council of Ministers of the EU, CERGE-EI Discussion Papers Series, DP No. 2000-43, July 2000, 23 pp.

2000 Regional Reform in the Czech Republic, NUTS 2 Regions and Implications for Extension, CERGE-EI Discussion Papers Series, DP No. 2000-44, July 2000, 20 pp.

1999 New Issues in Voting Power Analysis, CERGE Discussion Papers Series, DP 10/99, 21 pp.

1999 Qualified Majority versus Simple Majority in the Council, Simplified Models of the EU Decision Making Procedures, CERGE Discussion Papers Series, DP 3/99, 23 pp.

1998 Compound Voting Games: Models of Interaction among Commission, Council and the European Parliament, CERGE Discussion Paper Series, DP 10/98, CERGE UK, Prague, 30 pp.

1998 Decision Making Games in the EU: Commission, Council, and European Parliament, WP No. 98-3, NEMEU, University of Twente, Enschede, 30 pp.

1998 New Electoral History of the Czech Republic, CERGE Discussion Paper Series, DP 8/98, CERGE UK, Prague, 49 pp.

1998 Privatization, Ownership Structure and Transparency, WP No. 170, University of Michigan, 16 pp.

1998 Privatization, Ownership Structure and Transparency, CERGE Discussion Papers, DP 6/98, 16 pp.

1997 East European Extension and Decision Making Reform in the European Union, CERGE Dischussion Paper Series No. 1/97, CERGE UK, Prague, 67 pp.

1997 Monotonicity of Power Indices, East European Series No. 44, Institute for Advanced Studies, Vienna, 27 p.

1997 New Electoral History of Central and Eastern European Countries, CERGE Discussion Paper Series No. 6/97, CERGE UK, Prague, 67 pp.

1997 Rozhodovací proces a poměr zastoupení národních reprezentací v orgánech Evropské Unie, Parlamentní zpravodaj, 3, No. 7, 297-301.

1997 The Double Majority Principle and Decision Making Games in Extending European Union, East European Series No. 48, Institute for Advanced Studies, Vienna, 47 p.

1996 Local and Global Monotonicity of Power Indices, CERGE Discussion Paper Series, No. 7/96, CERGE UK, Prague, 18 pp.

1996 Volby 1996, úskalí aritmetiky volebního zákona, Parlamentní zpravodaj, 3, No. 1-2, 12-14.

1996 Votes, Seats and Power: 1996 Parliamentary Election in the Czech Republic, CERGE Discussion Paper Series, No. 1/96, 21 pp.

1995 Aritmetika moci: Rozložení vlivu v zastupitelských sborech, Parlamentní zpravodaj, 2, No. 1, pp. 3-5.

1995 MCDM and Models of Voting Decision Making, CERGE-EI Discussion Paper Series, DP. No. 75, CERGE UK, Prague, 13 pp.

1995 Political Profiles of Visegrád Countries, Occassional Papers in European Studies, No. 13, University of Essex, Colchester, 32 pp.

1995 Problems of Voting, CERGE-EI Discussion Paper Series, DP No. 48, 35 pp.

1995 Visegrád Countries: Political Profiles in 1995, CERGE-EI Discussion Paper Series, DP. No. 74, CERGE UK, Prague, 26 p.

1995 Voting in European Union: National Influence and Double Majority Principle, CERGE-EI Discussion Paper Series, DP. No. 69, CERGE UK, Prague, 15 pp.

1994 The Political Background of the Economic Transition in the Czech Republic, CERGE-EI Working Paper Series, WP No. 44, 48 pp.

1994 Voting, Power and Voting Power, CERGE-EI Discussion Paper Series, DP No. 45, CERGE UK, Prague, 30 pp.

1993 Political Conditions of Economic Transformation in The Czech Republic, CERGE-EI Discussion PaperSeries, DP No. 25, 28 pp.

1993 Quantitative Methods of Public Choice Analyses, CERGE-EI Discussion PaperSeries,DP No. 12, 48 pp.

1991 A Study on Power Distribution in Parliaments of Czechoslovakia and Federal Republic of Germany, Diskussionsbeitrag Nr. 169, Fernuniversität Hagen, 16 pp.

1991 Test Matrices for Algebraic Procedures and Mathematical Programming Test Problems, Diskussionsbeitrag Nr. 170, Fernuniversität Hagen, 48 pp.

1990 A Game Theoretical Approach to Evaluation of Power Distribution in Czecho Slovak Parliamentary Bodies, Research Memorandum 90/1, The School of Economics, Bratislava, 21 pp.

1990 Operations Research Software, Vol. I (recenze programového systému ORS), Ekonomicko-matematický obzor, 26, č. 1, 116-117.

1990 What's Best, Decision Support Software (recenze programového systému What's Best), Ekonomicko-matematický obzor, 26, č. 1, 117-118.

1989 Lexicographic Geometric Programming, Forschungsbericht No. 115, Technische Universität Wien, 22 pp.

1987 Operačná analýza v riadení podnikov (recenze knihy L. Unčovského), Ekonomicko-matematický obzor, 23, č. 2, 225-226.

1970 Generalized Saddle Points and Dual Equilibrium Problems, CORE Discussion Paper NO. 7026, Université Catholique Louvain, 28 p.

1970 Nonlinear Programming, a Unified Approach (recenze knihy E. Zangwilla), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 6, č. 4, 473.

1970 Osnovy ekonomičeskoj kibernetiki (recenze knihy N. Kobrinského), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 6, č. 1, 109-110.

1970 The Double Description Method for Basic Solutions with Orthogonality Property, CORE Discussion Paper No. 7004, Université Catholique Louvain, 37 p.

1969 Essays in Mathematical Economics (recenze knihy M. Shubika), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 5, č. 2, 258-259.

1968 Geometric Programming, Theory and Application (recenze knihy R. Duffina, E. Petersona a C.Zenera), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 4, č. 4, 527-528.

1967 Matematičeskije metody setevogo planirovanie (recenze knihy S. Zuchovickeho a I. Radčika), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 3, č. 2, 256-257.

1967 Novyje napravlenija v linejnom programmirovanii (recenze knihy D. Judina a J. Golštejna), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 3, č. 4, 533-534.

1966 Granicy primenenija linejnogo programmirovania (recenze knihy J. Gerčuka), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 2, č. 1, 92-93.

1966 Matematičeskoje modelirovanije proizvodstvennych processov na cifrovych vycislitelnych mašinach (recenze knihy N.P.Buslenka), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 2, č. 2, 190-191

1966 O použití matematických metod v učebnici Politická ekonómia socializmu (recenze), Ekonomický časopis SAV, 14, č. 4, 359-363.

1966 Zadači i metody linejnogo programmirovania (recenze knihy D. Judina a J. Golštejna), Ekonomicko-matematický obzor ČSAV, 2, č. 1, 93-95.

Červenec 2018
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB