Detail práce

Vliv institucí na přeshraniční rozptyl

Autor: Mgr. Schwarz Jiří
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Štěpán Jurajda Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce vychází z existujících studií efektu hranic na mezinárodní obchod a analyzuje rozptyl cen mezi městy evropského regionu během posledních dvaceti let (1990-2009). Obšírný pře-hled existující literatury odhaluje, že autoři zcela opomíjejí podnikatelský aspekt procesu arbit-ráže. A to přesto, že arbitráž je právě tou silou, která stojí za zákonem jedné ceny. Jakmile chá-peme arbitráž jako produktivní podnikatelskou aktivitu, měla by institucionální kvalita spoluur-čovat přitažlivosti arbitráže a ovlivňovat tudíž rozsah rozptylu cen. Za účelem otestování této hypotézy vyjadřuji kvalitu institucí jako jeden z faktorů ovlivňujících celkové náklady procesu arbitráže. Dalšími jsou hustota obyvatel měst, jež funguje jako proxy pro intenzitu konkurence, a vzdálenost. Regresní analýza prokazuje, že všechny tři proměnné přispívají k vysvětlení části rozptylu cen – čím vyšší je hustota a kvalita institucí, tím nižší je modelem předpovídaný roz-ptyl. Na tento výsledek je možné nahlížet také jako na malý příspěvek k vznikající literatuře, která empiricky testuje teorii produktivního a neproduktivního podnikatelství.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY