Detail práce

Provázanost trhu potravin, biopaliv a fosilních paliv: Kointegrační analýza

Autor: Bc. Štěpán Chrz
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 63
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce zkoumá provázanost trhů potravin, biopaliv a fosilních
paliv. První část pojednává o biopalivech obecně. Popisuje specifika jednotlivých
paliv, typy vládní podpory a vývoj legislativy upravující produkci
a spotřebu biopaliv ve vybraných regionech. Druhá část je věnována analýze
dlouhodobých a krátkodobých kauzálních vztahů mezi cenami komodit.
Dále je zkoumán dopad zavedení amerického regulačního opatření Energy
Policy Act z roku 2005. K analýze je použita Johansenova kointegrace, error
correction model, vektorová autoregrese a Grangerova kauzalita. Je nalezena
řada dlouhodobých rovnovážných vztahů napříč uvažovanými trhy svědčících
o jejich propojenosti. Závěry ohledně vlivu EPA nejsou kvůli omezením
modelů jednoznačné.
Ke stažení: BP Chrz

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY