Detail práce

Measuring corruption in developed countries

Autor: Mgr. Bajzíková Anna
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 96
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Problém korupce si v posledních 20 letech získal velkou pozornost akademiků, ale i
politických činitelů. Dosud byla korupce analyzována především v kontextu rozvojových a
transformujících se zemí, avšak nejen nedávná finanční krize poukázala na závažnost
korupce i v nejvyspělejších zemích světa. Tato práce se zabývá dvanácti v současnosti
dostupnými hodnoceními korupce pro průřez 39 rozvinutých zemí světa v letech 2007 až
2010. Práce rozděluje tato hodnocení na tři základní typy a charakterizuje omezení a slabé
stránky jednotlivých metod. Analýza vychází ze stanovení vztahů mezi jednotlivými
měřeními korupce a snaží se rozeznat, které specifické aspekty korupce každý z indexů
skutečně měří. S výjimkou indexů korupce čerpajících data čistě z průzkumů veřejného
mínění, první a druhá generace indexů korupce je pro soubor zkoumaných zemí vysoce
kladně korelovaná. Docházíme tak k závěru, že specifické indexy, zkoumající např. míru
transparentnosti státních rozpočtů, ve sledovaných zemích úzce souvisí s celkovou mírou
politické korupce. Použitá hierarchická shluková analýza přináší lepší přehled o jinak
někdy zcela neslučitelném hodnocení vyspělých zemí a rozděluje země do deseti
homogenních skupin. Analýza nicméně nedokázala vyvrátit kritiku, že není možné určit
jasné pořadí zemí považovaných za nejméně zkorumpované. Na základě analýzy
konstatujeme, že 13 (z celkového počtu 39) nejlépe hodnocených rozvinutých zemí podle
míry celkové politické korupce nevykazuje zásadní rozdíly v hodnocení. Dále práce
navrhuje nejvhodnější způsob měření korupce k analýze jejího vlivu na makroekonomické
ukazatele. Empirická analýza dostupných měření korupce naznačuje, že hodnocení
politických rizik komerčními poskytovateli informací je pro tyto účely dostatečně
spolehlivé. Hodnocení rizika politické korupce vycházející z indexu korupce, práva a
pořádku a byrokratické kvality může sloužit jako proxy proměnná pro míru politické
korupce.
Ke stažení: RP Bajzíková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY