Detail práce

The Impact of Basel III on European Banks

Autor: Mgr. Šútorová Barbora
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 145
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cieľom tejto práce je komplexne analyzovať dopad prísnejších kapitalových požiadaviek definovaných vrámci nového regulatorného rámca Basel III na banky v Európskej únii, pričom detailne je študovaný dopad na úrokové sadzby a objem poskytnutých úverov, ziskovosť, rizikovať a tržnú hodnotu bánk. Naša analýza, ktorá aplikuje metódu simultánnych rovníc a modely panelových dát na historické dáta pre takmer 600 Európskych bánk v období 2005-2011, vedie k nasledujúcim zisteniam: (1) Banky, ktoré budú nútené zvýšiť svoju kapitálovú primeranosť meranú pomerom vlastneho kapitálu k rizikovo váženým aktívam (CE/RWA), zvýšia úrokové sadzby úverov o 18,8 bázických bodov na každý percentuálny bod daného pomeru. (2) Toto, za predpokladu nutnosti zvýšiť CE/RWA na 9,5%, povedie k miernemu poklesu objemu poskytnutých úverov o 2% zo súčasného objemu. (3) Naša štúdia ďaľej prináša očakavaný výsledok, že nutnosť zvýšiť kapitalovú primeranosť spôsobí bankám zníženie ziskovosti. Konkrétne, každé zvýšenie CE/RWA o jeden percentuálny bod zníži ziskovosť bánk v absolútnych hodnotách o 0,174 percentuálnych bodov. (4) Tieto efekty sa ukázali byť negatívnymi signálmi pre investorov investujúcich do verejne obchodovaného kapitálu bánk, a preto očakávame, že tržná hodnota bánk zvyšujúcich svoju kapitalovú primeranosť poklesne.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY