Detail práce

Car demand modelling in the Czech Republic

Autor: Bc. Adam Rückl
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137637/
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit a s
použitím dat registrací nových vozidel v
České republice
odhadnout model poptávky po osobních automobilech. Sestavený model bere zvlášť v
potaz
faktory ovlivňující nejen poptávku, ale i nabídku, přičemž obě tyto
veličiny tvoří systém
simultánních rovnic. Za účelem správného odhadu je prezentována ekonometrická teorie
modelu simultánních rovnic. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy, je dokázána
nekonzistence metody nejmenší čtverců a představeny vhodné metody odha
dů, zejména pak
dvoustupňová metoda nejmenších čtverců a nepřímá metoda nejmenších čtverců. Při následné
empirické analýze bylo zjištěno, že registrace nových osobních automobilů v
České republice
jsou ovlivněny specifickou daňovou politikou, která do dubn
a 2009 neumožňovala odpočet
daně z
přidané hodnoty u osobních automobilů. Velká část osobních automobilů byla tedy
registrována jako lehké užitkové vozy a tento fakt je
při studiu poptávky po automobilech nutné
vzít v
potaz. Výsledky regrese pomocí dvoustu
pňové metody nejmenších čtverců ukázaly, že
poptávka po nových automobilech v
České Republice je cenově a důchodově elastická, značná
citlivost poptávky byla zjištěna i na cenu ojetých automobilů jakožto jejich substitutu. Naopak
u ceny paliva nebyl prokáz
án vliv na počet kupovaných automobilů. Největší dopad je
připisován sezónnosti, která je pravděpodobně výsledkem subjektivních preferencí
spotřebitelů

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance