Detail práce

Tři eseje o rozvojové ekonomii

Autor: Mgr. Petra Valíčková (21.4.2021)
Rok: 2021 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 235
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato disertační práce se dotýká některých důležitých aspektů
ekonomického rozvoje, včetně finančního rozvoje, lepšího přístupu
k moderním zdrojům energie, a optimální úrovně obchodu
s elektřinou v rámci lepší regionální integrace. Tato práce byla
napsána s cílem pomoci směrovat lepším směrem politické reformy, a
to zejména v rozvojových zemích, s cílem rozšířit zdroje
ekonomického růstu a směrovat tak země ke splnění jejich
dlouhodobých rozvojových cílů, včetně lepší a udržitelnější
budoucnosti pro všechny. Tato disertační práce se skládá ze tří článků.
V prvním článku se věnuji zkoumaní empirické evidence zabývající
se vztahem mezi finančním a ekonomickým rozvojem. V rámci této
studie jsem zhodnotila přes 270 studii pro jejich potencionální
zahrnutí do meta-regresní analýzy. Ze studií, které obsahovaly
empirický odhad důležitosti finančního rozvoje pro ekonomicky růst
jsem posbírala 1334 odhadů efektu a vytvořila databázi charakteristik
jednotlivých studií. Výsledky meta-analýzy naznačují, že existuje
pozitivní vztah mezi finančním a ekonomickým rozvojem, pokud tyto
studie vezmeme v úvahu všechny společně. Výsledky jednotlivých
studii se ale liší, což vyplývá nejen z rozdílů v metodách výzkumu
(například, zda autoři použili vhodné ekonometrické metody), ale také
s ohledem na rozdílné regionální a časové efekty.
V druhém článku se zabývám odhadnutím nákladů na rozšíření
přístupu k moderním zdrojům energie, a to elektřině. V současné době
je přístup k moderním zdrojům energie v mnoha zemích subsaharské
Afriky velmi omezený, a to i přes jejich důležitý význam pro lidský a
hospodářský rozvoj. Konkrétně odhaduji mezní náklady poskytovaní
elektřiny pro země spadající pod Jihoafrický power pool (SAPP). Tato
analýza je založena na vytvoření regionálního energetického modelu,
který byl sestaven pro tuto studii. Moje analýza ukazuje, že při
současném tempu pokroku v poskytování přístupu domácnostem bude
mít do roku 2030 přístup k elektřině méně než 60 % obyvatelstva sub-
saharské Afriky. Tato situace je ještě méně příznivá pro země
spadající pod Jihoafrický power pool. Mezní náklady na dodávku
elektřiny těmto domácnostem jsou ale relativně nízké v porovnaní
s celkovými budoucími náklady na výrobu elektřiny pro současné
spotřebitele. Výsledné náklady jsou ve skutečnosti nižší než náklady,
které nyní typická domácnost platí za velmi špatné alternativy k
elektřině, jako je petrolej pro osvětlení, což znamená, že politici by
měli uspíšit elektrifikaci.
Nedostatečný přístup k moderním zdrojům energie, jako je elektřina
je často spojován s otázkami cenové dostupnosti. Jeden ze způsobů,
jak je možné snížit náklady na dodávky elektřiny je optimalizace
regionálního obchodu s elektřinou. Moje analýza ukazuje, že
současná přenosová soustava mezi zeměmi Jihoafrického power
poolu není využívaná efektivně a země tak přicházejí o výhody, které
by jim plynuly z obchodu s elektřinou. Efektivní využití stávající
přenosové kapacity propojující země a budování a využívání nových
transmisních kapacit, pokud je to ekonomicky výhodné, snižuje
celkové budoucí náklady téměř o 6 % ve srovnání se situací, kde
ekonomiky jsou zcela závislé na domácí výrobě. Nižší náklady
pomáhají zvýšit cenovou dostupnost související nejenom s dodávkami
elektřiny pro nové spotřebitele z řad domácností, ale i pro současné
spotřebitele. Regionální obchod s elektřinou může také významně
přispět ke splnění dalších cílů, jako je snížení emisí skleníkových
plynů. Při optimálním regionálním obchodu je zapotřebí méně
elektráren spalujících uhlí, zejména v Jižní Africe a Zimbabwe; a jinde
v regionu se vyvíjí větší kapacita výroby pomocí vodních a solárních
fotovoltaických elektráren z obnovitelných zdrojů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY