Detail práce

"Postavení žen na trhu práce"

Autor: PhDr. Mysíková Martina
Rok: 2006 - letní
Vedoucí: Ing. Michaela Erbenová Ph.D
Konzultant: Ing. Monika Hollmannová
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 125
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Evropská strategie zaměstnanosti se v posledních letech stále více zabývá problematikou rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, se snahou řešit rozdíly mezi pohlavími. Hlavními otázkami zůstávají rozdíly mezi mírami zaměstnanosti a nezaměstnanosti, segregace a rozdíly ve mzdách a příjmech. Dále jsou evropské politiky zaměřeny na reintegraci žen a mužů vracejících se na trh práce a pomoc sladit práci a rodinný život, stejně jako na daňové systémy a systémy dávek, které tvoří bariéry při vstupu žen na trh práce.
Aplikace těchto politik na konci 90. let narazila na rozdílné počáteční podmínky v zemích EU. Zatímco některé země již měly dostatečnou tradici v politikách rovných příležitostí, jiné se teprve začaly zaměřovat na snižování rozdílů na trhu práce. Díky aplikaci politik rovných příležitostí se míra zaměstnanosti žen zvyšuje, ale stále zůstává nižší než u mužů. Ačkoli se rozdíl mezi pohlavími snížil téměř se všech zemích EU, stále zůstává výrazný.
Ve své rigorózní práci bych se chtěla zaměřit na výsledky těchto politik v zemích EU, s důrazem na situaci v České republice. V úvodu bych nejprve stručně popsala implementaci a možnosti politik určených ke zmírnění rozdílů mezi ženami a muži na trhu práce a jejich dopady v rámci EU.
V hlavní části bych se detailně zaměřila právě na Českou republiku a vyzdvihla přednosti a nedostatky v této oblasti v naší zemi. Práce se bude zabývat mírami zaměstnanosti a nezaměstnanosti z hlediska rozdílů mezi ženami a muži a souvisejícími problematikami jako jsou mzdy, daňový systém, systém sociálních dávek, částečné úvazky apod. V této souvislosti bych se zabývala i vládními politikami ovlivňujícími tyto oblasti. Situaci v České republice bych porovnala s ostatními členskými zeměmi EU.
Po popisu situace na trhu práce bych chtěla provést empirické zkoumání faktorů ovlivňujících zaměstnanost a participaci žen na trhu práce. Podle mého názoru by nižší míra zaměstnanosti žen mohla být ovlivněna např. malou dostupností prací na částečné úvazky, pokusila bych se tedy, mimo jiné, empiricky ověřit tuto souvislost s využitím podílu žen zaměstnaných na částečný úvazek, případně tuto souvislost vyvrátit.
Závěrem bych podle výsledků svého zkoumání vyvodila, zda a jaké bariéry vstupu žen na trhu práce existují, a zvážila možná opatření hospodářské politiky na trhu práce pro snížení rozdílů a zmírnění bariér vstupu žen.

Navrhovaná stručná osnova:

• Úvod: Politika rovných příležitostí v EU
• Hlavní problémy nerovného postavení žen a mužů na trhu práce
o Zaměstnanost, nezaměstnanost, participace
o Mzdy
o Daňový systém a systém sociálních dávek
o Práce na částečné úvazky
• Mezinárodní srovnání
• Vliv sledovaných faktorů na zaměstnanost a participaci žen
• Závěr: Možné alternativy řešení nerovností na trhu práce
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY