Detail práce

Česká úprava účtovníctva v kontexte európskeho práva a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva: Interhotel Olympik

Autor: PhDr. Murko Ivan
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 95
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Rigorózna práca sa zaoberá analýzou českej úpravy účtovníctva, jej zasadením do kontextu európskeho účtovného práva a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Pritom sleduje ako všeobecnú rovinu existujúcich rozdielov, tak ich konkrétne vplyvy. Cieľom práce je predovšetkým vykreslenie odlišností v účtovných postupoch i celkovej koncepcii účtovníctva. Zároveň práca hodnotí dôsledky týchto rozdielov v súčasnosti i blízkej budúcnosti. Skladá sa z úvodnej kapitoly a štyroch hlavných častí.
Úvodná kapitola pojednáva o modernej teórii účtovníctva, pričom sa venuje i regulácii účtovníctva a skutočnostiam, ktoré zapríčiňujú rozdielnosť účtovných systémov vo svete.
Druhá časť sa zaoberá súčasným stavom právnej úpravy účtovníctva v Českej republike. Vykresľuje základné účtovné právne normy a následne podáva súhrnný pohľad v záverečnom zhodnotení.
Nasledujúca kapitola predstavuje európske účtovné právo, a súčasne sa venuje Medzinárodným štandardom účtovného výkazníctva (IFRS). Obe úpravy rozoberá relatívne podrobne z dôvodu poskytnutia komplexného pohľadu na ich vývoj a súčasnú situáciu. Záver kapitoly uvádza stručné priblíženie amerických Všeobecne uznávaných účtovných zásad, hlavne pre ich medzinárodný vplyv, a predovšetkým spoluprácu tvorcov týchto zásad s orgánmi IFRS.
Vo štvrtej časti práce je dávaný priestor existujúcim rozdielom medzi českou úpravou účtovníctva a IFRS, a to vo všeobecnej i konkrétnej rovine.
Záverečná kapitola predostiera a hodnotí celkové dopady týchto odlišností na Českú republiku, pričom individuálne dôsledky prezentuje na konkrétnom príklade spoločnosti Interhotel Olympik, a.s. Taktiež v nej nájdeme predikciu možného postupu ČR pred prijatím IFRS.
V závere práce sú vymenované klady i zápory medzinárodných účtovných štandardov, pričom je zdôraznený pozitívny potenciálny dopad na Českú republiku v prípade ich prijatia, neopomínajúc potrebu existencie štandardu pre malé a stredné podniky.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY