JEM133 - Úvod do mezinárodního ekonomického práva

Kredit: 4
Role předmětu: Česky
ET - povinně volitelný
F,FT a B - povinně volitelný
Magisterský - vše
Semestr - letní
Garanti: JUDr. Ing. Mgr. Libor Lukášek Ph.D.
Stránky kurzu: JEM133
Literatura:  Seidl-Hohenveldern, I.: Mezinárodní právo veřejné. 3. vydání, ASPI 2006
 Malenovský, J.:: Mezinárodní právo veřejné, 4. opravené a doplněné vydání, Masarykova univerzita a nakladatelství Doplněk, Brno 2004
 Čepelka, Č., Šturma, P.; Mezinárodní právo veřejné, Eurolex Bohemia, Praha 2003
 David, V., Sladký, P., Zbořil, F.; Mezinárodní právo veřejné, Linde Praha 2004
 Potočný, M. – Ondřej, J.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. C.H.Beck, Praha
 Týč, V.: Právo mezinárodních smluv. Masarykova univerzita, Brno 1995
 Sudre, F.: Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Masarykova univerzita, Brno 1997 (v překladu J.Malenovského)
 Shaw, M., N.: – International Law, London 1991
 Krejčí, O.: Mezinárodní politika. Praha 2001
 Balaš, V. - Šturma, P. Kurs mezinárodního ekonomického práva. 1. vydání Praha: C.H.Beck, 1997.
 Šturma, P. Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů. 2. vydání Praha: Linde Praha, 2008.
 Šturma, P. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva. 1.vydání Praha: Vydavatelství Karolinum, 1997.
 Lowenfeld, A. F. International Economic Law. Oxford University Press, New York, 2003.
Popis: A. Mezinárodní právo veřejné
Pojem mezinárodního práva veřejného, jeho místo v právním a mezinárodním systému, vztah k příbuzným fenoménům a ke vnitrostátnímu právu, subjekty a prameny mezinárodního práva, klasifikace pravidel mezinárodního práva, odpovědnost v mezinárodním právu, institut donucení, řešení sporů v mezinárodním právu.

B. Mezinárodní ekonomické právo
Pojem mezinárodního ekonomického práva, subjekty mezinárodního ekonomického práva, prameny mezinárodního ekonomického práva, mezinárodní organizace a nadnárodní společnosti jako důležité pilíře mezinárodního ekonomického práva, organizace brettonwoodského systému (MMF, Skupina Světové banky), mezinárodní obchodní organizace (GATT,WTO), odpovědnost, donucení a řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu, mezinárodní právo rozvoje, mezinárodní investice (jejich zřizování a likvidace, režimy zacházení s mezinárodními investicemi, ochrana investic)

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance