Barbora Holková - Novinky

30.09.2022 - Petr Janský publikoval článek v časopise IMF Economic Review

Náš kolega Petr Janský a Javier Garcia-Bernardo a Thomas Tørsløv publikovali svůj společný výzkum z projektu Corptax v prestižním časopise IMF Economic Review. Článek  Decomposing Multinational Corporations’ Declining Effective Tax Rates je v kompletním znění k dispozici zde

shrnutí pro Twitter: https://twitter.com/petr_jansky/status/1508356538557153280

Abstract

We develop a methodology to decompose the observed decline in multinational corporations’ (MNCs’) efective tax rates into several components and quantify the role of tax havens. We apply this methodology to the best available data for MNCs headquartered in the USA – from the Bureau of Economic Analysis – and in the EU – from Orbis – and we arrive at three main fndings.

First, we estimate that between 2005 and 2015 increased profts in tax havens directly explain only 29% and 1% of the 7% and 9% point declines in efective tax rates for US and EU MNCs, respectively. Second, we fnd that US MNCs have primarily benefted from domestic tax base reductions, most of which can be explained by sectoral changes, while the statutory rate has remained constant. Third, we show that EU MNCs have mainly benefted from falling domestic statutory rates and we observe similar patterns across EU home countries, host countries and sectors.

Anotace  

Vyvíjíme metodiku, pomocí které pozorovaný pokles efektivních daňových sazeb nadnárodních korporací (MNC) rozkládáme na několik složek a kvantifikujeme roli, kterou v tomto poklesu hrají daňové ráje. Tuto metodiku aplikujeme na nejlepší dostupná data o nadnárodních korporacích se sídlem v USA (zdroj: Úřad pro ekonomickou analýzu)  a v EU (zdroj: společnost Orbis) a dospěli jsme ke třem hlavním zjištěním:

Zaprvé odhadujeme, že mezi lety 2005 a 2015 nárůst zisků v daňových rájích přímo vysvětluje pouze 29 %, respektive 1 % ze 7 %, respektive 9 %  objemu poklesu objemu zisků na daních od společností v USA , respektive v EU.  

 pouze 29 % ze 7% objemu poklesu zisku na daních od společností v USA a 1% z 9 % objemu poklesu zisků na daních od společností v EU. 

Zadruhé zjišťujeme, že americké nadnárodní korporace profitovaly především z domácího zdanění, ze snížení daňového základu, které lze z větší části vysvětlit sektorovými změnami, zatímco zákonná sazba zůstala konstantní.

Zatřetí ukazujeme, že MNC v EU měly prospěch především z poklesu domácích zákonných sazeb a pozorujeme podobné vzorce napříč zeměmi EU, hostitelskými zeměmi a odvětvími.

 

30.08.2022 - Absolventské práce nominované na Deloitte Outstanding Thesis Award 2021

 Na ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award (DOT Award), jehož cílem je pravidelně oceňovat nejlepší absolventské práce studentů IES FSV UK, byly letos v únoru a v červnu zkušebními komisemi z IES nominovány tyto práce našich čerstvých absolventů a absolventek:  

Bakalářské práce:

 • Bc. 
   
 • Bc. 
   

Magisterské práce:

 • Mgr. 
   
 • Mgr. Marie Ptáčníková, MSc:
  Investigation of cross-country differences in student performance in standardized tests: the role of modern and traditional teaching methods
 • Mgr. Lukáš Janásek: 
  Acquisition of Costly Information in Data-Driven Decision Making  Mgr. Jan Kutman j.kutman@seznam.cz master GDPNow for the Czech Republic doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.   PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. 26.1.2022
  Mgr. Erik Němčík nemcikeric@gmail.com master High Frequency Identification of Monetary Policy Shocks in Sweden PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.   prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. 26.1.2022
  Mgr. Anna Umlaufová 1996ani@gmail.com master Determinants of Crime in Eastern Europe with a Focus on Czechia and Slovakia Mgr. Roman Kalabiška   PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D. 26.1.2022
  Bc. Ondřej Habáň ondrejhaban@seznam.cz bachelor Consequences of Implementation of Video Assistant Referee in Fortuna Liga prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.   Mgr. Ing. Matěj Nevrla 7.6.2022
  Bc. Lucia Sihelská lucia.sihelska0@gmail.com bachelor The case of coal: A meta-analysis of demand and substitution doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.   Mgr. Josef Bajzík 8.6.2022
  Bc. Eva Skácelíková evcaska@gmail.com bachelor Testing the Use of Choice Defaults to Stimulate Behavior of Dancers doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.   Mgr. Petra Landovská 7.6.2022
  Mgr. Jan Picálek h.picalek@seznam.cz master Mispricing in leveraged value small-capitalization stocks Mgr. Martin Hronec   Jiří Novák, M.Sc., Ph.D. 15.6.2022
   
 • Bc. Eric Žíla zila.eric@gmail.com bachelor Application of Machine Learning to the Simulated Method of Moments in Financial Agent-Based Models Estimation PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D.   Mgr. Lukáš Petrásek 7.9.2021
  Mgr. Mikayel Harutyunyan meharutyunyan@gmail.com master Fighting Fake News with Accuracy: Dual Processing Perspective doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.   RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 15.9.2021
  Mgr. Anna Pavlovová annapavlovova@email.cz master High-Frequency Food Prices: Evidence from the Czech Republic doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.   PhDr. Mgr. Jiří Kukačka, Ph.D. 15.9.2021

Cena DOT Award vznikla v roce 2018 díky dlouhodobému partnerství IES a firmy Deloitte, které trvá již od roku 2014.
Zkušební komise nominují přibližně 10 % nejlepších absolventských prací, o nominacích následně rozhodují garanti studijních programů. 
Vítěze vyberou zástupci společnosti Deloitte. 

Vyhlášení se v letošním roce bude konat na konci srpna v Praze. Při této příležitosti budou ceny předány také nejlepším autorům absolventských prací za rok 2020, kteří kvůli epidemiologické situaci byli zatím oceněni pouze online. Práce studentů, kteří obhajují své absolventské práce v září 2021 budou zahrnuty do nominací pro jaro 2022.  

Blahopřejeme a děkujeme všem nominovaným za výjimečné úsilí, které výběru tématu i kvalitě zpracování své absolventské práce věnovali. 

Foto: archiv Deloitte, předávání ceny DOT Award absolventům IES

28.07.2022 - NBER upozorňuje na výzkum Petra Janského

Americký Národní úřad pro ekonomický výzkum (National Bureau of Economic Research, NBER) dnes na titulní stránce upozorňuje na výzkumný článek  "Did the Tax Cuts and Jobs Act Reduce Profit Shifting by US Multinational Companies?" Petra Janského,  Javiera Garcia-Bernarda a Gabriela Zucmana, v němž autoři zkoumají, zda a jak přijetí zákona o snižování daní a zaměstnanosti (Tax Cut and Jobs Act) v USA v roce 2017 ovlivnilo přesouvání zisků amerických nadnárodních společností do zahraničí. Dospěli k závěru, že podíl zisků amerických nadnárodních společností zaúčtovaných v zahraničí klesl o 3 až 5 procentních bodů, což přičítají zejména repatriaci duševního vlastnictví. NBER tento výzkum označil za velmi zajímavý.  

Gratulujeme!

 

 

19.07.2022 - Hlaste se do soutěže Mladý ekonom roku

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 29. ročníku soutěže Mladý ekonom roku. Termín pro zaslání prací je do 9. října 2022. 
Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (podmínky se vztahují i na všechny případné spoluautory). 

Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Odbornou práci (bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 9. října 2022.

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže na 12. bienální konferenci ČSE, která se uskuteční 25.-26. listopadu 2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze.         

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč a za třetí místo 10 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše" za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci" může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Případné dotazy zasílejte na adresu cse@cse.cz.

Přihlášku spolu se statutem soutěže naleznete na https://www.cse.cz/page/mlady-ekonom.

 

14.07.2022 - Přihlaste se do soutěže o Bolzanovu cenu

Dali jste si na své úspěšně obhájené diplomové práci záležet? Přihlaste ji do 29. ročníku soutěže o Bolzanovu cenu! 

Ocenění spojené s finanční odměnou ve výši min. 40 000 Kč se udílí za mimořádně objevné práce s vynikajícím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia na Univerzitě Karlově, a to ve třech kategoriích: společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské.

Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) na UK v akademickém roce 2021/2022.
Stejná práce nemůže být navrhována opakovaně. 

Jak se zúčastnit?
Pravidla pro udělení Bolzanovy ceny se řídí dle Statutu cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy.
Přihlášku do soutěže podává student či absolvent samostatně prostřednictvím SIS, konkrétně prostřednictvím modulu Ocenění v SIS4.

Termín podání přihlášky je 31. října 2022

 

 

09.07.2022 - UNCTAD cituje ve zprávě o daňových reformách z výzkumů Petra Janského

Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) ve své letošní zprávě World Investment Report věnované mezinárodním daňovým reformám a udržitelnému investování hojně cituje z výzkumu našeho kolegy Petra Janského - především z výzkumného článku Profit Shifting of Multinational Corporations Worldwide, na kterém pracoval s Javierem Garcia-Bernardem, ale také z výzkumu, na kterém pracoval společně s Miroslavem Palanským - zejména v kapitole o dopadech globální minimální daně na přímé zahraniční investice (FDI).

Pokud se zajímáte o problematiku daňových rájů a konkrétní data k současné situaci, ale i vývoj celoevropských a světových jednání o možnostech nového nastavení pravidel zdanění, doporučujeme sledovat také projekty Corptax a DemoTrans, vedené našimi kolegy.  

07.07.2022 - Přihlášky na kurz E-Go uzavíráme 17.7.

Připomínáme všem studentům přijatým do bakalářského programu Ekonomie a finance možnost zúčastnit se seznamovacího kurzu E-Go, který pro nováčky každoročně pořádají ve výcvikovém středisku UK v Horním Poříčí studenti starších ročníků ze spolku E-klub

Letos se kurz koná od neděle 4. do středy 7. září, přihlášku je však kvůli zajištění ubytování (v chatkách), stravování (v místní jídelně) a dopravy (společná cesta vlakem) nutné vyplnit již do 17.7. zde. 

Účast na akci a všech organizovaných aktivitách je zcela dobrovolná, nejedná se o součást výuky, ale poskytnutí příjemného prostředí a prostoru k seznámení se s nastupujícími i staršími spolužáky z IES a zároveň třeba budoucími spolubydlícími, parťáky na volnočasové aktivity i společné učení.

Je to také jedinečná příležitost zeptat se ještě před zahájením semestru na zkušenosti např. se sestavováním optimálních rozvrhů, výběrem jazykových kurzů, zacházením se SIS, sháněním učebních materiálů, nebo s plánováním výjezdu do zahraničí či stáže přímo současných  studentů, absolventů i některých pedagogů, kteří vám rádi a ochotně pomohou se ve všem zorientovat. 

Podrobnosti můžete sledovat  v události na Facebooku.
V případě nejasností se lze obrátit také na prezidenta E-klubu - Tomáše Fencla.

Těšíme se na vás! 

04.07.2022 - Představují pokuty uložené bankám v USA riziko? Výzkum prof. Kočendy v JIMF

Náš kolega, profesor Evžen Kočenda, společně s naším absolventem, Václavem Brožem, publikovali svůj výzkum ve vysoce kvalitním časopise Journal of International Money and Finance, který se zaměřuje především na témata mezinárodní monetární ekonomie. 

Článek Mortgage-related bank penalties and systemic risk among U.S. banks si můžete přečíst v plném znění zde.

Zabývá se pokutami uloženými v letech 2010-2016 bankám v USA v souvislosti s jejich nedostatky v administrování hypoték. Poukazuje na souvislost mezi těmito pokutami a zvýšeným systémovým rizikem v bankovním sektoru. To se sice nezvýší okamžitě po uvalení penále, avšak v dlouhodobém horizontu se kumuluje a šíří napříč celým bankovním sektorem.

Anotace:
Analyzujeme souvislost mezi regulačními pokutami uloženými bankám v USA v souvislosti s jejich nedostatky v administrování hypoték a úrovní systémového rizika v americkém bankovním sektoru.
K posouzení přenosu rizika v rámci celého systému s krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou dynamikou používáme frekvenční rozklad přelévání volatility (konektivity). Zjišťujeme, že poté, kdy se případná pokuta poprvé stává veřejnou informací, má dlouhodobé systémové riziko mezi bankami tendenci se zvyšovat.
Z dynamického hlediska představují pokuty pro banky opomíjené riziko, protože jejich vliv na systémové riziko se neprojeví okamžitě, ale toto riziko se kumuluje a šíří v delším časovém horizontu. Jak známo, tichá voda břehy mele, a sankce uvalené na banky k ní lze v tomto ohledu přirovnat. 
Naopak dohoda a vyrovnání se s regulačními orgány je cestou, která dlouhodobé systémové riziko snižuje. Naše analýza je robustní vůči řadě relevantních kritérií.

Blahopřejeme k publikaci!

28.06.2022 - Hodnocení výuky za LS 2021/2022

Už jste ohodnotili výuku za letní semestr? 

Nezapomeňte prosím před odjezdem na prázdniny vyplnit dotazník na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz.

Deadline: 10.7. 2022

Ke zkvalitnění kurzů a vaší spokojenosti v budoucnu nejvíce pomůže, když kromě hodnocení na škále nejlepší - nejhorší věnujete pár minut i slovnímu hodnocení konkrétních věcí, které se vám na daném kurzu (ne)líbily nebo uvedete co byste na obsahu či formě kurzu vylepšili.  

Na základě studentského hodnocení výuky jsou pak vedením fakulty oceňovány nejlepší kurzy (tzv. Zlaté kurzy), zároveň u nejhůře hodnocených kurzů hledají posléze vyučující s vedením prostor pro zlepšení na základě konkrétní zpětné vazby. 

Děkujeme!  

Foto: Shutterstock

23.06.2022 - Prof. Tomáš Havránek hostem Událostí, komentářů

Náš kolega, profesor Tomáš Havránek, byl hostem pořadu Události, komentáře na ČT24, kde vysvětloval, co přináší nejnovější zvýšení repo sazeb, ale i předcházející a případné budoucí kroky ČNB v rámci boje s vysokou inflací.

Jaké jsou výhody a nevýhody zvyšování úrokových sazeb a kde jsou hranice této možnosti při současné zadluženosti? Je vhodným dalším krokem zvyšování daní nebo je již současná inflace "daní" sama o sobě? Existují nějaká lepší řešení do budoucna? Je větším rizikem příliš odvážné investování rezerv ČNB nebo jejich znehodnocování tím, že se na ně nesáhne? A jak profesor Havránek vidí vývoj inflace i recese nebo růstu ekonomiky do konce roku?

Celý pořad si můžete přehrát zde, téma začíná v čase 27:11. Shrnutí některých bodů rozhovoru najdete též v článku.

Podrobněji se k tématu inflace a k jejím možným řešením vyjadřoval prof. Havránek také v červnovém podcastu Kontext zde.

 

22.06.2022 - Naši kolegové publikovali výzkum o dlouhodobě nízkých úrokových sazbách

Mezinárodně uznávaný časopis Journal of Economic Surveys, který usiluje o šíření nových myšlenek na poli ekonomie, ekonometrie, hospodářských dějin a podnikové ekonomiky, publikoval článek "A prolonged period of low interest rates in Europe: Unintended consequences" Simony Malované (absolventky IES FSV UK), Josefa Bajzíka (studenta doktorského studia na IES FSV UK), Dominiky Ehrenbergerové (studentky doktorského studia na IES FSV UK) a Jana Janků. 

Autoři se v něm zaměřili na rizika, která s sebou přináší období dlouhodobě nízkých úrokových sazeb, jimiž centrální banky řady vyspělých ekonomik reagovaly na globální finanční krizi z let 2007-2009. 

Anotace:
Zkoumáme možné nepříznivé dopady delšího období nízkých úrokových sazeb na finanční stabilitu z několika hledisek: Zaprvé poskytujeme unikátní srovnání dvou typů odhadů přirozených úrokových sazeb - s finančními faktory a bez nich - pro šest velkých evropských zemí v eurozóně a mimo ni. Zadruhé přinášíme komplexní přehled empirické literatury, která nám umožňuje určit a klasifikovat finanční zranitelnosti, které mohou být vytvářeny a rozdmýchávány nízkými úrokovými sazbami. Zatřetí se zabýváme situací, kdy delší období nízkých úrokových sazeb může dosáhnout bodu, odkud není návratu, neboť přispělo k vyšší zadluženosti, nadhodnoceným cenám aktiv a podhodnoceným rizikům, k nesprávné alokaci zdrojů a úvěrů i nižší produktivitě. 

S ohledem na vše výše uvedené nabízíme několik úvah o měnové politice. Konkrétně navrhujeme, že (i) měnová politika by měla působit symetricky ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, (ii) měly by být zohledněny jak krátkodobé, tak dlouhodobé náklady a přínosy provádění akomodativní nebo restriktivní měnové politiky a (iii) měnová a makroobezřetnostní politika by měly být koordinovány a měly by být zohledněny jejich vzájemné interakce, aby bylo možné najít nejlepší kombinaci politik pro ekonomiku.

Své poznatky a úvahy o potenciálně nepříznivých dopadech takového prostředí na finanční stabilitu shrnuli již na počátku roku také v článku na blogu ČNB zde. 

 

 

17.06.2022 - Materiály ze Dne otevřených dveří na IES

Děkujeme všem, kdo se k nám přišli osobně podívat nebo se k nám připojili online na letní Den otevřených dveří 17.6. 2022.  

Zde vám postupně shrneme a zpřístupníme slíbené informace a materiály.

Prezentace

 • Prezentaci Doc. Julie Chytilové o bakalářském studiu si můžete stáhnout zde.
  Doporučené rozvrhy, o nichž hovořila, najdete na tomto webu zde (zatím z minulého ZS a LS).
  Studijní plán Karolinka zde.
 • Všechno o výuce cizích jazyků na FSV UK najdete na webu Centra jazykové přípravy.
 • Prezentaci kariérní poradkyně Mgr. Elišky Krohové si můžete připomenout zde.
   Studijní, kariérní a cestovatelské příběhy našich absolventů najdete na bit.ly/alumnies
 • Prezentaci spolku E-klub včetně odkazu na seznamovací kurz E-Go najdete zde.
 • Odpovědi na nejčastější otázky včetně anktety o tom, jak lze zvládat souběžné studium více škol, najdete zde

Studijní informační systém (SIS)

V případě technických potíží zkuste nejprve použít jiný prohlížeč, pak kontaktujte podporu na sis@fsv.cuni.cz

Důležité kontakty

Sociální sítě    

Pokud vás zajímá více o studentském životě v Praze, možnostech ubytování, stravování i zdrojích a výhodách statusu studenta Univerzity Karlovy, navštivte web  "Na Karlovku" nebo středisko UK Point.  


Těšíme se na setkání na zářijovém seznamovacím kurzu E-Go (4.-7.9. 2022) v Horním Poříčí, na začátku semestru ve vám již známé budově Opletalova 26, případně na dalších akcích IES. 
 

 

15.06.2022 - Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance

Právě vyšlo nové číslo časopisu Finance a úvěr (02/2022). Přináší následující články, které najdete v plném znění na odkazech níže: 

Redakční radu časopisu tvoří v současné době šéfredaktor Roman Horváth a hlavní redaktoři Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (IES FSV UK), Ondřej Schneider (IES, IIF) a Laurent Weill (University of Strasbourg). Kompletní přehled členů redakční rady najdete zde. 

Přejeme příjemné a inspirativní čtení!

07.06.2022 - Cena profesora Michala Mejstříka: přihlaste svou diplomovou práci

V rámci ocenění Mastercard Banka roku je vyhlášen 2. ročník ceny profesora Michala Mejstříka. Cena za mimořádně přínosnou diplomovou práci v oboru ekonomie byla vyhlášena na počest předního českého ekonoma, vysokoškolského pedagoga, zakladatele našeho Institutu a dlouholetého člena odborné poroty ocenění Banka roku. Zaslané diplomové práce budou hodnotit členové odborné poroty ocenění Mastercard Banka roku.

Cena může být udělena autorce či autorovi diplomové práce obhájené v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022 na vysoké škole v České republice v oboru ekonomie či v některém oboru souvisejícím, která bude mimořádným přínosem pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti poznatků nashromážděných v diplomové práci.

Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Korun českých a je rozdělena mezi první tři nejlépe hodnocené práce.

Podmínky pro hodnocení:

Diplomová práce musí být obhájena na české vysoké škole v České republice v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

Lhůta pro přihlášení diplomové práce do soutěže je do 5. 10. 2022.

Slavnostní vyhlášení Ceny profesora Michala Mejstříka se uskuteční v rámci galavečera vyhlášení Mastercard Banka roku dne 24. 11. 2022 v Obecním domě v Praze. Diplomovou práci v elektronické podobě zasílejte na emailovou adresu cpmm@bankaroku.cz.

Diplomová práce musí být doručena včetně posudků vedoucího a oponenta diplomové práce, protokolu obhajoby a průvodního dopisu, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomantky či diplomanta (kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo).

Bližší informace získáte na: cpmm@bankaroku.cz

06.06.2022 - Prof. Roman Horváth hostem podcastu DeFacto

Dnes si můžete ve fakultním podcastu DeFacto poslechnout našeho kolegu, profesora Romana Horvátha, odborníka na měnovou politiku, politickou ekonomii a finanční instituce, držitele mnoha ocenění "Zlatý kurz".

V čem je podle profesora Horvátha Institut ekonomických studií výjimečný, co vás naučí a na co se zde můžete specializovat? Jak se ke studiu ekonomie na Univerzitě Karlově dostal on sám? Co ho na tomto oboru s přesahem do dalších věd nejvíc baví a zajímá? Jak může v dnešní době ekonom stanovovat prognózy? A na čem všem je závislý vývoj české měny?   

„Je vysoké geopolitické napětí, s tím jsou spojené nákladové šoky. To znamená vyšší ceny energií, které se přelévají do poptávkových šoků, na které už centrální banka chce reagovat. Záleží to na centrální bance, záleží to na vládě. Zdůraznil bych, že důležitá je ta mezinárodní dimenze. My jsme Česká národní banka a česká ekonomika, ale my jsme malá a otevřená ekonomika. A je velmi složité udržovat měnovou politiku nastavenou výrazně odlišně od zbytku Evropy nebo od světa,“ říká o aktuálním vývoji české měny Roman Horváth.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify, Apple PodcastsGoogle Podcasts  nebo na webu FSV UK

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

05.06.2022 - Den otevřených dveří (nejen) pro čerstvě přijaté studenty

Srdečně zveme všechny studenty čerstvě přijaté do bakalářského programu Ekonomie a finance, ale i studenty středních škol, kteří o studiu na Institutu ekonomických studií FSV UK  teprve uvažují, na letní Den otevřených dveří. Uskuteční se prezenční i online formou současně v pátek 17. června 2022. 

Osobně nás můžete navštívit v budově IES v Opletalově ulici č. 26.
Online budeme vysílat přes ZOOM - odkaz zde. (Meeting ID: 779 712 1246, Passcode: 2022)

Oficiální program Dne otevřených dveří pro všechny uchazeče zahájíme v 10:00. Detailní verze programu je ke stažení zde

Hlavní program (10:00 - 13:00)

 • Oficiální zahájení a uvítání (doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel institutu)
 • Co vás čeká v bakalářském studijním programu? (doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D., garantka bakalářského programu)
 • Prostor pro vaše individuální dotazy 
 • Stáže, mentoring a kariérní směřování absolventů IES FSV UK (Mgr. Eliška Krohová, kariérní poradkyně)
 • Výuka cizích jazyků (Mgr. Lucie Poslušná, Centrum jazykové přípravy FSV UK)
 • Jak vstoupit pravou nohou do studia? Proč nevynechat seznamovací kurz E-GO? (zástupci studentského spolku E-klub)

Volné prohlídky budovy (13:00 - 15:00) - knihovna, učebny, studijní prostory, informační stolky s letáčky

Datum bylo zvoleno tak, aby čerstvě přijatí uchazeči mohli spojit návštěvu institutu s prvním termínem zápisu do studia.

Zápis přijatých uchazečů bude na IES probíhat od 9:00 do 10:00 v místnosti č. 105 - prosíme, nezapomeňte si všechny potřebné doklady uvedené v pozvánce, kterou jste obdrželi od vaší studijní referentky. Zápis se koná pouze prezenční formou. Další termín zápisu bude v září.
Výdejní centrum UK Point v Celetné 13, kde si můžete vyřídit průkaz ISIC, má 17.6. otevřeno do 16:00. Rezervovat termín si můžete zde. 

Těšíme se na vás! 

 

 

 

 

04.06.2022 - Rozhovor s Tomášem Holubem o zdražování a krocení inflace

Náš kolega a člen bakovní rady ČNB, Tomáš Holub, poskytl tento týden Lidovým novinám rozhovor na aktuální ekonomická témata: 
Která protiinflační opatření ČNB se projevují ihned a která v delším časovém horizontu?
Promítají firmy do vyšších cen jen skutečně zvýšené náklady nebo testují do jaké výše se lidem ještě vyplatí utrácet?
Lze ještě zabránit roztáčení spirály zvyšování cen a zvyšování mezd?
Článek jsme pro vás odemkli v plném znění zde

02.06.2022 - Hosté z IES ve Fokusu Václava Moravce

Naši kolegové, Antonie Doležalová a profesor Ladislav Krištoufek, byli hosty Václava Moravce v pořadu Fokus, kde hovořili o historickém i současném pohledu na problematiku dluhů, dlužníků a věřitelů. O tématu diskutovali s dalšími hosty, mezi nimiž byli bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl, předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, sociolog a vedoucí dluhového poradenství v organizaci Člověk v tísni Daniel Hůle a socioložka Radka Dudová, i se studenty pražských i mimopražských středních škol a gymnázií. 

V čem je koncept dluhů užitečný a v čem problematický? Jaká pravidla platí a v čem selhávají? Má stát povinnost chránit člověka před člověkem samotným? Co vše se může stát, když se zadluží stát?

Záznam celého pořadu si můžete přehrát na tomto odkazu.

Tematický celek "Lidstvo a dluh" (hovoří Antonie Doležalová a Mojmír Hampl) najdete zde.
Část pořadu věnovanou tematu "Stát a dluh" (hovoří Eva Zamrazilová a prof. Ladislav Krištoufek) najdete zde.

 

01.06.2022 - Lékaři vakcínám věří: Naši vědci publikovali studii v časopise Nature

Naši kolegové Julie Chytilová a Michal Bauer a naši absolventi, Vojtěch Bartoš a Jana Cahlíková, jsou spoluautory studie  "Communicating doctors’ consensus persistently increases COVID-19 vaccinations",  která byla dnes publikována v jednom z nejprestižnějších odborných vědeckých časopisů světa, Nature.

Empirický výzkum čtveřice ekonomů dokazuje, že velká část veřejnosti má zkreslené představy o názorech lékařů na očkování proti nemoci covid-19. To pak snižuje jejich ochotu nechat se očkovat. Ačkoli naprostá většina lékařů očkování důvěřuje a podporuje ho, mezi veřejností je rozšířeno přesvědčení, že názory lékařů jsou rozděleny zhruba půl na půl. Kdyby přitom lidé byli o širokém lékařském konsensu lépe informováni, míra proočkovanosti by se výrazeně zvýšila a boj s pandemií urychlil. 

K těmto výsledkům dospěli pomocí několika rozsáhlých dotazníkových šetření, probíhajících od února roku 2021. Podrobnosti o průběhu studie a vyjádření dalších vědců z oboru si můžete přečíst v magazínu UK Forum.  Česká televize dnes o studii informovala zde.

„Zjistili jsme, že informování o velké názorové shodě ohledně prospěšnosti očkování mezi lékaři je levný a dlouhodobý způsob, jak zvýšit zájem o očkování,“ shrnuje výsledky studie Michal Bauer a dodává: „Tento problém, kdy zkreslené představy o nejednotnosti expertů oslabují schopnost řešit globální výzvy, se velmi pravděpodobně týká i řady dalších oblastí, například debat o klimatických změnách.“

Výsledky této studie tak patrně mají přesah do celé řady dalších oblastí a současná pandemie je jen jedním příkladem obecnějšího fenoménu. Zároveň se jedná o první společenskovědní studii českých vědců publikovanou v časopise Nature vůbec, jde tedy o skutečně významný úspěch pro všechna vědecká pracoviště, na nichž autoři působí, tedy pro Institut ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR), Univerzitu v Mnichově a Max Planck Institut v Mnichově. 

Srdečně blahopřejeme! 

Foto: Vladimír Šigut, UK

30.05.2022 - Zuzana Havránková mezi nejvlivnějšími ženami českého finančního světa

Naše kolegyně z IES FSV UK, Zuzana Havránková, byla projektem #FinŽeny zařazena mezi nejvlivnější ženy českého finančního světa. Do síně slávy byla uvedena dne 26.5., po boku dalších významných laureátek -  například Michaely Erbenové (výkonné ředitelky IMF) Evy Zamrazilové (předsedkyně Národní rozpočtové rady), Magdaleny Souček (partnerky v Ernst&Young) či Danuše Nerudové (bývalé rektorky Mendelovy univerzity).

Více informací o projektu a přehled všech oceněných najdete zde

Srdečně blahopřejeme!

 

24.05.2022 - Studenti z IES vyhráli mezinárodní semifinále soutěže CFA Research Challenge

Studenti Institutu ekonomických studií FSV UK, Jakub Bobysud, Matej Leško, Peter Palovič a Ondřej Rosický, dosáhli mimořádného úspěchu ve 12. ročníku prestižní mezinárodní investiční soutěže CFA Research Challenge.
V té mají týmy studentů každoročně šanci vyzkoušet si v praxi finanční oceňování konkrétní společnosti na trhu i své analytické myšlení a prezentační dovednosti. Posléze musí obhájit svou práci před porotou složenou z renomovaných odborníků z finančního sektoru. Letošním zadáním bylo vypracovat analýzu společnosti Pilulka.cz.

Naši studenti, kteří konzultovali svůj postup s fakultním poradcem, Dr. Jiřím Novákem a přiděleným mentorem z praxe, Janem Hájkem, nejprve zvítězili v českém a slovenském kole, a to s velkým bodovým náskokem oproti druhému týmu. Navázali tak na úspěch předchozích týmů z IES, které dosáhly vítězství na stejné úrovni v letech 2016, 2018 a 2021. Navíc se jim však podařilo zvítězit také v náročném středo- a východoevropském kole, a nakonec se stali i vítězi semifinále v konkurenci týmů z regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). To se v historii konání soutěže dosud podařilo pouze jednomu týmu z ČR - z MUNI v roce 2017. Na konci dubna se studenti zúčastnili samotného EMEA finále, kde se dle poroty umístili na celkovém 3.- 6. místě.

Soutěž je velmi časově náročná, vyžaduje stovky hodin času strávených analýzami a koordinací práce. Těší nás, že i v náročných pandemických časech, kdy na jedné straně odpadá jedno z lákadel účasti v soutěži - cestování na mezinárodní kola do zahraničí-  a na druhé straně vzniká nutnost spolupracovat i prezentovat online, studenti našli motivaci tuto výzvu přijmout a cílevědomost dosáhnout obdivuhodného výsledku. 

Fakultní poradce, Dr. Jiří Novák, k tomu řekl: “Domnívám se že letošní úspěch je o to cennější, že firma Pilulka.cz je vzhledem ke svému (ne)stáří a oboru podnikání pro ocenění velmi obtížná. Dále také proto že tým studentů pracoval na hodnotící zprávě v době omezení plynoucích z doznívající coronavirové pandemie.”  

Se studenty se osobně setkal pan děkan, JUDr. Tomáš Karásek, v prostorách budovy Hollar, kde jim také symbolicky předal odměnu od FSV UK - ta odmění úsilí každého člena týmu mimořádným stipendiem ve výši 20 000 Kč za reprezentaci. Společně se studenty poté hovořili mj. o přínosu zkušeností ze soutěže i studií na IES FSV UK pro jejich současné a budoucí kariéry.

Vy si zkušenosti, dojmy a doporučení pro budoucí účastníky od letošních výherců můžete přečíst v podrobném rozhovoru zde.

Srdečně blahopřejeme! 

 

Foto: Barbora Součková

 

20.05.2022 - Zahradní slavnost v Grébovce

Zahradní slavnost v Grébovce

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy pořádá zahradní slavnost u příležitosti odložených oslav 30. výročí založení FSV UK. Slavnost se uskuteční 1. června 2022, tedy v den 32. výročí vzniku FSV UK v Pavilonu Grébovka.

Na událost jsou srdečně zváni všichni zaměstnanci, současní studenti i absolventi se svými blízkými i rodinami a všichni přátelé fakulty. K tanci i poslechu zahraje kapela Hot Wings, v rámci zahradní slavnosti bude připraveno drobné občerstvení a aktivity pro děti i dospělé.

Vstupenky za symbolických 32 Kč je možné objednat přes GoOut. Zisk z prodeje vstupenek bude využit na podporu ukrajinských studentů a akademiků.

Podrobrnosti o programu můžete sledovat v události na Facebooku.

19.05.2022 - Naši kolegové členy Národní ekonomické rady vlády (NERV)

Vláda České republiky tento týden rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV) jakožto svého poradního orgánu a schválila její nový statut a složení. Úkolem NERV bude podle premiéra Petra Fialy navrhovat zásady a parametry reforem klíčových veřejných systémů, například důchodového, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost. 

NERV bude mít nově 19 členů z řad renomovaných českých ekonomek a ekonomů s dlouholetými zkušenostmi v práci pro veřejný i soukromý sektor a dalších odbornic a odborníků z podnikatelské praxe - jejich kompletní seznam najdete zde. 

Členy NERV se s účinností od 18. května stali také naši kolegové z IES FSV UK, prof. Tomáš Havránek a doc. Petr Janský

Srdečně blahopřejeme!  

19.05.2022 - Rozhovor s profesorem Kočendou k výročí kupónové privatizace

Tento týden uplynulo přesně 30 let od zahájení prvního kola kupónové privatizace v postkomunistickém Československu.
Tehdejší vládní program umožnil každému dospělému občanovi země zakoupit si "kupónovou knížku" a v ní obsažené kupóny použít na získání akcií v řadě privatizovaných podniků či akcií v privatizačních fondech.

Jak se dnes zpětně na tento fenomén dívá náš kolega, profesor Evžen Kočenda, který je mimo jiné odborníkem na ekonomickou transformaci? 
Které kroky privatizace se ve složité době a v nedokonalém prostředí povedly a které by z dnešního pohledu bylo vhodné nebo zajímavé udělat jinak?

Ptal se jej redaktor Tom Mc Enchroe v rozhovoru pro Radio Prague International.

Celý záznam si můžete poslechnout a přepis přečíst v anglickém jazyce zde. 

Foto: Rios, public domain

18.05.2022 - Blockchain, FinTech, věda a kryptosvět: Rozhovor a podcast s profesorem Krištoufkem

Server CzechCrunch přinesl velký rozhovor s prorektorem UK pro vědeckou a tvůrčí činnost a naším kolegou z IES, profesorem Ladislavem Krištoufkem. Čím se zabýval ve svých výzkumech, v čem byly přelomové? Jak lze propojit akademickou vědu, ekonomii, matematiku, finance a technologie budoucnosti? Co jsou to chytré kontrakty a jaké další možnosti nám blockchain přináší? 

Rozhovor, jehož autorem je Luboš Kreč, si můžete přečíst v plném znění zde.

V souvislosti s čerstvými událostmi na trhu kryptoměn byl dnes byl profesor Ladislav Krištoufek také hostem redaktora Petra Lukáče v podcastu Krypto Insider Hospodářských novin. Jak fungují stable-coiny? Jaká rizika s sebou nesou investice do nich? Lze velké propady a změny celého "ekosystému" předvídat? 

Celý záznam si můžete poslechnout zde.

Podcast najdete také v našem výběru/ playlistu pořadů se zajímavými hosty z IES. 

foto: Vladimír Šigut, fotoarchiv UK

18.05.2022 - Zlaté kurzy za ZS 2021/22

V úterý 17. května 2022  se při příležitosti zasedání Akademického senátu FSV UK uskutečnilo předávání ocenění Zlatý kurz za nejlépe hodnocené kurzy zimního semestru 2021/22. Ocenění je spojeno s finanční odměnou.

Blahopřejeme a děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a provedení Zlatých kurzů za ZS 2021/22 na IES: 

 • bakalářský kurz JEB028: Matematika III
  - vyučující doc. RNDr. Michal Johanis
  - asistenti Ph.D., Mgr. Jakub Rondoš, Ph.D., Mgr. David Vondrouš, Bc. David Žárský
 • magisterský kurz JEM217: Advanced Econometrics
  - vyučující doc. PhDr. Jozef Baruník
  - asistentky a asistenti  Ph.D., Mgr. Lukáš Janásek, Mgr. Josef Kurka, Mgr. Lenka Nechvátalová, Ing. Alena Pavlova

 Foto: FSV UK

13.05.2022 - Prof. Tomáš Havránek hostem DVTV

Náš kolega, profesor Tomáš Havránek, byl hostem Martina Veselovského v pořadu DVTV, kde rozebírali současné dění v České národní bance a možné scénáře boje s inflací.

Které kroky, kterými se ČNB v nesnadných pandemických a válečných dobách snažila o stabilitu by profesor Havránek označil za včasné a správné a které nikoli? V čem by se mohla ČNB inspirovat v zahraničí a v čem je na tom naopak lépe než jiné evropské centrální banky? Je pravděpodobné, že se dosavadní přístup ke krocení inflace změní s nástupem nového guvernéra a po obměně členů bankovní rady?  

Rozhovor si v plném znění můžete poslechnout zde. 

11.05.2022 - Průvodce open access zdroji pro IES

Chcete publikovat open access, ale nevíte, jaké časopisy ve Vašem oboru jsou vydávány v tomto režimu?
Máte zájem autoarchivovat Vaši práci, ale nejste si jistí, jaký repozitář je pro Váš obor ten nejvhodnější?

Fakultní koordinátoři open access si pro Vás připravili přehledy open access zdrojů pro jednotlivé obory.

Pro studenty i výzkumníky z oboru ekonomie vznikl průvodce pro IES
Tento rozcestník bude průběžně editován a doplňován.  

Máte dotazy nebo návrhy na vylepšení? Kontaktujte Centrum pro podporu open science na mailu openaccess@cuni.cz

28.04.2022 - Vijay Nerva: Uznání, které získáte po studiu na IES, je neuvěřitelné

Hostem fakultního podcastu De Facto byl tentokrát absolvent magisterského programu MEF na IES, Vijay Nerva, který dnes pracuje jako vedoucí inovací a akcelerace pro Evropu, Střední východ a Afriku ve společnosti Bobcat. 

Proč si pro studium vybral Prahu a IES FSV UK? Jak jej připravilo na profesionální kariéru? Jak si zvládá při globální spolupráci s firmami v jiných časových pásmech nastavit rovnováhu mezi profesním a osobním životem? Co jej vede k účasti na dobrovolnických aktivitách? Ptala se tisková mluvčí FSV UK, Klára Hyláková, která se s Vijayem seznámila v rámci buddy programu

Speciální epizodu v anglickém jazyce si můžete poslechnout: na Spotify,  Apple Podcasts, Google Podcasts a na webu FSV UK.

 

20.04.2022 - CFA Research Challenge: Rozhovor s vítězným týmem

 

Těší nás, že ani v náročných časech studenti IES nepřestávají vyhledávat aktivity nad rámec výuky a projevovat zájem o soutěže, kde mohou otestovat své vědomosti v praxi a v mezinárodní konkurenci. Nejsou to jen jejich teoretické znalosti, ale také cílevědomost, efektivní způsob spolupráce, prezentační dovednosti, práce se zpětnou vazbou a další schopnosti, které jim pravidelně přinášejí zasloužené úspěchy. 

Studenti Jakub Bobysud, Matej Leško, Peter Palovič a Ondřej Rosický letos vyhráli československé kolo prestižní mezinárodní soutěže CFA Research Challenge. Na konci března se stali také vítězi subregionálního (středoevropského a východoevropského) kola a na začátku dubna dosáhli historicky nejlepšího úspěchu, když se probojovali také do EMEA finále. To se uskuteční na konci dubna. Vážíme si toho, že si členové týmu i v době náročných příprav našli čas podělit se s námi o své dosavadní zkušenosti.

 

Jak jste se o CFA Research Challenge dozvěděli? Co vás motivovalo se přihlásit? 

Jakub: O CFA Research challenge jsem se dozvěděl již před třemi lety na kurzu Company valuation a od té doby jsem o účasti přemýšlel. Obecně mě motivovala možnost zkusit si v malém týmu vytvořit equity research od píky a nahlédnout do přemýšlení jak dalších soutěžících, tak našeho mentora.

Peter: Moja motivácia spočívala v samostatnej analýze firmy od A po Z, vytvorenie modelu, písania Equity Research reportu a prezentácie výsledkov a odporúčania. Ďalej pracovať s databázami ako Reuters alebo Bloomberg a učiť sa od skúsenejších - faculty advisora a mentora. 

Ondřej: Motivací mi byla nová zkušenost a potenciální možnost navázání nových kontaktů.

Matěj: Asi tak ako všetci kolegovia som sa o súťaži dozvedel na kurze Company Valuation a od absolvovania kurzu som vedel, že sa do súťaže rozhodne chcem zapojiť. Mojou primárnou motiváciou bolo nabrať väčšie skúsenosti v komplexnej analýze firmy, pripraviť zhrňujúci report a odprezentovať investičné rozhodnutie. Navyše, možnosť získať nové poznatky a spätnú väzbu od mentora a faculty advisora nemám každý deň.

Znali jste se s ostatními členy týmu už před touto výzvou nebo byla pro vás “teambuildingem” a testem spolupráce až soutěž samotná? 

Jakub a Ondřej: My dva jsme se znali, protože spolu chodíme do stejného ročníku, nicméně myslím, že objem času strávený společnou analýzou a cally se zbylými dvěma členy týmu byl jako teambuilding víc než dostačující. 

Matěj a Peter: My dvaja sa poznáme už viac ako 10 rokov, študovali sme spolu už na strednej škole a teda vieme spoločne efektívne spolupracovať. S ostatnými členmi sme sa spoznali na spoločných stretnutiach a online hovoroch veľmi dobre - častokrát trvali do ranných hodín, a to dokáže kolektív upevniť. Bol to teambuilding so všetkým, čo k tomu patrí. 

Zkuste prosím shrnout pro budoucí účastníky -  v čem spočívá zadání celé výzvy a co přesně je úkolem každého týmu? 

Jakub: Ve zkratce je vaším úkolem připravit Equity research na veřejně obchodovanou firmu, která je pro daný ročník vybrána lidmi z české CFA society. Pod tím se skrývají všechny možné analýzy od zkoumání historických výkazů, situace na produktovém trhu, předpověď budoucího podnikání firmy a na základě těchto analýz i následné ocenění spolu s vytvořením koherentního příběhu, který bude vaše ocenění podporovat.

Ondřej: Úkolem každého týmu je ocenit vybranou společnost, kromě toho je ale potřeba připravit i dostatečné argumenty podporující investiční doporučení. První částí spočívá v odevzdání reportu v obdobném formátu jako mají equity research reporty, druhou částí je prezentace před rozhodčími.

Letos jste měli analyzovat poměrně mladou firmu, o které se ale poslední dobou hodně mluví, nejen v souvislosti s rebalancí PX indexu. Potěšilo vás, když jste se dozvěděli, že budete oceňovat právě firmu Pilulka.cz? V čem to bylo pro vás zajímavé?

Jakub: Pilulku ani e-commerce lékárny jsem před účastí v soutěži nesledoval a myslím, že plně jsem si obtížnost ocenění a předpovědí spojených s Pilulkou uvědomil až po průvodním prozkoumání jejího businessu a transformace, kterou prochází. Nejzajímavější a zároveň nejobtížnější část ocenění spočívala v odhadu toho, jak bude business Pilulky vypadat za nějakých 20 let, protože firma je momentálně, alespoň dle našeho přesvědčení, poněkud daleko od čehokoliv, co by se dalo nazvat rovnovážným stavem.

Peter: Pilulka.cz a sektor e-commerce som do prihlásenia do súťaže veľmi nesledoval. Avšak jedná sa o mladú firmu s množstvom produktov a služieb. Podľa môjho názoru bola táto firma obtiažna na ocenenie najmä z hľadiska jej mladosti. Dáta k tejto firme sme mali len za posledné 3 roky. Taktiež celkový sektor e-commerce sa radí k mladším sektorom, nehovoriac o e-commerce vo farmaceutickom prostredí. V skratke sme všetci vstúpili do neznámych vôd. Najzaujímavejšia časť bola, ako vymyslieť príbeh Pilulky, a akým smerom sa podľa nás táto spoločnosť bude uberať. Keď sme si odpovedali na túto otázku, museli sme to spojiť s číslami v modeli. Dostupnosť dát v tomto ohľade bola tiež zaujímavá. Skrátka Equity research, ako sa patrí. 

Ondřej: Osobně mi téma pharmacie a e-commerce není tolik blízké, ale o to více jsem měl možnost se dozvědět něco nového. 

Jak jste se vypořádali s časovou náročností soutěže a jak jste si udržovali psychickou odolnost? Váš ročník ještě provázela omezení plynoucí z covidové epidemie, samotné prezentace navíc už proběhly ve stínu invaze na Ukrajinu…

Jakub: Z časového hlediska pro nás byl nejobtížnější fakt, že kontakt na našeho mentora jsme narozdíl od jiných týmů obdrželi až v prosinci. Na první schůzce s ním jsme pak zjistili, že máme hotovou jen polovinu příběhu, přičemž do deadlinu zbývaly dva týdny - ty pak tedy probíhaly ve velmi intenzivním nasazení i na “IESácké” poměry. Nakonec byl ale deadline posunut vzhledem ke komplikacím spojeným s covidem, čehož jsme využili k doladění vizuální stránky reportu. Psychickou odolnost jsem osobně čerpal hlavně z toho, že jsme byli plně zapojeni všichni v týmu, věřil jsem v naši schopnost report dodat. Nakonec i studium na IESu vás připraví na intenzivnější pracovní vypětí.

Matěj: Je potrebné naozaj podotknúť, že súťaž samotná vyžaduje veľké množstvo hodín, ktoré sú venované zbieraniu dát, analýze a tvorbe príbehu. Veľmi nám pomohlo stretávanie sa od začiatku súťaže, a to aj napriek mnohým prekážkam, ktoré boli spôsobené situáciou covidu alebo aj inými okolnosťami. Myslím si ale, že v našom tíme bola jednotná vôľa doručiť investičné odporúčanie určitej kvality a vedieť si obhájiť náš príbeh.

Peter: Myslím, že nám veľmi pomohlo, že sme si schôdzky začali plánovať hneď od začiatku súťaže a nenechali to na poslednú chvíľu. Každý v našom tíme je študent a popri tom aj pracuje. Čo sa týka psychickej odolnosti, myslím si, že sme sa všetci členovia navzájom ťahali. Všetci sme sa nastavili, že dáme do tejto súťaže všetko, a preto nebol ani čas pomyslieť na to, aby sme nedodali report alebo prezentáciu v čo najlepšej forme. 

Dokážete říci, v čem vám při oceňování společnosti nebo při prezentaci byly zkušenosti z IES užitečné? Pomohl vám nějaký konkrétní předmět či vyučující, stačil vám dobrý analytický základ či zkušenost z jiných soutěží?

Jakub: Základem pro mě rozhodně byly předměty Company valuation a Financial management. Myslím, že Jiří Novák, který jednak valuace vyučuje a zároveň funguje jako faculty advisor v rámci soutěže, nám v první fázi skvěle doplňoval chybějícího mentora. A následně byl schopen dávat extenzivní a velmi rychlou zpětnou vazbu, přičemž nám ale nechával volné pole působnosti k tomu, jak a jestli jeho zpětnou vazbu zohledníme.

Matěj: Za všetkých môžem povedať, že to boli práve predmety zamerané na corporate finance, ktoré tvorili teoretický základ pre našu finančnú analýzu. Dovolím si tvrdiť, že nepochybne aj ostatné predmety, ktoré na IES formujú naše myslenie v ekonomických otázkach, sa odrazili na našom výsledku a schopnosti nášho tímu uvažovať “na jednej vlne”. Náš faculty advisor Jiří Novák s  nami strávil veľké množstvo hodín diskusií a prezentácií nad rôznymi problémami, s ktorými sme sa potýkali a rovnako nám vynikajúco pomáhal na teoretickej úrovni konceptov v oblasti corporate finance. 

Peter: Určite predmety orientované práve k oceňovaniu - menovite - Financial Accounting, Financial Management, Corporate Finance a Company Valuation. Tým, že každý člen nášho tímu pracuje v oblastí financí a oceňovania, vedeli sme si spojiť teoretické znalosti s praktickými. Jiří Novák s nami strávil nie malý počet hodín na offline, ale aj online schôdzkach. Diskutovali sme s ním rôzne problémy pri ocenení alebo o našom príbehu, kde nám vždy poskytol spätnú väzbu.

Ondřej: Základem jsou určitě předměty spojené s corporate finance a company valuation, na druhou stranu schopnost popsat “příběh” společnosti je něco, co se podle mého názoru nedá moc naučit a vychází spíš ze zkušeností, s čímž nám byl velice nápomocný náš mentor Honza Hájek.  

A naopak -  přinesla vám tato zkušenost, soutěž a spolupráce s mentorem něco nového, užitečného a využitelného ve vaší kariérní dráze nebo oblasti zájmu?

Jakub: Bylo úžasné mít možnost do hloubky probírat ocenění a implikace různých fenoménů na trhu pro ocenění Pilulky se všemi zúčastněnými. Nejzajímavější pro mě byly diskuze s naším mentorem Honzou Hájkem, který nám myslím všem otevřel úplně jiný pohled na to, jak sestrojit příběh podporující naše ocenění. Zároveň doufám, že vzájemná spolupráce s kluky neskončí spolu s koncem letošního kola soutěže.

Matěj: Súťaž naplnila moje očakávania a priniesla mi množstvo nových skúseností, kontaktov a zážitkov. Rád by som, okrem faculty advisora, rovnako ocenil aj nášho mentora Jana Hájka, ktorý nám venoval množstvo hodín. Nielen že nám otvoril obzory pre podnentný príbeh pre účel súťaže, ale rovnako s nami diskutoval aj iné témy a bližšie ukázal jeho spôsob práce a expertízy ako managera fondu. 

Peter: Som veľmi rád, že táto súťaž mi poskytla príležitosť vidieť iné pohľady na ocenenie, stavbu modelu, interpretáciu príbehu. Chcel by som vyzdvihnúť našu spoluprácu s mentorom, Honzou Hájkem, ktorý nám dal úplne inú perspektívu, ako sa na danú problematiku pozerať - či už z hľadiska ocenenia alebo z hľadiska pohľadu na celkový trh a aké možné scenáre táto spoločnosť môže mať.

Ondřej: Spolupráce s ostatními, mentorem a Jirkou Novákem mi rozhodně ukázala různé úhly pohledu jak k investování a investičním rozhodnutí přistupovat a na co je vhodné klást důraz a co je naopak marginální téma.

Prozradíte, jaké ty vaše kariérní dráhy jsou, na čem zrovna pracujete nebo kam vás láká do budoucna zamířit?  

Jakub: Momentálně pracuji v týmu oceňování a finančního modelování v Deloitte, kde se soustředím zejména na oceňování v rámci soudních sporů. V práci se cítím jako ryba ve vodě a rozhodně plánuji v této kariérní dráze pokračovat i nadále.

Matěj: Momentálne pracujem ako intern v Erste Bank vo Viedni v oblasti Credit Risk Commercial Real Estate, kde jednak spolupracujem s valuatormi nehnuteľností, a zároveň vykonávam research v tejto oblasti. Budúcnosť už radšej neodhadujem, ale verím, že budem mať možnosť sa venovať témam spojeným s investovaním do firiem, nehnuteľností alebo private equity.

Peter: Pracujem ako Equity Research Intern vo Wood & Company, kde pomáham seniorným kolegom v rámci oceňovania firiem a industry research. Táto práca ma veľmi baví a verím, že po škole budem mať svoje vlastné pokrytie firiem. Táto súťaž je pre mňa skúškou ako by to mohlo byť v blízkej budúcnosti.

Ondřej: V současné době pracuji na internshipu v investičním bankovnictví v Komerční Bance, a v dráze spojené s investováním a portfolio managementem bych rád pokračoval i po ukončení studia.

Děkujeme za rozhovor a držíme palce v mezinárodním finále!

 

 

20.04.2022 - Přijďte na přednášku s Bruno Baránkem (IES, Princeton)

V pondělí 25. dubna od 17 hodin v místnosti 314 proběhne v rámci předmětu Industrial Organisation mimořádná přednáška New Jobs for Economists: What Economists Do in Big Tech, Consulting, and Elsewhere, kterou povede náš absolvent a host, držitel ceny Mladý ekonom roku 2020, Bruno Baránek. 

Po završení studií na IES studoval Bruno Baránek v Barceloně, Mannheimu a poté získal doktorát na Princetonské univerzitě. Ve své disertační práci vyvinul modely pro odhalování korupce a tajných dohod při zadávání veřejných zakázek. V současné době pracuje v New Yorku jako ekonom ve společnosti Amazon. 

Mimořádná přednáška je otevřena všem zájemcům o téma pracovního uplatnění ekonomů s expertízou v IO, nejen zapsaným studentům kurzu. 
Srdečně tedy zveme vás i vaše přátele z řad uchazečů o studium na IES.

Těšíme se v pondělí! 

 

20.04.2022 - Zveme na přednášky o Smart Data Analytics se zahraničními hosty

V týdnu od 25. do 28.4. 2022 spolupořádají IES a MFF sérii přednášek na téma SDA - Smart Data Analytics.  

O moderních metodách datové analýzy zde budou přednášet zahraniční hosté - přední světoví vědci v oboru statistiky, kteří se specializují na finanční data - profesor Wolfgang Karl Härdle z Humboldtovy Univerzity v Berlíně a profesorka Cathy Yi-Hsuan Chen z University of Glasgow. Řada seminářů vzniká v rámci projektu  DyMoDif - Dynamic Models for the Digital Finance (podpořeného grantem EXPRO) pod vedením našeho kolegy a garanta programu MFDAJozefa Baruníka

Přednášky se budou konat na adrese Sokolovská 83, Praha 8 (budova MFF Karlín).

Podrobný rozvrh je k dispozici zde.

Všichni studenti IES jsou srdečně zváni! 

 

Foto: Shutterstock

10.04.2022 - Historie, ekonomie a téma zdaňování společností - nový mezinárodní projekt

Studujete nebo se chystáte studovat v doktorském programu? Zajímáte se o historii v souvislosti s ekonomií a chtěli byste podrobněji analyzovat téma střetu zájmů mezi státy a nadnárodními společnostmi v otázce daní?

Nepřehlédněte příležitost zapojit se do čtyřletého projektu a výzkumu s renomovanými akademiky ze čtyř univerzit, podpořeného z fondu VW Stiftung.  Přihlášky a více informací v angličtině níže nebo na mailu antonie.dolezalova@fsv.cuni.cz do 30.4. 2022.

Historical Tensions between International Business and National Taxation: A Challenge for Europe Today

VW Stiftung Project 2022-2026

A team of business historians from the Charles University, University of Bayreuth (Germany), Erasmus University (Netherlands), and Coventry University (UK), are being funded by the Volkswagen Stiftung for a project that aims to analyse the historical dynamic of the conflict of interest between nation states and multi-national enterprise (MNE) in all its complexity. The historical cases examined in the project aim to reveal the complexity of multi-layered interaction between states and MNE, and the long historical path-dependence of MNE and their global network of specialists. The long-term evolution of these interactions is partly responsible for the success of corporations and the historical background to this European Challenge needs to be understood, if policy action is to be effective.

Institute of Economic Studies, Charles University, Prague is now inviting applications from suitably-qualified graduates for two fully-funded PhD studentships to join the team in October 2022. The successful candidates will receive comprehensive research training including technical, personal and professional skills. In addition, the studentships include funding and support for participation, together with the project’s other PhD students, in various European PhD education programmes, such as summer schools and courses.

Click here to visit the project website. 

To apply or get further details, please contact Dr. Antonie Doležalová: antonie.dolezalova@fsv.cuni.cz

Application deadline: April 30, 2022

Charles University PhD projects comprise two case studies of Škodovy závody (Skoda-Works) in the course of the twentieth century. During that time, Skoda-Works mirrored all the political ruptures that drove the region's history: the decline of the Austro-Hungarian Empire, the Second World War and germanisation, nationalisation after the Second World War and the rise and eventual collapse of communism. Czech case studies aim to fill the gap in our understanding of CEE countries’ corporate taxation tradition, its changes and the space for tax manoeuvring that created the centrally-controlled economic system under communism.

Charles University, founded in 1348, is the oldest university in Central and Eastern Europe. Its Faculty of Social Sciences became shortly after its establishment in 1990 a leading centre in economics, sociology, political science and international relations and media studies. The Institute of Economic Studies provides high-quality education and conducts internationally competitive research in economics, finance and economic history. 

Dr. Antonie Doležalová focuses on the history of economic thought and history of economic policy in Bohemian Lands, Czechoslovakia and CEE during the 20th century.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2022 - DemoTrans: nový projekt podpořený Horizon Europe

Tým našich kolegů z IES Petra Janského a Miroslava Palanského (vedoucí projektu) a našich doktorandů Marka Šedivého a Evgeniye Dubininy pracuje na projektu DemoTrans, který Evropská komise nedávno přijala k financování v rámci programu Horizon 2020. DemoTrans bude zkoumat vzájemný vztah mezi udržitelností našich demokratických institucí a transparentností korporací. Projekt bude zahájen 1. září 2022 a jeho realizace potrvá čtyři roky.

Díky nově získanému financování hledáme do tohoto výzkumného týmu nové spolupracovníky.

Máte zájem podílet se během svého doktorského studia na realizaci projektu DemoTrans jako výzkumník?

Přihlásit se můžete do 30. 4. zde! 

Konsorcium projektu DemoTrans má pět členů: na mezinárodní spolupráci pod vedením KU Leuven se kromě Univerzity Karlovy podílí University of Bergen, Utrecht University a Tax Justice Network. 

08.04.2022 - QS World University Rankings 2022: UK je v ekonomii 139. nejlepší na světě

Podle QS World University Rankings, jednoho z nejprestižnějších mezinárodních žebříčků, se v roce 2022  Univerzita Karlova v oblasti Economics and Econometrics umístila na 139. místě na světě. Polepšila si tak o 11 příček oproti loňskému roku. Žebříčky zohledňují výsledky aktivit dvou ekonomických pracovišť na UK, CERGE-EI a IES FSV UK, jako společné výsledky a úspěchy Univerzity Karlovy.

Mezinárodní žebříček vysokých škol QS World University Rankings jako jediný mezinárodní žebříček získal oficiální uznání od mezinárodní asociace IREG - Observatory on Academic Rankings and Excellence. Univerzita Karlova se v něm nyní nachází na celkovém 266. místě z více něž 1000 hodnocených univerzit. 

Více o umístění UK v prestižních světových žebříčcích a detaily o jejich hodnotících metodách najdete zde.

 
 

 

07.04.2022 - CFA® Program zve na dubnové webináře: Positive impact careers

Nehodily se vám březnové termíny webináře o CFA programu? Na duben byly vypsány tři nové/náhradní termíny. Registrovat k účasti se můžete na odkazech níže:

Jak si můžete vybudovat úspěšnou investiční kariéru s pozitivním globálním dopadem?

Dnešní svět více než kdy dříve potřebuje odborníky, kteří chápou skutečný dopad investic a zároveň mají dostatek odborných znalostí, aby mohli přispět k důležitým změnám. Zjistěte, jak vám program CFA může pomoci rozvíjet skvělou kariéru v oblasti financí a zároveň se podílet na prosazování globálně udržitelných a společensky odpovědných investic.

Přijďte si nás poslechnout a zeptat se na vše, co vás zajímá: webinář o délce 45-60 minut vám představí samotný program CFA, zdroje pro studenty a kariérní příležitosti pro absolventy v oblasti financí a investic.

Více o IES-CFA partnerství a příležitostech, které přináší našim studentům, najdete také zde

Těšíme se na vás! 

06.04.2022 - Přednáška Jana Juchelky na téma KB lídrem v nové éře bankovnictví

V pátek 8.4. ve 14:00 se uskuteční přednáška Jana Juchelky, předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční banky (KB), na téma "KB lídrem v nové éře bankovnictví" v rámci předmětu JEB027 - Finanční ekonomie. Přednáška se bude zabývat současnými trendy v bankovnictví v mikroekonomické i makroekonomické rovině. Dále budou diskutována aktuální témata, která ovlivňují bankovní sektor v ČR i ve světě. 

Přednáška proběhne v hybridní formě: v místnosti č. 109 na IES a taktéž online přes ZOOMhttps://cuni-cz.zoom.us/j/99779449749 
(není třeba se registrovat). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.  

Jan Juchelka - profil

Absolvent Slezské Univerzity v Opavě. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku České republiky, v letech 2002 až 2005 byl předsedou výkonného výboru. V letech 1999 až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v roce 2006, nejprve na pozici ředitele pražské Obchodní divize korporátního bankovnictví a následně v tomtéž roce na pozici člena představenstva zodpovědného za řízení úseků Top Corporations a Investičního bankovnictví. Od roku 2012 pracoval v centrále Société Générale v oblasti Korporátního a Investičního bankovnictví, kde působil na pozici Managing Director, Head of Coverage se zodpovědností za korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky. Současně působil jako Senior Banker pro oblast střední a východní Evropy. Představenstvo KB zvolilo s účinností od 3. srpna 2017 pana Jana Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky. Od 1. srpna 2018 je zodpovědný za úseky Lidské zdroje, Komunikace, Obchodní poradenství, Interní audit, Komunikaci a také za úsek Strategie a finance.   Jan Juchelka je také držitelem ocenění nejlepší manažer v České republice za rok 2019, které každoročně vyhlašuje Česká manažerská asociace.

05.04.2022 - Absolventka IES Ivona Butcher sdílí zkušenosti v podcastu De Facto

Ivona Butcher, úspěšná absolventka magisterského studia a držitelka malého doktorátu z IES FSV UK, zaměřující se na finance, finanční trhy a bankovnictví, získala zkušenosti také při studiu MBA v USA, kde pracovala i jako viceprezidentka investičního fondu na Wall Street. Z USA se vrátila, aby českou firmu dostala mezi světovou špičku. 

Jak ji studium na IES připravilo na náročné přijímací řízení na zahraniční škole a jak ji zahraniční škola připravila na praxi? Jaké další zajímavé zkušenosti a vzpomínky si z USA odnáší? Poslechněte si v nejnovějším díle fakultního podcastu De Facto na webu FSV UK, v playlistu IES na Spotify, na Apple Podcasts nebo Google Podcasts. 

Foto: Barbora Součková 

01.04.2022 - Vilém Semerák hodnotí stav ruské ekonomiky v pořadu Vinohradská 12

V jaké kondici je po měsíci sankcí ruská ekonomika a burza? Jaké dopady mělo odstřižení od Swiftu? Jak chápat ruský záměr vyžadovat po Evropě platby za plyn jen v rublech? Odpovědi na tyto a další nelehké otázky nelehké doby přináší zajímavý (a navzdory dnešnímu datu zcela vážný) rozhovor s naším kolegou, Vilémem Semerákem.

Poslechnout si jej můžete v podcastu Vinohradská 12  nebo v playlistu IES na platformě Spotify.
Písemný záznam rozhovoru najdete na serveru iRozhlas.cz.   

22.03.2022 - Petr Janský v médiích: majetky osob ze sankčních seznamů je obtížné dohledat

Sankce uplatňované proti ruským oligarchům a snahy zmrazit jejich majetky znovu rozvířily v mediích téma, nakolik fungují současné nástroje k nalezení skutečných vlastníků majetků. Český Rozhlas (Odpolední Plus) a TV Nova (Televizní noviny) si vyžádaly vyjádření našeho kolegy, Petra Janského, který se ve svých výzkumech dlouhodobě zabývá mj. problematikou skrývání majetků do daňových rájů. 

"Polovina bohatství vlastněného ruskými občany se nachází v daňových rájích, kde na ně sankce nedopadnou," řekl Petr Janský moderátorce Renatě Kropáčkové v rozhovoru, který si v plném znění můžete poslechnout zde. (začíná v čase 15:14).

Dohledat, kde všude se majetek ruských oligarchů nachází, je v tuto chvíli nesmírně obtížné. Z dat ve výzkumech našich kolegů můžeme alespoň vysledovat země, kde se nejvíce koncentruje - v případě ruských občanů jde o Spojené království, Švýcarsko nebo Kypr. Například francouzské úřady již zmrazily jednotlivcům nebo firmám pod sankcemi majetek ve výši téměř 850 milionů eur. 
Jaké nástroje má k identifikování majetku osob spojených s invazí na Ukrajinu Česká republika? Funguje evidence skutečných majitelů?
Petr Janský ji považuje za dobrý výchozí nástroj k vylepšení do budoucna, k současnému stavu transparentnosti je však skeptický.
Dnes podle něj "nejsme schopni aktivní osoby ze sankčních seznamů dohledat", jak uvedl pro Televizní noviny (záznam najdete zde, cca v čase 22:10, textovou verzi vyjádření pak zde.)

 

Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY