Grant detail

Submitted proposal (2020) - (2nd round) rejected: TAČR - Program to support applied research, experimental development and innovation in the field of environment - Environment for Life

Principal investigator: Matěj Opatrný MSc.
Collaborators: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Description:
Participation: V případě úspěšného návrhu budu spolupracovat na WP 4.3 Dopady podpor v zemědělství: biopaliva I. generace, “greening”, tzv. zelená nafta.
Work in grant: Aktivita 1
V rámci této aktivity vyhodnotíme efekt podpor poskytovaných pro biopaliva z potravinářských a krmných plodin, jako nástroje pro podporu využití obnovitelných zdrojů a ke snižování emisí skleníkových plynů. Metodicky navážeme na projekt VaV 1F44E/022/210 (Brůhová a Máca, 2009), rozšíříme rozsah evaluace a zahrne jak na nákladovou efektivnost, tak i na porovnání nákladů a přínosů. K tomu využijeme poznatky o zlepšování emisní bilance biopaliv a nákladové analýzy z projektu TITSMZP713, které budeme dále rozvíjet v synergii s navrženým projektem TK03010213 (bude-li podpořen), alternativně formou externí spolupráce s experty z FTOP VŠCHT. Datovou základnou dále budou roční zprávy o emisích (zpracovávané dle zákona o ovzduší) a souhrnné statistiky MPO o kapalných biopalivech.

Aktivita 2
Výzkum se bude zabývat ex-post analýzou opatření Ekologického zemědělství (EZ) z roku 2015, které v praxi znamená, že souběh s konvenčním hospodařením již není možný. To je hlavní rozdíl oproti předchozímu programovému období 2007-2013. Především budeme zkoumat vliv opatření na motivaci zemědělců přejít k ekologickému zemědělství a dále na spotřebu umělých hnojiv v zemědělství. K analýze využijeme data ze zemědělské účetní datové sítě (FADN). Budeme se zabývat i platbou pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, tzv. greening. Efekty greeningu a EZ budeme zkoumat pokročilými ekonometrickými metodami, díky nimž bude možné stanovit, zda jsou opatření účinná. Navíc budeme schopni spočítat spotřebované množství umělých hnojiv v případě ne-zavedení těchto opatření, a to za pomoci syntetické kontrolní metody s využitím dat z okolních států.
Aktivita 3
V třetí části se zaměříme na nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, tzv. zelené nafty zemědělským podnikům. Budeme zkoumat vliv zelené nafty na finanční ukazatele zemědělských podniků a vliv na spotřebu pohonných hmot. Konkrétně se budeme zabývat nerovností v čerpání zelené nafty vzhledem k velikosti zemědělského podniku. V tomto ohledu budeme dále zkoumat efekt zelené nafty na spotřebu malých zemědělských podniků. K analýze použijeme data ze zemědělské účetní datové sítě (FADN) a data o finančních ukazatelích zemědělských podniků z veřejných rejstříků. Výsledky poslouží jako podklad pro diskusi o smyslu zelené nafty.
Dosažené poznatky publikujeme v odborném časopise (Jrec, JSC) a spolu s relevantními závěry pro politiku podpory biopaliv v dopravě budou kapitolou souhrnné výzkumné zprávy (O).
Web link: https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2020/03/13/1584102751_Prost...
Finance: Kompletní projekt pro období 2021 až 2026 žádá o dotaci 135mil. Kč.
End date: 2026
Publications:
Conferences:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance