MSc. Shahriyar Aliyev - Granty

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance