Detail publikace

Důchodové systémy v Evropě a rozšíření Evropské Unie

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2002
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISSN: 0015-1920
Publikováno v: Finance a úvěr 11/2002.
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (1999-2004) "Česká ekonomika v kontextu evropské integrace a globalizace"
Abstrakt: Tento článek analyzuje problémy spojené s vývojem důchodových systémů v integrující se Evropě. Činí tak na základě jednoduchého dynamického modelu s překrývajícími se generacemi (OLG model) , který se snaží odhadovat vznikající neefektivnosti na trhu práce způsobené nejednotnými systémy sociální péče (především pak důchodového zabezpečení) a migrací pracovní síly. Evropa a specificky i Evropská unie se potýká s "dvojitým" problémem důchodových systémů: stejně jako ve všech vyspělých ekonomikách, i v Evropě se zhoršují demografické podmínky, které postupně paralyzují dnes dominantní systémy průběžného financování důchodových systémů. Evropská unie má však ještě specifický problém, plynoucí z dichotomie jednotného vnitřního trhu Unie (tedy volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a, pro nás klíčově, pracovní síly) a nejednotného systému sociálního zabezpečení.
Efektivnost systémů důchodového zabezpečení z pohledu jednotlivých ekonomických agentů totiž závisí na porovnání celoživotních diskontovaných odvodů do systému a očekávaných (diskontovaných) příjmů ze systému. Jak odvody, tak příjmy ze systému však jsou dynamicky proměnlivé v závislosti na demografickém vývoji, který ovšem jednotliví agenti mohou ovlivňovat svým rozhodnutím (ne)emigrovat v rámci zemí EU. Jak náš model ukazuje, tento prvek vnáší do systému národních důchodových zabezpečení založených na průběžném principu velký prvek nestability, který může vést až k desintegraci některých národních systémů. Evropská unie tedy stojí před problémem, jak upravit své důchodové systémy tak, aby nebránily efektivní alokaci pracovní síly uvnitř jednotného trhu EU. Jak náš model ukazuje, neexistuje způsob, jak jednotlivé důchodové systémy "harmonizovat," tj. zachovat jejich národní identitu, a nenarušit efektivitu alokace při předpokladu dokonalé mobility pracovní síly. Ovšem, i když opustíme silný předpoklad dokonalé mobility, model ukazuje, že efektivita alokace pracovních sil bude narušena při zachování národních důchodových systémů. Jediná teoreticky uspokojivá varianta je eliminace průběžných důchodových systémů na minimum (nejlépe jejich úplná likvidace) a jejich nahrazení kapitálovým systémem, jehož předností je, kromě jiného, bezproblémová přenositelnost mezi státy Evropské unie.
Prvek nestability národních důchodových systémů bude ještě zvýrazněn při přistupování menších zemí střední Evropy do EU. Tyto země jsou ekonomicky výrazně chudší než je EU a jejich důchodové systémy tomu odpovídají. Výraznější migrace (ať už skutečná nebo virtuální) aktivní pracovní síly z přistupujících zemí do "starých" zemí EU by mohla vážně podlomit schopnosti důchodových systémů v přistupujících zemích financova jejich závazky.
Ke stažení: Prispevek

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY