Detail práce

Privatizácia bánk na Slovensku a jej dopady na bankový trh

Autor: Mgr. Branislav Soták
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá transformáciou a privatizáciou bánk v Slovenskej republike. V úvodnej časti popisuje teoretické východiská transformácie finančného sektoru. V ďalšej časti sa venuje vzniku dvoj-stupňového bankovníctva, privatizácii a jej dopadom na vznik špecifického slovenského modelu corporate governance, v ktorom hrali významnú úlohu banky. Tretia časť rozoberá problémy vývoja bankového sektoru do konca 90-tych rokov, najväčší priestor je venovaný nevýkonnému úverovému portfóliu. Uvedené problémy vyústili až do krízy bankového systému, ktorú bolo potrebné riešiť nákladnou reštrukturalizáciou a následne privatizáciou do rúk strategických zahraničných investorov, proces popisuje štvrtá časť. V záverečnej časti sa venujeme empirickej analýze vplyvu rôznych foriem vlastníctva na nákladovú efektivitu bánk na vzorke českých a slovenských bánk v období 1996-2005. Na odhady efektivity bánk využívame analýzu stochastických hraníc s translogovanou špecifikáciou nákladovej funkcie. Empirické výsledky potvrdzujú hypotézu, že privatizované banky sú efektívnejšie ako banky v štátnom vlastníctve.
Kľúčové slová: transformácia, privatizácia, banky, nákladová efektivita, vlastníctvo.
Ke stažení: Diplomová práce Sotáka

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance