Detail práce

Soutěž o externality z přímých zahraničních investic

Autor: Mgr. Tomáš Havránek
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 96
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: První část práce je meta-analýzou literatury zkoumající přelivy produktivity z přímých zahraničních investic na firmy hostitelské země. Kromě tradičního přístupu používáme také robustní, panelovou a probitovou meta-regresi. Ačkoli kombinovaná signifikance není jednoznačná, je zřejmé, že studie publikované v nejprestižnějších časopisech mají tendenci prezentovat spíše nesignifikantní výsledky. Naše zjištění naznačují, že studie užívající průřezová data a odvětvovou agregaci obvykle nacházejí signifikantní přelivy a že volba proxy pro zahraniční přítomnost výsledky významně ovlivňuje. Tyto efekty však nejsou natolik zřetelné u nových článků. Narozdíl od předchozích studií jsme dále nenalezli stopy publikační zaujatosti.
Druhá část zkoumá mikroekonomickou motivaci vlád k poskytování daňových úlev zahraničním investorům. Autor aplikuje klasické modely oligopolu na situaci pobídkové soutěže, kde investiční pobídky jsou endogenní veličinnou, avšak daňové sazby exogenní. Konvenční moudrost říká, že pobídková soutěž má za následek nadprodukci investičních pobídek. Tato studie naznačuje, že v situaci oligopolního soutěžení může mít nadnárodní kooperace za následek jak snížení, tak zvýšení poskytovaných pobídek. Dále je ukázáno, že v rámci regulace pobídek má sazba daně z příjmu právnických osob v hostitelské zemi neurčitý vliv na nabídku daňových úlev pro zahraniční investory.
Cílem třetí části práce je empiricky zhodnotit nedávno představené modely pobídkového soupeření založené na klasických modelech oligopolu za použití jak průřezových, tak panelových dat. Tři nejdůležitější scénáře – nadnárodní koordinace pobídek, slabá soutěž a ostrá soutěž – jsou testovány pomocí klasických nejmenších čtverců, metody iteračních opakovaně vážených nejmenších čtverců, fixních efektů a Blundellova-Bondova estimátoru. Naše výsledky naznačují, že žádný z předložených scénářů nemůže být silně podpořen – ačkoli existuje alespoň určitá slabá podpora pro nadnárodní koordinaci –, a že tedy empirická evidence není v souladu s testovanými modely. Ukazuje se také, že země mohou nabízet vysoké pobídky jako kompenzaci zahraničním investorům za vysoké mzdové náklady a nízkou produktivitu.
Ke stažení: Diplomová práce Havránek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY