Detail práce

Forecasting Models of Office Capitalization Rate in the Czech Republic

Autor: Mgr. Radek Zelenka
Rok: 2011 - zimní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 95
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná práce popisuje komerční trh nemovitostí se zaměřením na kancelářský
sektor. Pro oceňování komerčních nemovitostí identifikujeme míru kapitalizace jako
fundamentální proměnou. Na základě pozorování historických měr kapitalizace a
různých ekonometrických modelů predikujeme budoucí vývoj míry kapitalizace
kancelářských nemovitostí v České republice. Za použití dat z Velké Británie, Irska a
Švédska identifikujeme společný trend této veličiny zejména s ohledem na
prodělanou nemovitostní krizi v devadesátých letech, která se v mnohém podobá
nemovitostní krizi v let 2008-2010. V ekonometrických modelech (ARIMA, OLS,
VAR) používáme jako vysvětlující proměnné finanční a makroekonomické
ukazatele. Za použití OLS modelů identifikujeme optimální složení vysvětlujících
modelů, které poté využíváme v modelech VAR. Na datech ze srovnávaných zemí
porovnáváme predikční účinnost těchto VAR a ARIMA modelů, nejvhodnější
používáme k predikcím české míry kapitalizace kancelářského trhu. Následně
zpřesňujeme naše předpovědi implementací nezávislých odhadů
makroekonomických faktorů, které v modelech využíváme. Většina našich predikcí
předpovídá pomalé snižování kapitalizační míry kancelářských nemovitostí v příštích
dvou letech (2011-2012) v rozsahu 0.25% - 1% (na úroveň 6.25%-6%).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY