Detail práce

Aktivní politika zaměstnanosti a její efekty na nezaměstnanost v regionech České republiky

Autor: Mgr. Kalíšková Klára
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Flek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Ekonomická teorie
Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 96
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Aktivní politika zaměstnanosti je široce využívaným nástrojem, který slouží ke zvýšení
efektivity trhu práce a řádné zaměstnanosti. Její skutečné dopady na situaci na trhu práce
však nejsou jednoznačné. I přes rozsáhlou literaturu zabývající se efektivitou nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti (APZ) neexistuje jednoznačný závěr o tom, které programy aktivní
politiky zaměstnanosti jsou účinné a do jaké míry. Efektivita aktivní politiky zaměstnanosti
totiž závisí na mnoha okolnostech včetně charakteristik daného nástroje a charakteristik trhu
práce, na kterém je implementován. Rozhodnutí ohledně míry využívání příslušných nástrojů
APZ by tedy měla být založena na kvalitní a systematické evaluaci dopadů těchto nástrojů
v podmínkách příslušného trhu práce. V České republice není prozatím systém pravidelného
hodnocení aktivní politiky zaměstnanosti zaveden, potřeba hodnocení programů APZ je však
v situaci současné hospodářské krize ještě závažnější.
Rigorózní práce nabízí teoretickou i empirickou analýzu efektivity aktivní politiky
zaměstnanosti. Teoretická analýza představuje ucelený model trhu práce, který vychází
z poznatků dosavadní literatury a umožňuje identifikovat makroekonomické efekty
programů aktivní politiky zaměstnanosti na agregátní veličiny trhu práce. Druhá část práce
představuje empirickou analýzu makroekonomických efektů programů APZ v krajích České
republiky. Výsledky empirické analýzy prokázaly přítomnost negativních efektů na míru
celkové nezaměstnanosti v případě rekvalifikačních programů, programů společensky
účelných pracovních míst a programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu.
Velikost nalezených efektů je však relativně malá a u programů veřejně prospěšných prací
nebyla prokázána přítomnost žádných signifikantních efektů na míru celkové
nezaměstnanosti. Přestože jsou výsledky této analýzy v souladu s dosavadním výzkumem
efektivity nástrojů APZ, rigorózní práce zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu efektivity
programů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice.
Ke stažení: Rigorózní práce Kalíšková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY