Detail práce

EU’s Competition Policy v. USA’s Antitrust. Antitrust in Payoff Matrix.

Autor: Mgr. Luňáčková Petra
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: EEI a HP
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 87
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Pr{ce se skl{d{ ze dvou č{stí, první tvoří komparativní analýza druhou pak model rozhodovaní v r{mci ochrany hospod{řské soutěže. Komparativní analýza porovn{v{ politiku na ochranu hospod{řské soutěže v Evropské unii s politikou Spojených st{tů amerických. Představuje přístupy obou st{tů k této problematice, ale zaměřuje se především na z{sadní rozdíly mezi nimi tj. různý postoj k vertik{lním dohod{m mezi firmami a monopolní cenu. Ekonomick{ teorie ned{v{ jasné z{věry o vlivu vertik{lních dohod na hospod{řskou soutěž. Evropsk{ unie je často považuje za protiz{konné, naopak podle Spojených st{tů mají vertik{lní dohody většinou kladný nebo neutr{lní dopad.
Druh{ č{st představuje model, který popisuje proces ochrany hospod{řské soutěže, a ukazuje jeho možné řešení. Model využív{ teorii her, konkrétně výplatní matice, a rozdíly z první č{sti pr{ce a navrhuje teoretické optim{lní chov{ní v případě Evropské unie i Spojených st{tů, které d{le srovn{v{ s neutr{lní variantou modelu. Případov{ studie, kter{ pr{ci uzavír{, potvrzuje rozdíly v politice na ochranu hospod{řské soutěže.
Ke stažení: Rigorózní práce Luňáčková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY