Detail práce

Tři eseje o Josephu Stiglitzovi a informačních asymetriích

Autor: Mgr. Pospíšil Martin
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Ekonomická teorie
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 168
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce obsahuje tři eseje vztahující se k dílu ekonoma Josepha Stiglitze. První esej popisuje Stiglitzův přínos k ekonomické teorii s důrazem na problémy spojené s informačních asymetrií, novou Keynesovskou a institucionální ekonomií, racionalitou a teorií trhů. Jsou popsány nedostatky neoklasické ekonomie a navrhnuta moţná řešení. Závěrečná část shrnuje nejčastější kritiku Stiglitze.
Druhá esej aplikuje téma informačních asymetrií na diskusi, jestli současný stupeň ekonomického vývoje vede ke konvergenci nebo divergenci technologických a informačních úrovní. Závěr je, ţe ačkoliv globalizace ovlivňuje technologii i informace, nedochází ke konvergenci, kterou předvídají některé teoretické modely, a informační asymetrie zůstává významným faktorem v ekonomice.
Poslední esej propojuje teorii Stiglitze a Greenwalda o přidělování kreditu s novými českými daty z let 2007-2009. Data potvrzují, ţe dochází ke zvýšenému omezení úvěrů (credit rationing), zvyšují se informační asymetrie a transmisní mechanismus nefunfuje dobře během hospodářského poklesu. Docházím k závěru, ţe české banky zpřísňují prověřování klientů a přidělování kreditu, coţ vede k nejednoznačnému vývoji úrokové míry. Současná česká data tak mohou potvrzovat Stiglitz-Greenwaldovu měnovou teorii.
Ke stažení: Rigorózní práce Pospíšil

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY