Detail práce

Dohľad nad integrovaným Európskym bankovým trhom: Čas prehodnotiť inštitucionálny rámec?

Autor: Mgr. Trpčevski Ivan
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Finance, finanční trhy a bankovnictví
Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cieľom tejto práce je analyzovať dohľad nad bankami v celoeurópskom merítku.
Práca poukazuje na problémy a nedostatky predkrízového usporiadania, analyzuje
vzájomne si konkurujúce návrhy zmien navrhnuté počas krízy a posudzuje možnosť ich
implementácie. Jej súčasťou je posúdiť v tomto kontexte súčasné legislatívne zmeny,
prijaté Európskou komisiou a ich dopady. Preto jadrom práce je fragmentovaný
predkrízový dohľad a Európsky Systém Finančných Supervízorov prijatý v Novembri
2010. Práca poukazuje na nutnosť riešenia fiškálnych otázok spolu s otázkou nastavenia
dohľadu.
Napriek tomu, že práca má veľmi úzke zameranie, je pre ňu vlastný holistický
prístup. Otázky bankového dohľadu na úrovni Európskej únie sú vnímané v širšom
inštitucionálnom kontexte, v kontexte integrácie bankovníctva za posledných 30 rokov,
ako aj poslednej finančnej krízy. Práca je evolucionistická, poukazuje na neexistenciu
instantnej formy efektívneho bankového dohľadu. Proces inštitucionálnej premeny vedúcej
k dosiahnutiu efektívneho dohľadu nad bankovým sektorom je vnímaný skôr ako dlhodobý
a hlboký proces a sleduje inštitucionálne zmeny v ďaleko širšom kontexte ako len
samotného usporiadania bankového dohľadu.
Ke stažení: Rigorózní práce Trpčevski

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY