Detail práce

Pomerové ukazovatele ako indikátory eventuálneho bankrotu podniku -- ekonometrická analýza.

Autor: Bc. Lucia Kališová
Rok: 2004 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 34
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Bakalársku prácu môžeme rozdeliť na dve vzájomne sa doplňujúce časti. V prvej časti - teoretickej, vysvetľujeme použité ekonometrické analýzy. Objasňujeme teoretický základ diskriminačnej analýzy a upravených regresných analýz, logitu a probitu. Následne popisujeme premenné, čiže ukazovatele likvidity, rentability, aktivity a zadĺženosti.
Naväzujúca druhá časť je empirická. Pred prevedením samotnej ekonometrickej analýzy si najskôr overíme, či nám premenné spĺňajú predpoklady. Potom sa snažíme nájsť funkciu, ktorá by nám vedela klasifikovať podnik na základe pomerových ukazovateľov medzi prosperujúce alebo bankrotujúce. Využívame pri tom diskriminačnú analýzu, logit a probit.
Ke stažení: Bakalářská práce - Kališová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY