Detail práce

Dynamic Portfolio Optimization During Financial Crisis Using Daily Data and High-frequency Data

Autor: Mgr. František Čech
Rok: 2013 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zameriava na modelovanie a prognózovanie variančnej-kovariančnej matice. Väčšina súčasného výskumu vyhodnocuje prognózy kovariančnej matice pomocou štatistických kritérií. Naším hlavným prínosom je ekonomické porovnanie parametrických a neparametrických prístupov k modelovaniu kovariančnej matice. Parametrický prístup je v práci zastúpený modelmi RiskMetrics a Dynamic Conditional Correlation GARCH, ktoré sú odhadnuté na denných dátach. V neparametrickom prístupe sú odhady variančnej-kovariančnej matice získané priamo z vysokofrekvenčných dát pomocou metód Realized Covariation a Multivariate Realized Kernels. Tieto odhady sú ďalej modelované pomocou heterogénnej a Wishartovej autoregresie. Ďalším prínosom tejto práce je použitie dát z obdobia finančnej krízy. Portfólio aktív, ktoré je dynamicky optimalizované, pozostáva z dvoch vysokolikvidných aktív - Light Crude NYMEX (ropa) a Gold COMEX (zlato), a európskeho aktíva zastúpeného DAX indexom. Výsledky ekonomického porovnania prognóz kovariančnej matice naznačujú lepšiu výkonnosť modelov odhadnutých na denných dátach. Zistili sme však, že hlavnou príčinou získania daných výsledkov je proces synchronizácie dát.
Ke stažení: DP Čech

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY