Detail práce

Equity Premium Puzzle: Literature Review and the Czech Data

Autor: Mgr. Miloš Hrachovec
Rok: 2013 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá záhadou prémie vlastního kapitálu (equity premium
puzzle), záhadou bezrizikové výnosové míry (risk-free rate puzzle) a možnými
vysvětleními těchto dvou fenoménů. Nejprve jsou definovány původní formulace těchto
jevů, následovány komplexním přehledem publikované literatury na dané téma. Ta
zahrnuje vysvětlení za pomoci rizikové prémie, vysvětlení abstrahující od rizika a pohled
z perspektivy behaviorální ekonomie. Hlavní přínos této práce však spočívá v odhadu obou
„záhad“ pro Českou republiku. Tento odhad je proveden za použití oceňovacího modelu
aktiv založeného na spotřebě a za použití ročních českých dat z období 1995 – 2011.
Výsledky naznačují, že prémie vlastního kapitálu v České republice nepředstavuje záhadu
a koeficient averze k riziku je   5.57 . Bezriziková výnosová míra však záhadou je, a
navíc odhad koeficientu časové preference  přesáhl hodnotu jedna. To naznačuje, že
spotřebitel preferuje spotřebu v budoucnosti před spotřebou v současném období.
Robustnost výsledků je potvrzena za použití jiného instrumentu jakožto bezrizikové
výnosové míry. V závěru je navrhnut další možný směr zkoumání těchto jevů v České
republice.
Ke stažení: DP Hrachovec

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY