Detail práce

Discrimination of Ethnic Minorities in the Czech Labour Market - Empirical Analysis

Autor: Mgr. Petra Novotná
Rok: 2013 - zimní
Vedoucí: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 104
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se věnuje analýze diskriminace národnostních menšin na českém pracovním trhu ve vybraných letech 2000 až 2009. S použitím dat z EU LFS jsou zkoumány rozdíly v mírách zaměstnanosti mezi přistěhovalci a rodilými Čechy. Empirická část práce je věnována především ověření stanovených hypotéz a předpokladů. Aplikací jak jednoduchých statistických metod, tak robustních regresí, získáváme konzistentní výsledky, potvrzující diskriminaci cizinců na pracovním trhu. Při zkoumání ekonomického postavení imigrantů podle pohlaví jsou na tom s mírou zaměstnanosti ve většině případů lépe muži než ženy. Dále je sledována zaměstnanost cizinců, ve vztahu k úrovni dosaženého vzdělání, vypovídající o diskriminaci pracujících s univerzitním vzděláním. Zajímavé výsledky přináší také zkoumání změn v datech po zlomovém roce 2004, kdy Česká republika společně s dalšími východoevropskými a středoevropskými státy přistoupila k Evropské unii. Zatímco rozdíly v zaměstnanosti cizinců a rodilých Čechů jsou většinou patrné do roku 2004, od roku 2005 často dochází k navýšení míry zaměstnanosti cizinců. Po bližším zkoumání je ale zřejmé, že dochází spíše ke změnám ve složení imigrantů a migračních trendů vlivem vstupu do EU, než k vymizení diskriminace.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY