Detail práce

Backtesting of Different Scaling Rules for Value at Risk in the Basel Context

Autor: Bc. Adam Klečka
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 65
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124957/
Abstrakt: Existuje nesoulad mezi dvěma důležitými horizonty pro modelování ohrožené hod- noty v kontextu Basel regulace. Uvažujeme 10denní hodnoty pro stanovení regula- torního kapitálu, ale pro zpětné testování bereme 1denní modely. Hlavním cílem této práce je prozkoumat vhodnost v současnosti rozšířeného pravidla odmocniny z času pro škálování ohrožené hodnoty. Porovnáváme jeho výkon s metodou využívající Hurstův exponent. Naše analýza je provedena jak pro normální, tak i stabilní rozdělení. Docházíme k závěru, že předpoklad normality a pravidlo odmocniny z času jsou vhodnější pro regulatorní parametry. Výsledky pro metodu Hurstova exponentu nejsou příznivé pro normalitu. Výkon stabilní distribuce je na druhou stranu poměrně uspokojivý mimo Basel kontext a Hurstův exponent tomuto výkonu výrazně napomáhá. Použití stabilní distribuce a Hurstova exponentu je tudíž oprávněné, máme-li co do činení s komplexními nelineárními instrumenty, s turbulentními ob- dobími, či s obecnými podmínkami mimo Basel regulaci. Obecně se však dá říci, že jsou naše výsledky silně závislé na datech, která máme k dispozici, a je třeba obdržet další důkazy, než budeme moci dojít k nějakým přesvědčivým závěrům....

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY