Detail práce

Inflation targeting and inflation perceptions: an empirical analysis

Autor: Mgr. Kateřina Klubíčková
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 78
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: V této práci zkoumám vliv zavedení inflačního cílování jako režimu monetární politiky na rozdíl mezi skutečnou a vnímanou inflací. Na rozdíl od předchozích výzkumů používám vnímanou inflaci, protože je získávána ze spotřebitelských průzkumů prováděných v jednotlivých zemích Evropské unie na vzorku celé populace, a tudíž mi umožňuje analyzovat efekt zavedení inflačního cílování napříč populací.
V práci používám panelová data sestávající z 19 členů Evropské unie a 1 kandidátské země, včetně 7 zemí provádějících inflační cílování. Panel obsahuje měsíční data z období, které začíná lednem 1990 a končí prosincem 2012.
Na základě analýzy s použitím modelu fixních efektů se speciálními dummy proměnnými pro zachycení efektu rozdílu v rozdílech jsem zjistila, že v zemích cílujících inflaci je menší rozdíl mezi skutečnou a vnímanou inflací a že po zavedení inflačního cílování dochází k absolutnímu zmenšení tohoto rozdílu. Kromě toho jsou jednotlivé skupiny rozdělené na základě socio-ekonomických charakteristik respondentů spotřebitelských průzkumů zavedením inflačního cílování ovlivněny různým způsobem, ačkoli se velikost rozdílů liší pouze do jisté míry.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY