Detail práce

Banks‘ Income Modelling

Autor: Mgr. Adriána Lelovská
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 75
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Profitabilita bánk patrí medzi najdoležitejšie vstupy makroprudenčných analýz. Hoci nájdeme rozsiahlu odbornú literatúru skúmajúcu ziskovosť bánk, nie je nám známa žiadna analýza, ktorá by sa zameriavala na celé bankové sektory. Táto práca má dvojaký prínos. Model bankových príjmov sme vyvinuli na vzorke 40 krajín za roky 1997 až 2011 pre agregátne bankové sektory. Ďalej sme ho implementovali a overili jeho aplikovateľnosť na dvoch upravených vzorkách.
V rámci tejto práce sú skúmané tri hypotézy. Prvá testuje, či sú makroekonomické, sektorovo-špecifické a bankovo-špecifické faktory významnými indikátormi profitability bánk. Výsledný model bankových výnosov je odhadnutý pomocou dynamickej GMM špecifikácie a zahŕňa aproximácie pre hladinu ekonomického vývoja, kapitalizácie, aktivity bánk v oblasti úrokových príjmov, úverovú kvalitu a dve oneskorenia ziskovosti, ktoré zachytávajú vytrvalosť výnosov. Sformulovanú hypotézu zamietame, keďže sme nedokázali významnosť sektorovo-špecifických indikátorov. Druhá hypotéza obmedzuje našu vzorku na obdobie pred finančnou krízou a tretia na bankové sektory obsahujúce iba komerčné banky. Model je robustný vzhľadom na vybrané časové obdobie, avšak pri analýze bankových sektorov pozostávajúcich iba z komerčných bánk má nejednoznačné výsledky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY