Detail práce

Creation of provisions – Pro-cyclical behavior of banks

Autor: Mgr. Anna Matějovská
Rok: 2013 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V souvislosti s poslední hospodářskou krizí se věnovala značná pozornost
požadavkům na bankovní kapitál. Mnoho prací se zaobíralo procyklickým dopadem
těchto kapitálových požadavků a způsoby, jak stabilizovat bankovní sektor a finanční
systém. V této práci jsem zkoumala další nástroj, který může způsobit procyklický efekt,
a to opravné položky. V reakci na tento problém procykličnosti opravných položek
španělská centrální banka přijala model dynamických opravných položek, který jedná
proticyklicky. Tento model vyrovnává množství vytvořených opravných položek a zisk
bank v průběhu času. V této práci jsem představila hypotetickou situaci, ve které země
platící eurem přijaly model dynamických opravných položek. Zaměřila jsem se na
zkoumání hypotézy, podle které by přijetí tohoto modelu vedlo ke zmírnění poslední
ekonomické krize, protože banky by během krize dosáhly vyšších zisků. Na základě
provedeného výzkumu jsem potvrdila svou hypotézu. Model dynamických opravných
položek aplikovaný na evropské banky vede ke zmírnění výkyvů ekonomického cyklu.
Výsledky však také ukázaly, že nastavení parametrů modelu je velmi důležité. Aby byl
model efektivní, koeficienty modelu musí být přesně stanoveny centrálními bankami
nebo jednotlivými bankami a schváleny nezávislými orgány dohledu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY