Detail práce

Analýza faktorů ovlivňujících míru podnikání ve státě

Autor: Bc. Michal Palas
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: Mgr. Božena Bobková
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 50
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137719/
Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivem makroekonomických a institucionálních charakteristik na rozdílnost v míře
nově vznikající podnikatelské aktivity mezi jednotlivými státy. Někteří autoři, hledající klíčové
determinanty podnikatelské aktivity, argumentují, že makroekonomické a institucionální okolnosti hrají
podstatnou roli, a shledávají významný vliv makroekonomických i institucionálních proměnných ve
svých modelech. V této práci byla využita data pro 56 zemí z celého světa, zapojených do projektu
Global Entrepreneurship Monitor. Údaje z let 2006–2012 jsme analyzovali pomocí panelových
ekonometrických modelů. Výsledky naší práce nepotvrdily vliv většiny zařazených proměnných. Jako
významný jsme shledali pozitivní efekt míry zavedené podnikatelské aktivity na míru nově vznikající
podnikatelské aktivity a slabý negativní efekt minimální výše povinného základního vkladu při založení
firmy. Některé naše odhady naznačují také negativní vliv délky trvání insolvencí a negativní efekt výše
vládních výdajů v ekonomice. Otestovali jsme také hypotézu, že vztah mezi mírou nové podnikatelské
aktivity a hospodářským vývojem charakterizuje U-závislost. Tuto hypotézu jsme potvrdili pouze v
modelu bez dalších kontrolních proměnných. V modelu s kontrolními proměnnými jsme tuto hypotézu
zamítli. Vliv hospodářského vývoje, zastoupeného důchodem na hlavu, na novou podnikatelskou
aktivitu není v celkovém modelu význam

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY