Detail práce

Privatizace bank v České republice a její důsledky

Autor: Mgr. Patrik Bauer
Rok: 2000 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 102
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem diplomové práce je obohatit diskuse o privatizaci bank o argumenty, které ukazují, že státní vlastnictví komerčních bank v České republice ( i v tranzitivních ekonomikách střední Evropy obecně ) je příčinou neefektivní alokace vzácných zdorjů v ekonomice. Privatizace bank je zřejmě nejefektivnější cestou k ustavení institucionálních prvků, které vedou k zajištění efektivní alokace vzácných zdrojů a umožňují bankovním sektorům tranzitivních ekonomik zajistit konkurenceschopnost v rámci globálních finančních trhů.
Metodologie práce využívá především komparativní statiku a metodu logicko deduktivní.
Práce je členěna do pěti kapitol, šestou kapitolou je závěr, po němž následují přílohy a seznam literatury.
V první kapitole je stručně popsán vznik dvoustupňového bankovního sektoru v České republice, podmínky pro vstup nových domácích i zahraničních bank, přínosy konkurence pro bankovní sektor a evoluce bankovního sektoru z hlediska kvantitativního i kvalitativního.
V kapitole druhé je anlalyzována restrukturalizace úvěrových portfolií čtyř největších českých bank ( vlastněných státem ), která byla provedena v rámci tzv. Konsolidačního programu I. Dále je popsán problém vzniku nových nebonitních aktiv ( nezděděných z období před rokem 1989 ) a je provedena komparace míry klasifikovaných úvěrů v rámci vybraných tranzitivních ekonomik. Dále je podán předhled nákladů na restrukturalizaci českého bankovního sektoru v letech 1991 - 1998 a jsou ukázány paralely v evoluci bankovních sektorů České republiky, Polska a Maďarska.
Ve třetí kapitole jsou diskutovány výhody a nevýhody privatizace bank, vliv privatizace a typu nového vlastníka na výkon vlastnických práv a formy privatizace. Dále je analyzována privatizace bank v České republice do roku 1996 ( tedy především privatizace bank v rámci kuponové privatizace ) a jsou popsány některé specifické přístupy jednotlivých tranzitivních ekonomik k privatizaci bank.
Kapitola čtvrtá obsahuje případové studie privatizace čtyř velkých českých státních bank a také vývoj v Agrobance, kde došlo ke zcela specifické situaci, která nakonec vyústila de facto také v priavatizaci. Dále jsou ukázány postupy privatizace bank v Polsku a Maďarsku.
V kapitole páté jsou analyzovány důsledky privatizace bank. Jsou definovány kvantitativní a kvalitativní ukazatele bankovní činnosti a testovány pracovní hypotézy.
V kapitole šesté jsou formulovány závěry práce. Jsou zde shrnuty výsledky restrukturalizace bankovních sektorů a privatizace státních bank v České republice a trantzitivních ekonomikách střední Evropy. Závěry práce ukazují, že privatizace bank do rukou strategických investorů je zřejmě nejlepší cestou k nastolení efektivní alokace vzácných zdrojů v ekonomice.
Ke stažení: Diplomová práce - Bauer

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY