Detail práce

Sovereign debt markets: Where does the Czech Republic stand?

Autor: Mgr. Věra Bludská
Rok: 2014 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138272/
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá spready výnosů vládních dluhopisů a jejich determinanty se zaměřením
na Českou republiku. Nejprve je pomocí pooled mean group (PMG) metody (zavedené Pesaranem et al.
1998) odhadnut homogenní panel zemí Visegrádské skupiny (V4
). Poměr dluhu k HDP a index volatility
(VIX) jsou dle našich výsledků hlavními faktory, které ovlivňují vývoj spreadů V4 skupiny. Na základě PMG
analýzy jsme sestavili třídimenzionální VAR a vícedimenzionální SVAR model, abychom mohli určit reakce
spreadů
na vnější vlivy. Mezi zeměmi skupiny V4 vykazuje největší reakci spreadu na náhlou změnu ve
VIX Maďarsko. Empirická analýza potvrzuje tezi, že země vykazující vyšší hodnoty spreadů v
předkrizovém období také nejsilněji zareagovaly na vývoj v období krize.
Dále bylo zjištěno, že standardní
modely (zahrnující makrofundamenty a globální ukazatele rizikové averze) neposkytují spo
lehlivé odhady
pro období 2010

2013. Proto jsme do VAR modelu zahrnuli Základní ukazatele finančního zdraví
Mezinárodního Měnového F
ondu. Došli jsme k závěru, že pro správný popis dynamiky spreadů po roce
2010 je při odhadech modelů nezbytné zohlednit také stav finančního sektoru v jednotlivých zemích.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY