Detail práce

Cross-border effects of sovereign rating changes on bond yields before and during the Eurozone crisis

Autor: Mgr. Martin Zachar
Rok: 2014 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138184/
Abstrakt: Práca sa zaoberá dynamikou ratingových zmien štátnych dlhopisov s ohľadom na výnosy
dlhopisov ostatných krajín v období pred a počas dlhovej krízy v Európe. Skúmané vzorky
zahŕňajú členské krajiny Európskej únie, eurozónu, a EU s výnimkou vysoko zadlžených krajín.
Ratingové zmeny všetkých troch hlavných ratingových agentúr boli zohľadnené. Zistenia týkajúce
sa predkrízového obdobia sú konzistentné s existujúcim výskumom a naznačujú zvýšenie nákladov
na pôžičky o cca päť bázických bodov v prípade negatívnych ratingových udalostí, ako aj
štatisticky nevýznamné dopady v prípade pozitívnych udalostí. V čase krízy bol pozorovaný zvrat
v tejto dynamike, kde negatívne zmeny v ratingoch znížili spready. Tento efekt stratil štatistický
význam po vylúčení vysoko zadlžených krajín, čo znamená, že tento efekt môže byť spojený s
príliš negatívnymi očakávaniami. V neposlednom rade bola skúmaná perzistencia pozorovaných
efektov, ktorá bola potvrdená len u pozorovaní v období krízy.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY