Detail práce

A Panel Data Analysis of Sub-Saharan Africa´s Economic Growth

Autor: Bc. Jakub Hostačný
Rok: 2015 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 135
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/146142/
Abstrakt: Táto práca skúma vzťah medzi rastom reálného hrubého domáceho produktu na osobu krajín
Subsaharskej Afriky a rozličných faktorov navrhovaných literatúrou dotýkajúcou sa Solowho
modelu alebo endogénnych teórií ekonomického rastu. Zoznam najbežnejšie používaných
premenných je ďalej rozšírený o rozličné faktory, ktorým doposiaľ nebola venovaná dostatečná
pozornosť v kontexte analýzy rastu Subsaharských krajín. Ekonometrická analýza používa
nebalancovaný set panelových dát, ktorý pozostáva z ročných pozorovaní 45 krajín
Subsaharskej Afriky v časovom rozmedzí 1980-2011, pričom aplikuje metódu združených
najmenších štvorcov spolu s metodou fixních efektov. Analýza sa taktiež dotýka odhadovej
metódy využívajúcej inštrumentálne premenné ako jedného z riešení endogenity. V práci
taktiež testujeme citlivosť jednotlivých odhadov. Spolu s analýzou všetkých krajín
Subsaharskej Afriky spoločne, delíme krajiny do 4 podskupín – ropní exportéri, krajiny so
strednou výškou príjmu, stabilné nízkopríjmové krajiny, nestabilné krajiny a uvádzame
výsledky pre každú z týchto skupín. S výnimkou negatívneho efektu populačného rastu a
hypotézy podmienenej konvergencie v závisti na počiatočnom príjme, výsledky zodpovedajú
predchádzajúcim výskumom zaoberajúcimi sa skúmaním vplyvu najčastejšie používaných
premenných. Analýza ďalších faktorov naznačuje významnú rolu zemepisnej šírky,
koloniálneho dedičstva a vnútrozemskej polohy, zatiaľ čo neodhalila systematický efekt
proporcie ekonomicky aktívnych ľudí v poľnohospodárstve ani počiatočnej hustoty populácie.
Signifikantnosť ostatných skúmaných premenných závisí na špecifikácii modelu.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY