Work detail

The impact of macroeconomic factors on exchange rate volatility in the Czech Republic

Author: Ariola Shahinaj
Year: 2020 - summer
Leaders: prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D., DSc.
Consultants:
Work type: Masters
MEF
Language: English
Pages: 113
Awards and prizes:
Link: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/203066/
Abstract: Směnný kurz je jedním z nejvýznamnějších faktorů hospodářského růstu a jeho
stabilita má přímý dopad na konkurenceschopnost země v mezinárodním obchodě.
Cílem této práce je prozkoumat vliv míry nezaměstnanosti (UR), míry inflace (INF),
úrokové sazby (IR), indexu průmyslové výroby (IPI), vládních výdajů (GE) a čistého
vývozu (NX) na volatilitu směnného kurzu. (CZKEUR) v České republice. Za tímto
účelem je prognóza volatility kurzu české koruny k euru (CZKEUR) analyzována
modely GARCH a MGARCH. Navíc byl použit model autoregresivního
distribuovaného zpoždění (ARDL), aby se prozkoumala přítomnost jakéhokoli
dynamického krátkodobého nebo dlouhodobého vztahu mezi nominálním směnným
kurzem a makroekonomickými proměnnými s využitím měsíčních údajů za časové
období od ledna 1999 do prosince 2019. Zjištění naznačují, že existuje krátkodobý
vztah mezi mírou nezaměstnanosti, mírou inflace, čistým vývozem a směnným
kurzem. Výsledek modelu korekce chyb ukazuje, že směnný kurz má relativně slabé
přizpůsobení rovnováze rychlostí úpravy 7,6%, kdykoli dojde k šoku v dlouhodobé
rovnováze.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY