Detail práce

Ekonometrické modely platební bilance

Autor: Mgr. Vladimír Čermák
Rok: 1999 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 83
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce "Ekonometrické modely platební bilance" se zabývá, jak je již zřejmé z jejího názvu, kvantifikací faktorů ovlivňujících platební bilanci. Všechny zpracované modely se týkají dat za Českou republiku.
Několik prvních stran popisuje důvody, proč se autor rozhodl zpracovat právě toto téma. Další oddíl nabízí stručný přehled teorií platební bilance takzvaným učebnicovým způsobem. To zahrnuje mimo jiné výklad základních pojmů jako je struktura platební bilance, účty a fundamentální faktory důležité pro následující modely.
Po těchto pravděpodobně dobře známých teoretických statích jsou již všechny další kapitoly výhradně matematické. První z těchto matematických (v tomto kontextu analogický pojem k ekonometrickým) modelů usiluje o identifikaci rozhodujících determinant běžného účtu platební bilance. Pravděpodobně nejlepšího výsledného modelu bylo dosaženo v případě obchodní bilance. Kvůli neexistenci snadno identifikovatelných fundamentálních proměnných další modely, jako bilance služeb, bilance transferů nebo bilance výnosů, spíše nabízejí ty nejdůležitější proměnné a jejich signifikanci než konečný model.
Další rozsáhlá pasáž se týká finančního účtu platební bilance. První oddíl rozděluje kapitálové toky z hlediska jejich povahy a možné fundamentální determinanty. Model použitý pro popis kapitálových toků je založen na mikroekonomii popisující optimalizaci racionálního jednotlivce. To znamená, že investice v různých zemích nezáleží pouze na očekávané výnosnosti, ale rovněž na korelaci rizikovosti tohoto aktiva s domácími aktivy a jak je daná ekonomika významná ve světovém hospodářství. Tento model poskytuje překvapivě dobré výsledky. Sekce zabývající se přímými zahraničními investicemi je spíše okrajového charakteru a měla by být brána spíše jako návrh na rozšíření předchozího modelu.
Důvodem pro existenci dalších dvou kapitol je snaha popsat všechny účty platební bilance. Nicméně model popisující účet chyb a opomenutí je samozřejmě odsouzen k nezdaru již od počátku, neboť jinak by jistě centrální banka nepotřebovala diskrepance přisuzovat chybám, pokud by takové chyby bylo možné modelovat.
Předposlední oddíl shrnuje výsledky modelů. Pozitivně hodnotí kvalitu a vysvětlovací schopnost modelu obchodní bilance a bilance kapitálových toků. Modely okrajových účtů platební bilance jsou hodnoceny kriticky. Není však vůbec jisté, zdali tyto účty je vůbec potřebné modelovat.
Na konci této diplomové práce je uveden seznam literatury použité pro její tvorbu.
Ke stažení: Diplomová práce - Čermák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY