Detail práce

Financování vysokých škol

Autor: Mgr. Jana Segethová
Rok: 2000 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Český
Stránky: 97
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce je věnována rozboru systému financování vysokých škol a jejich problémům. Aktuální význam takového rozboru vyplývá z údajů, které svědčí o tom, že finanční stav vysokých škol v České republice je téměř kritický. Diskutováno je financování v České republice a v různých zemích Evropské unie. Různé postupy financování vysokých škol v několika zemích Evropské unie jsou probírány a hodnoceny z hlediska použitelnosti těchto zkušeností v České republice. Speciální důraz je kladen na rozbor těch zdrojů financování vysokých škol, které pocházejí od studentů samotných, i když v nich participuje v různé formě stát. Takovými zdroji jsou poplatky a školné. Způsob stanovení výše poplatků (eventuelně školného) může být odvozen z výdajů spojených se studiem na té které škole nebo na základě finančního ohodnocení budoucího zaměstnání, nebo může být kombinací obou či dalších hledisek. Protože na našich vysokých školách jsou podle vysokoškolského zákona zavedeny poplatky, jsou v práci posuzovány tyto způsoby i z hlediska prvních zkušeností s poplatky na českých vysokých školách, jmenovitě na Univerzitě Karlově v Praze. Problematika školného je studována v práci v různých aspektech i s kritickými poznámkami. V souvislosti s hospodařením vysokých škol je v práci zmíněno i podnikání vysokých škol, které by mohlo mít jistě pozitivní dopad na stav financí vysokých škol. V současné době vysokoškolský zákon v České republice neumožňuje veřejným vysokým školám podnikat.
Protože v českých zemích je samotné zavedení školného stále ještě jen předmětem diskuse, je školné posuzováno především ve své podstatě. Pozornost je proto věnována významu lidského kapitálu, zejména ve spojitosti se školným a s poplatky za studia, které jsou vlastně přímým nákladem investic do lidského kapitálu. Hlavní zásadou je nepochybně to, že školné nesmí být brzdou ve studiu pro zájemce o studium ale přitom je vhodným zdrojem financování vysokých škol. Zkušenosti z různých postupů při určování pravidel pro školné a poplatky pocházejí především ze zahraničí a jsou velmi cenné. Možnosti realizace zavedení školného jsou v práci kriticky probírány včetně formulace hlavních rysů jednoho konkrétního návrhu s hodnotícími poznámkami.
Ke stažení: Diplomová práce - Segethová/Marková

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY