Detail práce

Svět po Enronu, návrat důvěry v korporativní reporting

Autor: Mgr. Antonín Bušta
Rok: 2004 - zimní
Vedoucí: Ing. Irena Kemény
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 93
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Nedávný vývoj ve světové ekonomice jasně ukázal nutnost přehodnotit světový systém publikování korporátních informací ve jménu jejich vyšší transparentnosti, důvěryhodnosti a objektivní vypovídací schopnosti. Práce se tímto tématem zabývá v pěti základních kapitolách, věnujících se základním oblastem, které autor pokládá za klíčové z hlediska komplexního úspěchu reformy korporátního výkaznictví. Těmito klíčovými oblastmi jsou interní kontrolní mechanismy firem, jejich externí audit, problematika jednotných světových účetních standardů, úloha firemních manažerů a konečně otázka formátu publikovaných informací. Napříč uvedenými kapitolami je argumentováno ve jménu hypotézy, že transparentnost a objektivitu firemních (zejména finančních) informací nelze zajistit a udržet rigidním, trvale bobtnajícím pralesem regulativních opatření shora, ale otevřeným, rozumným a pružným přístupem regulátorů, firem, investorů i ostatních účastníků trhu. To vše na základě obecných, jasně patrných etických principů, jejich kontrolovatelnosti a vynutitelnosti.
Ke stažení: Antonín Bušta

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY