Uznávání kreditů

O jednotlivých žádostech o uznání kreditů rozhoduje po pečlivém posouzení každého případu garant bakalářského studia. Tento text vysvětluje detailně postup schvalování.

ZPŮSOBILOST

Studenti mohou požádat o uznání kreditů až poté, co jsou přijati a zapsáni do bakalářského programu. Žádosti o uznání kreditů jednotlivých předmětů nebudou posuzovány před přijetím studenta programu.

Předměty z jiných vzdělávacích institucí než IES

Kredity za předmět mohou být uznány, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • předmět byl absolvován na akreditované instituci,
 • odpovídající předmět je nabízen na IES,
 • předmět byl absolvován s výslednou známkou 1 nebo 2 (A, B nebo C podle stupnice ETCS); kredity budou uznány při hodnocení známkou 3 (D nebo E podle stupnice ETCS) pouze ve výjimečných případech (například za kurzy z Matematicko-fyzikální fakulty UK),
 • předmět byl absolvován maximálně pět let před podáním žádosti,
 • kredity mohou být uznány pro odpovídající předměty nabízené na IES, které jsou povinné nebo povinně volitelné dle studijního plánu daného akademického roku (Karolinka),
 • uznání kreditů je schváleno vyučujícím odpovídajícího předmět na IES,
 • pokud předmět nemá ekvivalent nabízený na IES, je možné kredity uznat do skupiny volitelných předmětů (v tom případě není potřeba schválení vyučujícího a o počtu kreditů rozhodne garant bakalářského studia).

Počet uznaných kreditů se rovná počtu kreditů odpovídajícího předmětu nabízeného na IES, nikoliv počtu kreditů získaných za předmět jiné vzdělávací instituce.

Předměty z předchozího studia na IES

Obecně je možné získat kredity za předměty absolvované v minulosti na IES, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • předmět byl absolvován maximálně pět let před podáním žádosti,
 • kredity mohou být uděleny pro odpovídající předměty nabízené na IES, které jsou povinné nebo povinně volitelné dle studijního plánu daného akademického roku pro studijní program, v němž je student v době podání žádosti zapsán (Karolinka),
 • pokud předmět není nabízen jako povinný nebo povinně volitelný, je stále možné za něj získat kredity, které se započítají do skupiny volitelných předmetů.
 • lze uznat pouze splněné předměty, které byly úspěšně složeny na první pokus, tj.  nepředcházel jim neúspěšný pokus hodnocený známkou F.
 • pokud si student/ka žádá o uznání magisterských předmětů plněných v rámci bakalářského studia, lze uznat pouze takové předměty, které byly plněny nad rámec minimálních požadavků k absolvování bakalářského studia.

Předměty z magisterského studia IES

Kredity za předměty magisterského studia absolvované během bakalářského studia mohou být uznány jako kredity, které se započítají do skupiny volitelných předmětů.

Jestliže student nevyužije tyto kredity v rámci 180 kreditů požadovaných pro splnění studijních povinností bakalářského programu a je přijat do magisterského programu, je možné požádat o uznání kreditů pro dané předměty magisterského programu. Oficiální žádost lze předložit poté, co je student přijat do magisterského programu. O uznání kreditů rozhoduje garant magisterského studia.

Advanced Placement (AP) zkoušky

Níže uvedené předměty  mohou být uznány studentům, kteří získali skóre 4 nebo 5 ze zkoušek Advanced Placement (AP). Kredity nebude uznány za AP zkoušky, které student vykonal po přijetí na IES.

 • Předmět Principles of Economics I (JEB101) nebo Ekonomie I (JEB003) může být uznán, pokud student získal skóre 4 nebo 5 ze zkoušky AP Microeconomics.
 • Předmět Principles of Economics II (JEB102) nebo Ekonomie II (JEB004) může být uznán, pokud student získal skóre 4 nebo 5 ze zkoušky AP Macroeconomics.
 • Předmět Seminář z matematické analýzy I (JEB058) může být uznán, pokud student získal skóre 4 nebo 5 ze zkoušky AP Calculus AB.
 • Předměty Seminář z matematické analýzy I (JEB058) a Seminář z matematické analýzy a algebry II (JEB059) mohou být uznány, pokud student získal skóre 4 nebo 5 ze zkoušky AP Calculus BC.

International Baccalaureate (IB) zkoušky

Níže uvedené předměty mohou být uznány studentům, kteří získali skóre 6 nebo 7 ze zkoušek International Baccalaureate (IB). Kredity nebudou uznány za zkoušky, které student vykonal po přijetí na IES.

 • Předměty Principles of Economics I (JEB101) a Principles of Economics II (JEB102), nebo Ekonomie I (JEB003) a Ekonomie II (JEB004) mohou být uznány, pokud student získal skóre 6 nebo 7 ze zkoušky IB Economics Higher level.
 • Předměty Seminář z matematické analýzy I (JEB058) a Seminář z matematické analýzy a algebry II (JEB059) mohou být uznány, pokud student získal skóre 6 nebo 7 ze zkoušky IB Mathematics Higher level nebo skóre 7 ze zkoušky IB Mathematics Standard level.

POSTUP UZNÁVÁNÍ KREDITŮ

Zapsaný student, který si přeje uznat kredity, musí podat oficiální žádost o uznání kreditů. Žádost má tři části:

 • Protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu, který je dostupný na webových stránkách FSV – viz bod 7 a 8 zde. Formulář se liší pro uznání předmětů z jiných vzdělávacích institucí a pro uznávání předmětů z předchozího studia na IES (kde je možné vyplnit více předmětů najednou).
 • Úplný obsah (sylabus) kurzu, z něhož je patrné, že kurz splňuje požadovaná kritéria.
 • Originál oficiálního dokumentu, na základě něhož by byly kredity uznány (např. transkript známek).

Pokud jsou dokumenty v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je nutné předložit jejich úředně ověřený překlad.

Částečně nebo nedostatečně vyplněné žádosti nebudou přijaty k posouzení.

Formulář musí být podepsán vyučujícím odpovídajícího předmětu nabízeného na IES (s výjimkou uznávání předmětů do skupiny volitelných předmětů, kde postačuje podpis garanta). Souhlas vyučujícího předmětu v podobě podpisu žádosti zajišťuje student sám. Žádost následně doručí garantovi bakalářského studia, který ji posoudí a zašle na studijní oddělení.

Prosím odevzdávejte jednoduchý výtisk dokumentů, v případě potřeby sešitých sešívačkou. Prosím nepoužívejte žádné obálky nebo plastové obaly.

Žádosti, které doručí na studijní oddělení sami studenti, nebudou brány v potaz (a to ani v případě, že obsahují souhlas vyučujícího a garanta bakalářského studia).

Předměty ze stáží v rámci programu ERASMUS a ostatní zahraniční studijní stáže

Obecná pravidla jsou následující:

 • Jestliže je odpovídající předmět nabízen na IES jako povinný nebo povinně volitelný, je možné uznání takového předmětu. Počet uznaných kreditů je roven počtu kreditů odpovídající předmětu nabízeného na IES, nikoliv počtu kreditů získaných za předmět jiné vzdělávací instituce.
 • V ostatních případech mohou být kredity uznány a započítány do skupiny povinně volitelných či volitelných předmětů. O počtu kreditů rozhoduje garant bakalářského studia a nemusí být nutně stejný jako počet kreditů získaných v zahraničí.
 • O konečné známce rozhoduje garant bakalářského studia na základě předloženého transkriptu známek.

Postup pro stáže programu Erasmus je následující:

 • Před odjezdem na studijní stáž bude studentovi přidělen přístup do on-line systému, v němž vyplní tabulku A (Proposed study program abroad) a tabulku B (The list of components in the student’s degree which will be replaced by the study abroad). Tabulka B je dokončena společně s garantem bakalářského studia, který dokument potvrzuje podpisem. Dokument může být garantovi doručen vytištěný nebo emailem.
 • Pokud nastanou změny oproti původní dohodě o studiu během zahraniční studijní stáže, student dohodu o studiu zaktualizuje (tabulka C). Tabulka D je dokončena společně s garantem bakalářského studia (e-mailovou korespondencí), garant dokument potvrzuje podpisem.
 • Dokumenty s Tabulkami A a B, nebo s Tabulkami C a D stačí poslat naskenované garantovi bakalářského studia, který je podepíše a odešle na Oddělení zahraničních styků.
 • Po příjezdu ze zahraniční studijní stáže student vyplní Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí. Povinnou přílohou k formuláři je transkript známek. Formulář je dostupný zde, viz bod 10.  K protokolu student přiloží také dohodu o studiu (tabulku A a B; C a D, pokud došlo ke změnám) a pokud je to potřeba, tak také tabulku s převodem známek na ECTS škálu A-F.
 • Pokud je předmět uznáván za odpovídající předmět nabízený na IES, je ve formuláři třeba uvést do kolonky “Uznáno jako“ typ předmětu (P, PV, V) plus kód IES předmětu. Počet kreditů je v tomto případě shodný s počtem kreditů IES předmětu. Pokud je uznáván do skupiny povinně volitelných nebo volitelných předmětů bez konkrétního ekvivalentu, stačí uvést PV či V.
 • U každého předmětu je ve formuláři třeba přidat jeden řádek, v němž bude uveden český překlad názvu předmětu, ostatní pole zůstanou volná.
 • Protokol je dokončen společně s garantem bakalářského studia, který dokument potvrzuje podpisem. Formulář NEMUSÍ obsahovat podpisy vyučujících odpovídajících předmětů nabízených na IES.
 • Dokumenty je třeba odevzdat garantovi bakalářského studia vytištěné nebo naskenované s podpisem studenta. Vytištěné dokumenty je možné odevzdat osobně nebo je vhodit do schránky garanta v přízemí IES. Garant je po svém podpisu odesílá na oddělení zahraničních styků.
 • Prosím odevzdávejte jednoduchý výtisk dokumentů, v případě potřeby sešitých sešívačkou. Prosím nepoužívejte žádné obálky nebo plastové obaly.

 

 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY