Bakalářské SZK

Před státní závěrečnou zkouškou je potřeba odevzdat do SIS (bod 1) a na sekretariát IES (bod 2-5) následující podklady:

1. bakalářskou práci, abstrakt česky i anglicky v pdf formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání přihlášky, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce BP, překlad názvu BP a ostatní údaje

2. bakalářskou práci (NOVĚ pouze jeden výtisk v pevné vazbě, podepsaný, žádné CD !)

3. přihlášku k SZK (2 x tištěnou, podepsanou)

4. bibliografickou evidenci (2 x tištěnou) vč. abstraktu práce

5. výpis známek ze SIS UK + celkovou kontrolu známek před SZK (1 x tištěné s Vašim jménem, nemusí být podepsáno), vzor print screen zde - nejdříve předejte po splnění celkového počtu kreditů k podpisu doc. PhDr. Julie Chytilové, Ph.D., poté dodejte do SZK na sekretariát

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Název BP se musí shodovat v SIS, ve výtisku BP, na přihlášce k SZK i na bibliografické evidenci. Prosíme neodevzdávejte CD se záznamy, vše vložte do SISu a vlastního výtisku. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky.

Drobné úpravy v názvu BP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím BP.

Na mimořádný termín SZK v září se již nemusí psát žádost o souhlas garantovi bakalářského studia, je upravena vyhláškou ředitele IES, PhDr. Martina Gregora Ph.D., příhlášku a ostatní podklady ( bod 1-4 ) odevzdejte až k 29.7..

Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 29 z 2010

Okruhy k SZK:

Makroekonomie
Mikroekonomie
Evropská ekonomická integrace

 

 

Partneři

ČSOB
Deloitte

Sponzoři

BCG
CRIF
GT
innogy Consulting