Bakalářské SZK

Postup podání přihlášky k bakalářské státní závěrečné zkoušce se liší pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2015/16 či později (a podávají přihlášku elektronicky) a pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2014/15 či dříve (a podávají příhlášku ve vytištěné podobě). Níže naleznete detailní informace popisující oba postupy pro podání přihlášky.

Termíny odevzdání přihlášek na BC SZK jsou v AR 2019/20:
od 2.12.2019 do 6.1.2020 nejpozději pro termín SZK leden 2020
od 20.4. do 7.5.2020 nejpozději pro termín SZK červen 2020
od 1.7. do 31.7.2020 nejpozději pro termín SZK září 2020

Řádné termíny BC SZK v AR 2019/20:
20. 1. 2020 až 7. 2. 2020
8. 6. 2020 až 26. 6. 2020
1. 9. 2020 až 30. 9. 2020
Přesné termíny budou stanoveny během listopadu 2019.

Informace pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2015/16 či později 

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1 a 4), na sekretariát IES (bod 2 a 3):

1. bakalářskou práci v pdf/A formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání elektronického přihlášení k SZK, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce BP, překlad názvu BP a ostatní údaje (nyní do 6.1.2020)
2. jeden výtisk bakalářské práce (podepsaný, žádné CD, nyní do 6.1.2020) bude v den obhajob vrácen studentovi
3. výpis známek ze SIS UK + celkovou kontrolu známek před SZK (1 x tištěné s Vašim jménem, nemusí být podepsáno), vzor print screen zde - předejte po splnění celkového počtu kreditů v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností k podpisu doc. PhDr. Julie Chytilové, Ph.D., poté dodejte co nejdříve do SZK na sekretariát
4. elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce (nyní do 6.1.2020)
- nejprve se nalogujte do SISu, vstupte do modulu „Státní závěrečné zkoušky“, zelená lišta „Zkoušky“
- v sekci „Státní zkoušky dle studijního plánu“ si vyberte předmět JBAK01 Obhajoba bakalářská práce a na stejném řádku zvolte „zapsat zkoušku v zimě“ (termíny leden, únor) nebo „zapsat zkoušku v zimě“ (termíny leden)
- obnovte stránku pomocí klávesy F5, dojde k aktualizaci dat na stránce – v seznamu zkoušek v horní části stránky se objeví řádek JBAK01 Obhajoba bakalářská práce a tlačítko „vypsané termíny“
- proklikněte tlačítko „vypsané termíny“ a budete přesměrováni do modulu „termíny zkoušek-přihlašování“, kde u řádku Obhajoba bakalářské práce zvolíte zelené tlačítko „zapsat“
- kontrolu zápisu na SZK provedete volbou záložky „státní závěrečné zkoušky-student“ na horní zelené liště
- před SZK obdržíte mail s konkrétním termínem a časem konání

Podrobný návod správců SISu pro přihlašování k SZK najdete vč. print screenů zde.

Tištěná přihláška se neodevzdává.
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Název BP musí být vždy v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS i ve výtisku BP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu BP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím BP. Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 18/2017.

 

Informace pro studenty, kteří nastoupili do studijního programu v akademickém roce 2014/15 či dříve

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1) a na sekretariát IES (bod 2-4):

1. bakalářskou práci v pdf/A formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání přihlášky, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce BP, překlad názvu BP a ostatní údaje (nyní do 6.1.2020)
2. jeden výtisk bakalářské práce (podepsaný, žádné CD, nyní do 6.1.2020)bude v den obhajob vrácen studentovi
3. výsledky zapsaných povinností SIS UK + celkovou kontrolu známek před SZK (1 x tištěné s Vašim jménem, nemusí být podepsáno), vzor print screen zde - předejte po splnění celkového počtu kreditů v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností k podpisu doc. PhDr. Julie Chytilové, Ph.D., poté dodejte co nejdříve do SZK na sekretariát
4. přihlášku k SZK (2 x tištěnou, podepsanounyní do 6.1.2020)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Název BP musí být vždy v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS i ve výtisku BP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu BP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím BP. Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 18/2017.

Okruhy k SZK:
Makroekonomie
Mikroekonomie
Evropská ekonomická integrace 
 

Publikování výsledků výzkumu z bakalářské práce

V rámci Semináře k bakalářským pracím se studenti dozvědí o publikačních standardech a seznámí se s tím, jak identifikovat pochybné publikační praktiky, jako tzv. vanity nakladatelství a tzv. predátorské časopisy. Tato nakladatelství často kontaktují výzkumníky a studenty s nabídkou publikace jejich závěrečné práce. Na tyto konkrétní nabídky silně doporučujeme nereagovat. 

V případě, kdy po obhajobě práce budete mít jakékoli pochyby, obraťte se buď na vedoucího své práce nebo na vedoucí Semináře k bakalářským pracím.

Partneři

Deloitte
McKinsey & Company
Moneta Money Bank

Sponzoři

CRIF
ČSOB