Česká společnost ekonomická rozdala ocenění, dvě našim absolventům

cse

Česká společnost ekonomická rozdala ocenění, dvě našim absolventům

Ve čtvrtek 30.11. 2023 se konalo Valné shromáždění České společnosti ekonomické, během nějž proběhlo také udílení cen Mladý ekonom roku, Ceny Karla Engliše a Ceny prezidenta ČSE pro autory do 25 let. Těší nás, že dvě z těchto ocenění získali absolventi IES FSV UK:

Cenu Karla Engliše zabývající se hospodářskou politikou obdržel absolvent našeho magisterského programu Peter Kravec V práci nazvané “The Effect of Financial Incentives on Vaccination Rates: Quasi-Experimental Evidence from Slovakia se zabývá dopadem programu přímé finanční podpory vakcinace proti nemoci COVID-19 mezi seniory na Slovensku. Peter Kravec na základě dat slovenského Národního centra zdravotnických informací analyzuje kauzální vazbu mezi programem finanční podpory vakcinace proti nemoci COVID-19 pro seniory, který byl zahájen na konci roku 2021, a jejich ochotou očkování na základě této podpory podstoupit. S využitím moderních metod identifikace kauzálních vztahů a analýzy výnosů a nákladu dochází k závěru, že cílená finanční podpora významně zvýšila míru proočkovanosti v populaci seniorů nad 60 let. Na základě porovnání nákladů a výnosů této intervence se nicméně ukazuje, že náklady tohoto vládního programu převýšily finanční výnosy vyplývající ze snížené úmrtnosti a míry hospitalizace v této skupině seniorů.

Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získala Martina Lušková, absolventka magisterského a studentka doktorského programu na IES FSV UK, za práci “The Effect of Face Masks on Covid Transmission: A Meta-Analysis”, v níž zkoumá efekty nošení roušek a respirátorů na přenos viru způsobujícího onemocnění COVID-19. Autorka provedla technicky precizní meta-analýzu vycházející z odhadů a závěrů několika desítek primárních studií. S využitím metod Bayesovského průměrování modelů nalezla klíčové faktory stojící v pozadí rozdílnosti závěrů jednotlivých studií. Výsledná robustní meta-analýza zohledňující vliv různorodosti použitých metod a proměnných z primárních studií jednoznačně poukázala na pozitivní vliv roušek a respirátorů, který vedl ke snížení rizika přenosu o 13 % až 16 %.

Ceny Mladý ekonom roku letos získali studenti z CERGE-EI Theodor Kouro, Artem Razumovskii a výzkumník z CERGE-EI Alexander Hansak. 

Po udílení cen následovala panelová diskuse "30 let české ekonomie a ekonomiky" s lauretáty cen Mladý ekonom ČSE z let 1994-1998 - Pavlem Kohoutem, Janem Fraitem, Martinem Sommerem a Viktorem Kotlánem. 

Podrobné informace o celém programu najdete na stránkách ČSE.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!