Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

PRAVIDLA RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ NA IES FSV UK

Státní rigorozní zkouška

Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky obhajoby rigorózní práce

Rigorozní zkoušky probíhají dvakrát ročně, zpravidla v březnu a říjnu. Zkouška se koná před zkušební komisí, průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

Státní rigorózní zkouška je klasifikována prospěl/a - neprospěl/a. Klasifikaci prospěl/a komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč rigorózní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.

V rámci rigorózní zkoušky musí uchazeč prokázat hlubší teoretické znalosti, přehled klíčové literatury v oblasti ekonomie a financí a schopnost tvůrčí aplikace odborných vědomostí. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova uděluje akademický titul doktor filozofie PhDr. (uváděn před jménem).

Okruhy k rigorózní zkoušce: MakroekonomieMikroekonomie

Přihláška

Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který absolvoval magisterský studijní program a získal titul magistr podle § 46 zákona o vysokých školách, získal titul magistr podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, pokud nezískal titul doktor podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách.

Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři. Přílohy přihlášky tvoří ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo doklady podle § 25 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Součástí přihlášky je sdělení oblasti studia a oboru, v němž hodlá uchazeč skládat rigorózní zkoušku a názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce. Přihlášku si lze stáhnout zde.

Rigorózní řízení je placené.

Rigorózní práce

Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oboru Ekonomie a finance. Konkrétně se v práci očekává zvládnutí a použití metodologie vyučované v mgr. programu Ekonomie a finance na IES FSV UK, zejména metod vycházejících z pokročilé mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie a financí. 

Rigorózní práci uchazeč zpravidla konzultuje s konzultantem, kterého ustanovuje garant magisterského programu Ekonomie a finance. Konzultantem může být profesor, docent nebo odborný asistent.

Rigorózní práce musí mít všechny náležitosti kvalifikační práce (vázaná v tvrdých deskách, odevzdává se ve dvou vyhotoveních, obsahuje resumé v angličtině v rozsahu cca 400 slov). 

Rigorózní práce je oponována nejméně dvěma oponenty. Pokud to garant uzná za vhodné (např. při nesouhlasném hodnocení práce oponenty), může si garant vyžádat další posudky. Připomínky oponentů musí pak být uchazečem zodpovězeny při rigorózní zkoušce. 

Jako rigorózní práci nelze předložit práci, která jako celek nebo její podstatná část již byla využita k získání jiného akademického titulu v ČR nebo v zahraničí, případně lze předpokládat, že tomu tak bude. Výjimku představuje možnost uznání obhájené diplomové práce jako rigorózní práce, pokud bude předložen minimálně jeden článek, který je na diplomové práci založen a který byl publikován (či prokazatelně přijat k publikaci) v odborném časopise. V případě, že je článek bez spoluautorů, musí mít tento odborný časopis úroveň minimálně 40 AIS bodů dle aktuálního hodnocení vědy na IES FSV UK. V případě, že článek má další spoluautory, musí mít tento časopis úroveň minimálně 60 AIS bodů dle aktuálního hodnocení vědy na IES FSV UK. Výpočet AIS bodů lze nalézt ve vyhlášce ředitele o hodnocení výzkumu (č. 2/2021).

Další detaily jsou uvedeny v Pravidlech pro organizaci státní rigorózní zkoušky zde.