Uznávání kreditů v průběhu studia

Uznávání kreditů v průběhu studia

O jednotlivých žádostech o uznání kreditů rozhoduje po pečlivém posouzení každého případu garant bakalářského studia. Tento text vysvětluje detailně postup schvalování.

ZPŮSOBILOST

Studenti mohou požádat o uznání kreditů až poté, co jsou přijati a zapsáni do bakalářského programu. Žádosti o uznání kreditů jednotlivých předmětů nebudou posuzovány před přijetím studenta programu.

Předměty z jiných vzdělávacích institucí než IES (mimo kredity získané v rámci programu Erasmus nebo studia na základě meziunivezitních či mezifakultních dohod – viz níže na této stránce)

Kredity za předmět mohou být uznány, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • předmět byl absolvován na akreditované instituci,
 • odpovídající předmět je nabízen na IES,
 • předmět byl absolvován s výslednou známkou 1 nebo 2 (A, B nebo C podle stupnice ETCS); kredity budou uznány při hodnocení známkou 3 (D nebo E podle stupnice ETCS) pouze ve výjimečných případech (například za kurzy z Matematicko-fyzikální fakulty UK),
 • předmět byl absolvován maximálně pět let před podáním žádosti,
 • kredity mohou být uznány pro odpovídající předměty nabízené na IES, které jsou povinné nebo povinně volitelné dle studijního plánu daného akademického roku (Karolinka),
 • uznání kreditů je schváleno vyučujícím odpovídajícího předmět na IES,
 • pokud předmět nemá ekvivalent nabízený na IES, je možné kredity uznat do skupiny volitelných předmětů (v tom případě není potřeba schválení vyučujícího a o počtu kreditů rozhodne garant bakalářského studia).

Počet uznaných kreditů se rovná počtu kreditů odpovídajícího předmětu nabízeného na IES, nikoliv počtu kreditů získaných za předmět jiné vzdělávací instituce.

Předměty z předchozího studia na IES

Obecně je možné získat kredity za předměty absolvované v minulosti na IES, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • předmět byl absolvován maximálně pět let před podáním žádosti,
 • kredity mohou být uděleny pro odpovídající předměty nabízené na IES, které jsou povinné nebo povinně volitelné dle studijního plánu daného akademického roku pro studijní program, v němž je student v době podání žádosti zapsán (Karolinka),
 • pokud předmět není nabízen jako povinný nebo povinně volitelný, je stále možné za něj získat kredity, které se započítají do skupiny volitelných předmetů.
 • lze uznat pouze splněné předměty, které byly úspěšně složeny na první pokus, tj.  nepředcházel jim neúspěšný pokus hodnocený známkou F.
 • pokud si student/ka žádá o uznání magisterských předmětů plněných v rámci bakalářského studia, lze uznat pouze takové předměty, které byly plněny nad rámec minimálních požadavků k absolvování bakalářského studia.

Předměty z magisterského studia IES

Kredity za předměty magisterského studia absolvované během bakalářského studia mohou být uznány jako kredity, které se započítají do skupiny volitelných předmětů.

Jestliže student nevyužije tyto kredity v rámci 180 kreditů požadovaných pro splnění studijních povinností bakalářského programu a je přijat do magisterského programu, je možné požádat o uznání kreditů pro dané předměty magisterského programu. Oficiální žádost lze předložit poté, co je student přijat do magisterského programu. O uznání kreditů rozhoduje garant magisterského studia.

Advanced Placement (AP) zkoušky

Níže uvedené předměty  mohou být uznány studentům, kteří získali skóre 4 nebo 5 ze zkoušek Advanced Placement (AP). Kredity nebude uznány za AP zkoušky, které student vykonal po přijetí na IES.

 • Předmět Principles of Economics I (JEB101) nebo Ekonomie I (JEB003) může být uznán, pokud student získal skóre 4 nebo 5 ze zkoušky AP Microeconomics.
 • Předmět Principles of Economics II (JEB102) nebo Ekonomie II (JEB004) může být uznán, pokud student získal skóre 4 nebo 5 ze zkoušky AP Macroeconomics.
 • Předmět Seminář z matematické analýzy I (JEB058) může být uznán, pokud student získal skóre 4 nebo 5 ze zkoušky AP Calculus AB.
 • Předměty Seminář z matematické analýzy I (JEB058) a Seminář z matematické analýzy a algebry II (JEB059) mohou být uznány, pokud student získal skóre 4 nebo 5 ze zkoušky AP Calculus BC.

International Baccalaureate (IB) zkoušky

Níže uvedené předměty mohou být uznány studentům, kteří získali skóre 6 nebo 7 ze zkoušek International Baccalaureate (IB). Kredity nebudou uznány za zkoušky, které student vykonal po přijetí na IES.

 • Předměty Principles of Economics I (JEB101) a Principles of Economics II (JEB102), nebo Ekonomie I (JEB003) a Ekonomie II (JEB004) mohou být uznány, pokud student získal skóre 6 nebo 7 ze zkoušky IB Economics Higher level.
 • Předměty Seminář z matematické analýzy I (JEB058) a Seminář z matematické analýzy a algebry II (JEB059) mohou být uznány, pokud student získal skóre 6 nebo 7 ze zkoušky IB Mathematics: Analysis and approaches Higher level nebo skóre 7 ze zkoušky IB Mathematics: Analysis and approaches Standard level.

POSTUP UZNÁVÁNÍ KREDITŮ

Zapsaný student, který si přeje uznat kredity, musí podat oficiální žádost o uznání kreditů. Žádost má tři části:

 • Protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu, který je dostupný na webových stránkách FSV – viz bod 7 a 8 zde. Formulář se liší pro uznání předmětů z jiných vzdělávacích institucí a pro uznávání předmětů z předchozího studia na IES (kde je možné vyplnit více předmětů najednou).
 • Úplný obsah (sylabus) kurzu, z něhož je patrné, že kurz splňuje požadovaná kritéria.
 • Originál oficiálního dokumentu, na základě něhož by byly kredity uznány (např. transkript známek).

Pokud jsou dokumenty v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce, je nutné předložit jejich úředně ověřený překlad.

Částečně nebo nedostatečně vyplněné žádosti nebudou přijaty k posouzení.

Formulář musí být podepsán vyučujícím odpovídajícího předmětu nabízeného na IES (s výjimkou uznávání předmětů do skupiny volitelných předmětů, kde postačuje podpis garanta). Souhlas vyučujícího předmětu v podobě podpisu žádosti zajišťuje student sám. Žádost následně doručí ve formátu pdf emailem garantovi bakalářského studia, který ji posoudí a zašle na studijní oddělení.

Žádosti, které doručí na studijní oddělení sami studenti, nebudou brány v potaz (a to ani v případě, že obsahují souhlas vyučujícího a garanta bakalářského studia).

PŘEDMĚTY ZE STÁŽÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS A OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ STÁŽE

Obecná pravidla jsou následující:

 • Předmět absolvovaný v zahraničí lze uznat jako ekvivalent předmětu nabízeného na IES jako povinný nebo povinně volitelný, pokud se obsahy předmětů dostatečně překrývají. V takovém případě je počet uznaných kreditů roven počtu kreditů odpovídající předmětu nabízeného na IES, nikoliv počtu kreditů získaných za předmět v zahraničí.
 • Předmět s ekonomickým zaměřením absolvovaný v zahraničí lze rovněž uznat pod originálním názvem (bez ekvivalentu) jako předmět povinně volitelný. V takovém případě bude přidělen získaný počet kreditů.
 • Předměty s neekonomickým zaměřením (jiné obory, jazyky, sport) lze uznat jako předměty volitelné. V takovém případě bude přidělen získaný počet kreditů.
 • O konečné známce rozhoduje garant studia na základě předloženého transkriptu známek a systému známkování dané university. Pokud zahraniční univerzita uděluje známky na jiné škále než A-F, student ke své žádosti přiloží převodní tabulku zahraniční univerzity.

Postup pro stáže programu Erasmus a další zahraniční studijní stáže je následující.

Před odjezdem:

 • Před odjezdem na studijní stáž bude studentovi přidělen přístup do on-line systému, v němž vyplní tabulku A (Proposed study program abroad) a tabulku B (The list of components in the student’s degree which will be replaced by the study abroad).
 • Pokud student požaduje uznat předměty jako ekvivalenty, vyplní v Tabulce B kód a název předmětu IES a uvede počet kreditů dle IES předmětu.
 • U předmětů, které chce student uznat nikoli jako ekvivalent, ale pod názvem originálního kurzu v zahraničí, student uvede v Tabulce B jako název předmětu "Zahraniční výjezd" a uvede počet kreditů v zahraničí.
 • Dokument ve formátu pdf zašle emailem garantovi bakalářského studia. Ten jej buď potvrdí svým podpisem a odešle na Oddělení zahraničních styků nebo si vyžádá úpravy.

Během pobytu:

 • Pokud nastanou změny oproti původní dohodě o studiu během zahraniční studijní stáže, student dohodu o studiu zaktualizuje (tabulka C a D).
 • Dokument ve formátu pdf zašle emailem garantovi bakalářského studia, který jej buď potvrdí svým podpisem a odešle na Oddělení zahraničních styků nebo si vyžádá úpravy.

Po návratu:

 • Po příjezdu ze zahraniční studijní stáže student vyplní Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí. Povinnou přílohou k formuláři je transkript známek. Formulář je dostupný zde, viz bod 10: https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-navody/formulare-bc-mgr.  K protokolu student přiloží také dohodu o studiu (tabulku A a B; C a D, pokud došlo ke změnám) a pokud je to potřeba, tak také tabulku s převodem známek na ECTS škálu A-F.
 • Pokud je předmět uznáván za odpovídající předmět nabízený na IES, je ve formuláři třeba uvést do kolonky “Uznáno jako“ typ předmětu (P, PV, V) plus kód IES předmětu. Počet kreditů je v tomto případě shodný s počtem kreditů IES předmětu. Pokud je uznáván do skupiny povinně volitelných nebo volitelných předmětů bez konkrétního ekvivalentu, stačí uvést PV či V.
 • U každého předmětu je ve formuláři třeba přidat jeden řádek, v němž bude uveden český překlad názvu předmětu, ostatní pole zůstanou volná.
 • Protokol se svým podpisem pošle student emailem ve formátu pdf garantovi bakalářského studia, který jej buď potvrdí podpisem a odešle na studijní oddělení nebo si vyžádá úpravy.
 • Formulář NEMUSÍ obsahovat podpisy vyučujících odpovídajících předmětů nabízených na IES.