Magisterské SZZK

Magisterské SZZK

Postup podání přihlášky k magisterské státní závěrečné zkoušce je shodný pro všechny studenty.

Termíny odevzdání přihlášek na MGR SZZk jsou v AR 2022/23:
od 1.12.2022 do 3.1.2023 nejpozději pro termín SZZk leden 2023
od 17.4. do 3.5.2023 nejpozději pro termín SZZk červen 2023
od 1.7. do 1.8.2023 nejpozději pro termín SZZk září 2023

Řádné termíny MGR SZZk v AR 2022/23:
1. února 2023
Státní magisterská zkouška probíhala prezenčně v budově IES.
Harmonogram najdete zde.
21. června 2023
Státní magisterská zkouška probíhala prezenčně v budově IES.
Harmonogram najdete zde.
21. září 2023
Státní magisterská zkouška bude probíhat prezenčně v budově IES (v případě nemoci online in MS Teams).
Harmonogram najdete zde.

V termínu odevzdání přihlášek je potřeba odevzdat do SIS (bod 1 a 4):

1. diplomovou práci, abstrakt česky i anglicky v PDF/A formátu - nutno vložit do SIS v sekci "Témata prací (Výběr práce)" nejpozději v den odevzdání přihlášky, nezbytné je řádně vyplnit název v jazyce DP, překlad názvu DP a ostatní údaje jako errata, anotace přílohy ap. (nyní do 1.8.2023), nesmí obsahovat osobní údaje (telefon, e-mail) ani podpisy studenta, vedoucího práce
2. ruší se  odevzdání výtisku magisterské práce
3. ruší se odevzdání  tištěného i elektronického výpisu známek ze SIS UK před SZZk, kontrola bude provedena v SIS garantem v termínu stanoveném harmonogramem pro splnění studijních povinností
4. elektronickou přihlášku ke státní závěrečné zkoušce (nyní do 1.8.2023)
Podrobný návod SISu pro přihlašování k SZZk najdete vč. print screenů zde.
Kontrolu zápisu na SZZk provedete volbou záložky „státní závěrečné zkoušky-student“ na horní zelené liště

Během týdne před konáním SZZk obdržíte pozvánku SIS s konkrétním termínem a časem konání SZZk.

Tištěná přihláška se neodevzdává.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Název DP musí být uveden v češtině (slovenštině) a angličtině a shodovat se v SIS a na výtisku DP. V případě nesrovnalostí, může být studentovi zamítnuto přijetí přihlášky. Drobné úpravy v názvu DP (čili takové, které nejsou doprovázeny jinými změnami v projektu práce) mohou být provedeny na sekretariátě IES nebo příslušným vedoucím DP. 
Ostatní pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací upravuje Opatření děkana č. 16/2018.

Termíny pro odevzdání tezí jsou řešeny v rámci Semináře k magisterským pracím.

Okruhy k SZZk (pouze pro studenty CSF):
ke stažení